โปรแกรมปฐมวัยวอร์ดนานาชาติกรุงเทพ

โปรแกรมปฐมวัยวอร์ดนานาชาติกรุงเทพ

วันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2022 เด็กปฐมวัยในวอร์ดนานาชาติกรุงเทพนำเสนอโปรแกรมในการประชุมศีลระลึก  เด็กๆ สอนสมาชิกและผู้มาเยี่ยมเกี่ยวกับความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อพวกเขา  พวกเขาสอนด้วยคำพูดและบทเพลงว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของพวกเขาอย่างไรพร้อมกับอ้างพระคัมภีร์ไปด้วย  เด็กๆ กำลังเรียนรู้แต่เยาว์วัยเกี่ยวกับวิธีเลือกให้ดีและวิธีเลือกให้ถูก