ครอบครัวและมิตรตลอดกาล

ครอบครัวและมิตรตลอดกาล

    ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

    โดย ประธาน เฮนรีย์ บี. อายริงก์

    ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

ไม่ว่าท่านอยู่ที่ใด ท่านมีมิตรสหายผู้กำลังแสวงหาความสุขมากขึ้นแบบที่ท่านพบในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ พวกเขาอาจจะไม่สามารถอธิบายความสุขนั้นเป็นคำพูดได้ แต่พวกเขารับรู้ได้เมื่อเห็นความสุขนั้นในชีวิตท่าน พวกเขาจะอยากรู้ที่มาของความสุขนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเห็นว่าท่านเผชิญการทดลองเช่นเดียวกับพวกเขา

ท่านรู้สึกมีความสุขเมื่อท่านรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า นั่นคือผลที่สัญญาไว้ของการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ (ดู โมไซยาห์ 2:41) ท่านมิได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ เพื่อให้คนอื่นเห็น แต่พระเจ้าทรงกำลังเตรียมคนที่สังเกตเห็นความสุขของท่านให้พร้อมฟังข่าวประเสริฐของการฟื้นฟูพระกิตติคุณ

พรที่ท่านได้รับสร้างพันธะรับผิดชอบและโอกาสอันดีเยี่ยมให้ท่าน ในฐานะสานุศิษย์แห่งพันธสัญญาของพระเยซูคริสต์ ท่านจำต้องขยายโอกาสให้ผู้อื่นพบความสุขมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิตรสหายของท่านและสมาชิกในครอบครัวท่าน

พระเจ้าทรงเห็นโอกาสของท่านและตรัสถึงพันธะรับผิดชอบของท่านด้วยพระบัญญัตินี้ “จำเป็นที่ทุกคนซึ่งได้รับการเตือนจะเตือนเพื่อนบ้านของตน” (คพ. 88:81)

พระเจ้าทรงทำให้ท่านเชื่อฟังพระบัญญัติดังกล่าวง่ายขึ้นผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในใจท่านเมื่อท่านยอมรับและดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ด้วยเหตุนี้ ความรักที่ท่านมีต่อผู้อื่นจึงเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับความปรารถนาจะให้พวกเขามีความสุขเหมือนกับที่ท่านประสบมาแล้ว

ตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นคือท่านยินดีรับโอกาสที่ จะช่วยงานเผยแผ่ศาสนาของพระเจ้าอย่างไร ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเรียนรู้ในไม่ช้าว่าพวกเขาสามารถคาดหวังได้ว่าผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงจะตอบรับคำขอให้แนะนำผู้สนใจเป็นอย่างดี ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสปรารถนาให้มิตรสหายและสมาชิกครอบครัวมีความสุขเหมือนพวกเขา

เมื่อหัวหน้าเผยแผ่วอร์ดของท่านหรือผู้สอนศาสนามาขอชื่อคนเพื่อจะสอน นั่นเป็นการยกย่องท่านมาก พวกเขาทราบว่ามิตรสหายเห็นความสุขของท่านและด้วยเหตุนี้มิตรสหายเหล่านั้นจึงพร้อมที่จะฟังและเลือกยอมรับพระกิตติคุณ พวกเขามีความเชื่อมั่นว่าท่านจะเป็นมิตรที่พวกเขาต้องมีเมื่อพวกเขาเข้ามาในอาณาจักร

ท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเสียเพื่อนเมื่อเชิญผู้สอนศาสนามาพบพวกเขา ข้าพเจ้ามีเพื่อนที่ไม่ยอมรับผู้สอนศาสนาแต่ขอบคุณข้าพเจ้ามาตลอดหลายปีเพราะข้าพเจ้าเสนอสิ่งที่พวกเขารู้ว่ามีค่าต่อข้าพเจ้ามาก ท่านสามารถเป็นมิตรได้ตลอดกาลโดยให้พระกิตติคุณซึ่งพวกเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้ท่าน อย่าพลาดโอกาสเชื้อเชิญมิตรสหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกครอบครัวให้เลือกเดินตามแผนแห่งความสุข

ไม่มีโอกาสใดให้ตอบรับคำเชื้อเชิญนั้น ยิ่งกว่าในพระวิหารของศาสนจักร ที่นั่นพระเจ้าทรงสามารถประทานศาสนพิธีแห่งความรอดให้บรรพชนของเราผู้ไม่อาจรับได้เมื่อยังมีชีวิต พวกเขามองดูท่านด้วยความรักและความหวัง พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสเข้าในอาณาจักรของพระองค์ (ดู คพ. 137:7–8) และพระองค์ทรงปลูกความรักที่มีต่อพวกเขาไว้ในใจท่าน

พวกท่านจำนวนมากเคยรู้สึกปีติในการมอบศาสนพิธีแห่งพระวิหารให้ผู้อื่น ท่านรู้สึกปีติเช่นกันเมื่อท่านให้ชื่อผู้คนแก่ผู้สอนศาสนาเพื่อไปพบ ท่านรู้สึกปีติยิ่งขึ้นเมื่อประกอบศาสนพิธีแทนบรรพชนของท่าน ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธได้รับการเปิดเผยว่าความสุขนิรันดร์ของเราเกิดขึ้นได้ก็ ต่อเมื่อเราเสนอเส้นทางสู่การรับพรนั้นให้ แก่บรรพชนของเราผ่านศาสนพิธีพระวิหารแทนคนตาย (ดู คพ. 128:18)

เทศกาลคริสต์มาสหันใจเราไปหาพระผู้ช่วยให้รอดและปีติที่พระกิตติคุณของพระองค์นำมาให้เรา เราแสดงความกตัญญู ต่อพระองค์ได้ดีที่สุดเมื่อเรามอบความสุขนั้นให้ผู้อื่น ความกตัญญูเปลี่ยนเป็นปีติ เมื่อเราให้ชื่อแก่ผู้สอนศาสนาและเมื่อเรา นำชื่อบรรพชนของเราไปพระวิหาร หลักฐานยืนยันความกตัญญูของเราสามารถทำให้เรามีมิตรสหายและครอบครัวที่ยั่งยืนตลอดกาล

การสอนจากข่าวสารนี้

ประธานอายริงก์อธิบายว่าเราสามารถแสดงความกตัญญต่อพระผู้ช่วยให้รอดได้โดยแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่น ท่านอาจจะสนทนากับคนที่ท่านสอนว่าของขวัญพระกิตติคุณเป็นพรแก่ชีวิตพวกเขาอย่างไร ลองเชื้อเชิญพวกเขาให้ค้นหาร่วมกับการสวดอ้อนวอนถึงคนที่พวกเขาต้องการแบ่งปันของขวัญพระกิตติคุณและวิธีที่จะทำเช่นนั้น