งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมสถาบันครอบครัวดีเด่นประจำปี 2013

งานมอบรางวัลผู้ส่งเสริมสถาบันครอบครัวดีเด่นประจำปี 2013

เป็นอีกหนึ่งปีที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าสถาบันครอบครัวดีเด่น หรือ Family Values Awards เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง แล้วเผื่อแผ่ไปยังสมาชิกในสถาบันครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน

ผู้รับรางวัลสำหรับปีนี้ท่านแรกคือศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา ผู้กระทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการกุมารเวชศาสตร์ของไทย โดยแต่งตำราทางวิชาการมากมายเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและกุมารเวชศาสตร์ ตอบปัญหาเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว จัดรายการคุยกับคุณหมอชนิกา และเขียนคู่มือการเลี้ยงลูกจนเป็นที่ครองใจคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาเป็นเวลานาน  นอกจากนี้ยังมีโครงการการกุศลเพื่อรักษาเด็กพิการ เด็กพิเศษ และเด็กยากไร้  พญ.ชนิกามีครอบครัวที่อบอุ่น เป็นคุณแม่ของลูก ๆ 3 คนที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ผู้รับรางวัลอีกท่านคือคุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในนาม “ครูหยุย” ผู้ชุบชีวิตและให้โอกาสเด็กๆ ที่ขาดโอกาส  คืนสิทธิ์ที่เด็กพึงได้รับจากสังคมเพื่อให้เด็กปลอดภัย มีบ้าน กินอิ่ม นอนหลับ ได้รับการศึกษา พัฒนาทักษะชีวิต และพึ่งพาตนเอง  โดยทำหน้าที่ทั้งในฐานะวุฒิสมาชิก ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ประธานอนุกรรมการติดตามการจัดทำแผนเพื่อเด็กและเยาวชนระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขจัดการใช้แรงงานเด็ก และอื่น ๆ  นอกจากมีครอบครัวที่อบอุ่นกับลูกสาวหนึ่งคน ครูหยุยยังมีลูกอีกนับร้อยคนที่บ้านสร้างสรรค์เด็กที่หลักสี่และรังสิต โดยให้การดูแลดุจคนในครอบครัวและสนับสนุนให้ทุกคนได้เรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีตามศักยภาพของเด็ก     

ผู้มอบรางวัลในครั้งนี้คือ เดวิด มาร์ค ซีเนียร์ ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทยกรุงเทพ โดยมีผู้รับรางวัลปีที่แล้วเป็นผู้มอบดอกไม้แสดงความยินดี คือ คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมกาบริหารในเครือรักลูกกรุ๊ป และพลโท ธวัชชัย บุญศรี รองผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา กองทัพไทย  แขกที่มาร่วมงานแสดงความยินดีมาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและการพัฒนาสังคม สโมสรโรตารี นักธุรกิจ นักวิชาการ และนักการเมือง ตลอดจนสมาชิกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ผู้พูดในพิธีได้แก่ สาธิต ไกวัลวรรธนะ โดยเน้นถึงความสำคัญของครอบครัวและคำสอนที่ส่งเสริมคุณค่าของเด็กและเยาวชน เพื่อปกป้องพวกเขาให้เลือกสิ่งที่ถูกต้อง  บทเพลงในการประชุมจากคณะนักร้องประสานเสียงจากท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ และบทเพลงพิเศษจากแมรีย์ เจนส์ อึ้งรังษี

ปิดท้ายด้วยผู้รับรางวัลทั้งสองท่านกล่าวแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและแง่คิดเรื่องการดูแลครอบครัว ว่าเราต้องออกไปช่วยเหลือคนอื่นด้วย เพราะถึงแม้เราจะเป็นครอบครัวที่มีความสุข แต่หากเราไม่ออกไปช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหา หรือเด็ก ๆ จากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ก็จะมีผลกระทบกลับมาหาเราเช่นกัน  การดูแลเด็กและเยาวชนจึงเป็นการส่งเสริมครอบครัวให้เข้มแข็งอีกทางหนึ่ง