เอ็ลเดอร์สตีเวนสันร่วมฉลอง 50 ปีพระกิตติคุณในประเทศไทย

เอ็ลเดอร์สตีเวนสันร่วมฉลอง 50 ปีพระกิตติคุณในประเทศไทย

เมื่อเอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์มาเยือนกรุงเทพในเดือนพฤศจิกายนปี 1966 ท่านถวายคำสวดอ้อนวอนอุทิศเพื่อการเผยแผ่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในอาณาจักรไทย  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายค่อยๆ ก้าวทีละน้อยในช่วงแรก และเวลานี้เราประจักษ์ถึงการเติบโตเป็นอันมากที่เกิดขึ้นในช่วงตลอด 50 ปีที่ผ่านมา  ด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 20,000 คนที่ประชุมกันอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และการประกาศสร้างพระวิหารเมื่อการประชุมใหญ่ปีที่แล้ว คงเป็นเรื่องยากที่เอ็ลเดอร์ฮิงค์ลีย์จะจินตนาการได้ในเวลานั้นว่าคำสวดอ้อนวอนอุทิศของท่านจะส่งผลอย่างไรต่อผู้คนในประเทศไทยในเวลาต่อมา

การฉลองครบรอบปีที่ 50 นี้ สมาชิกชาวไทยได้รับพรที่ได้ร่วมการประชุมพิเศษกับเอ็ลเดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสัน อัครสาวกสิบสองที่เพิ่งได้รับเรียกเมื่อสี่เดือนที่แล้ว  สมาชิกทั่วประเทศ รวมถึงผู้สอนศาสนา ผู้สนใจ และมิตรสหายของศาสนจักรได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016  การประชุมครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดไปยังวิสุทธิชนหน่วยอื่นๆ ตามอาคารประชุมของศาสนจักรในต่างจังหวัดเช่นกัน

เอ็ลเดอร์สตีเวนสันเดินทางมาพร้อมกับซิสเตอร์ลีซ่า จีน ภรรยาของท่าน  เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบและภรรยา พร้อมด้วยเอ็ลเดอร์ชิ ฮอง (แซม) วอง ฝ่ายประธานภาคเอเชีย  ผู้นำการประชุมคือเอ็ลเดอร์วิศิษฐ์ คณาคำ สาวกเจ็ดสิบภาค

“ข้าพเจ้ารู้สึกราวกับว่านี่คืองานมอบหมายจากสวรรค์”  เอ็ลเดอร์สตีเวนสันแสดงออกถึงความตื่นเต้นที่มาเยือนประเทศไทยครั้งนี้  “ประธานมอนสันให้ความสนใจอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยวันนี้  ข้าพเจ้าจะกลับไปรายงานว่าสมาชิกที่ประเทศไทยมีศรัทธาเพียงใดและบอกท่านว่าที่นี่ร้อนมาก”  ท่านส่งมอบความรักจากศาสดาพยากรณ์โธมัส เอส. มอนสันมายังวิสุทธิชนชาวไทยทุกคน

เอ็ลเดอร์สตีเวนสันเล่าถึงการได้รับประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน ท่านเน้นว่า “เมื่อเราอ่านและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ประจักษ์พยานจะเกิดขึ้น”  การฟื้นฟูพระกิตติคุณเป็นเรื่องพิเศษที่เกิดขึ้นในศาสนจักรนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น  นั่นเป็นสาเหตุที่ผู้สอนศาสนาสอนเกี่ยวกับการฟื้นฟู และหลักฐานที่พิสูจน์ถึงการฟื้นฟูก็คือพระคัมภีร์มอรมอน

นับจากวันอุทิศเมื่อ 50 ปีที่แล้วที่สวนลุมพินี ประเทศไทยยังคงได้รับพรจากคำอุทิศครั้งนั้นของเอ็ลเดอร์ฮิงค์ลีย์ที่ว่า “พระวิญญาณจะทรงสถิตอยู่บนแผ่นดินและชนชาตินี้”  เอ็ลเดอร์สตีเวนสันมอบพรแห่งอัครสาวกว่าสิ่งนี้จะยังดำเนินต่อไป  ครอบครัวและลูกหลานของเราจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง  ท่านทิ้งท้ายด้วยคำวิงวอนเพื่อประสาทพรแก่เราว่า “ขอให้บิดามารดากล่าวคำพยานถึงพระกิตติคุณต่อลูกๆ เสมอ เพราะพระกิตติคุณเป็นความจริงและจะเป็นพรต่อชีวิต”