บันทึกถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 183

บันทึกถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 183

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านและผู้สนใจร่วมรับชมบันทึกการถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่ 183 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

สมาชิกสามารถรับชมที่อาคารประชุมทุกแห่งของศาสนจักรได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 12-13 ตุลาคม 2013 ตามเวลาที่แต่ละวอร์ด/สาขากำหนด

หรือรับชมย้อนหลังได้ที่ Conference.lds.org : วีดีทัศน์และเสียง 16 ภาษา