เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟมอบของขวัญจากศาสนจักร

วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2022 เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟจากโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาเยือนกรุงเทพ ประเทศไทย เพื่อปฏิบัติศาสนกิจต่อวิสุทธิชนที่นี่  อธิการดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายอธิการควบคุม เอ็ลเดอร์พอล วี. จอห์นสันสมาชิกในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ และฝ่ายประธานภาคเอเชียมากับท่านด้วย

ขณะอยู่ในกรุงเทพ เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟไปเยือนคณะภคินีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทย คณะดังกล่าวเป็นองค์กรนอกภาครัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งเชื่อในแนวทางการใช้ชุมชนและครอบครัวเป็นฐานอำนาจให้สตรีและเด็ก  ท่านเข้าพบซิสเตอร์หลุยส์ ฮอร์แกน แม่ชีคาทอลิกและผู้อำนวยการคนปัจจุบันของศูนย์ฟาติมาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพวกเธอและความร่วมมือของศาสนจักรกับพวกเธอ

ตอนอายุ 18 ปี ซิสเตอร์หลุยส์รู้สึกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกเธอให้เป็นซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาและสุดท้ายก็มาอยู่กรุงเทพเพื่ออุทิศชีวิตให้กับการรับใช้ช่วยเหลือสตรีและเด็กที่ถูกทอดทิ้งและถูกทารุณกรรม  สตรีหลายคนเป็นผู้ลี้ภัย ไม่มีโอกาสพัฒนาทักษะชีวิตเพราะพวกเธออยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดมาตลอด

ซิสเตอร์หลุยส์กับคณะภคินีชุมพาบาลช่วยให้พวกเธอได้เรียนรู้ทักษะที่ผลิตงานออกมาขายได้ เช่น การทำงานฝีมือและฝึกเย็บปักถักร้อย  การได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ ทำให้พวกเธอพึ่งพาตัวเองได้และเกิดความมั่นใจ เมื่อออกจากคณะภคินีชุมพาบาลพวกเธอก็พร้อมดูแลตัวเองและครอบครัวมากขึ้น

เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟกับซิสเตอร์หลุยส์เป็นเพื่อนกันเร็วมากขณะเธอเล่าเรื่องราวชีวิตและภารกิจของเธอให้ท่านฟัง  เพราะประสบการณ์ของท่านในการเป็นผู้ลี้ภัย การรับใช้และเรื่องราวของเธอจึงทำให้ท่านประทับใจ  ท่านมอบของขวัญที่จะช่วยให้เธอสามารถฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรีที่ขัดสนได้มากขึ้น  ของขวัญชิ้นนั้นคือจดหมายแสดงเจตจำนงว่าจะสร้างครัวการสอนให้สตรีที่เธอรับใช้

ซิสเตอร์หลุยส์พูดไม่ออกและตื้นตันใจมากกับความมีน้ำใจและความเอื้อเฟื้อของศาสนจักร  เธอกับเอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟพูดถึงความจำเป็นของการช่วยให้ผู้คนช่วยเหลือตนเอง และต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลทีละคนเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดทรงทำ  การสอนสตรีเหล่านี้ทำให้พวกเธอสามารถทำเช่นนั้นได้

คลิกที่นี่เพื่ออ่านและชมวีดิทัศน์การปฏิบัติศาสนกิจของเอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟในประเทศไทย รวมถึงการไปเยือนคณะภคินีชุมพาบาลด้วย

เอ็ลเดอร์อุคท์ดอร์ฟมอบของขวัญจากศาสนจักร