การอบรมประวัติครอบครัวในเชียงใหม่

ขณะตั้งตารอพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยที่ใกล้แล้วเสร็จ ผู้นำได้จัดอบรมประวัติครอบครัวสองครั้งในจังหวัดเชียงใหม่ คือ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคมและวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2022 ครั้งหลังเกิดขึ้นหลังบัพติศมา

สมาชิกได้เรียนรู้วิธีลงทะเบียน FamilySearch เรียนรู้วิธีหาข้อมูลการเกิดการตายของบรรพชน และเพิ่มเข้าไปใน FamilySearch  สตีฟ สตีเวนส์ผู้จัดการประวัติครอบครัวข้ามประเทศสำหรับเอเชียเป็นผู้นำการอบรมทั้งสองครั้ง  เขารับใช้งานเผยแผ่ในประเทศไทยและพูดภาษาไทย จึงสามารถสื่อสารได้ดีกับสมาชิกเชียงใหม่

เจฟฟรีย์ ร็อค ผู้อำนวยการคณะกรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย มีส่วนในการอบรมด้วย  เขาสามารถแสดงให้เห็นความสำคัญของการเก็บรักษาความทรงจำเกี่ยวกับบรรพชนของเรา การบันทึกเสียงและการถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับคนที่เรารักจะเป็นส่วนที่น่าสนุกของประวัติครอบครัวเช่นกัน

สมาชิกของศาสนจักรในเชียงใหม่ทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อค้นหาบรรพชนของพวกเขาเพื่อที่ว่าเมื่อพระวิหารกรุงเทพเปิด พวกเขาจะพร้อมทำงานให้บรรพชนของตนเองในพระวิหาร

การอบรมประวัติครอบครัวในเชียงใหม่