การเร่งงาน

การเร่งงาน

ท่านทราบหรือไม่ว่าศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูมีอายุ 98 ปี ก่อนจะมีสเตค 100 แห่ง แต่ไม่ถึง 30 ปีให้หลัง ศาสนจักรจัดตั้งสเตคที่ 200 และเพียงแปดปีหลังจากนั้นศาสนจักรมีมากกว่า 300 สเตค ปัจจุบันเรามีสเตคที่เข้มแข็งมากกว่า 3,000 แห่ง

เหตุใดการเติบโตนี้จึงเกิดขึ้นในอัตราที่เร็วมาก เพราะมีคนรู้จักเรามากขึ้นใช่ไหม เพราะเรามีโบสถ์ที่สวยงามใช่หรือไม่

สิ่งเหล่านี้สำคัญ แต่เหตุผลที่ศาสนจักรกำลังเติบโตในปัจจุบันคือพระเจ้าเคยรับสั่งไว้ว่าศาสนจักรจะเติบโต ในพระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญา พระองค์ตรัสว่า “ดูเถิด, เราจะเร่งงาน ของเราเมื่อถึงเวลา”1

เราในฐานะลูกทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ถูกส่งมาแผ่นดินโลกเวลานี้เพื่อมีส่วนร่วมในการเร่งงานอันสำคัญยิ่งนี้

ตามความรู้ของข้าพเจ้า พระเจ้าไม่เคยรับสั่งว่างานของพระองค์ จำกัดอยู่เพียงชีวิตมรรตัย แต่งานของพระองค์ครอบคลุมถึงนิรันดร ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงกำลังเร่งงานของพระองค์ในโลกวิญญาณ ข้าพเจ้าเชื่อเช่นกันว่าพระเจ้าทรงกำลังเตรียมวิญญาณมากมายให้รับพระกิตติคุณผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ที่นั่น งานของเราคือค้นหาคนตายของเรา จากนั้นจึงไปพระวิหารและประกอบศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อคนที่อยู่หลังม่านจะมีโอกาสเช่นเดียวกับเรา

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ดีทุกคนในโลกวิญญาณมีงานรัดตัว ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) กล่าวว่า “เขาทำอะไรกันที่นั่น เขากำลังสั่งสอน สั่งสอนตลอดเวลา และเตรียมทางเพื่อเราจะเร่งทำงานของเราในการสร้างพระวิหารที่นี่และที่อื่น ๆ”2

แต่งานประวัติครอบครัวไม่ง่าย สำหรับท่านทั้งหลายจากสแกนดิเนเวีย ข้าพเจ้ารู้สึกคับข้องใจเช่นเดียวกับท่าน ตัวอย่างเช่น ในสายสวีเดนของข้าพเจ้า ชื่อคุณปู่ของข้าพเจ้าคือ เนลส์ มอนสัน แต่ชื่อคุณปู่ทวดไม่ใช่มอนสันเลย หากเป็น มอนส์ โอคีสัน ชื่อคุณพ่อของมอนส์คือ โอคี พีเดอร์สัน และชื่อคุณพ่อของโอคีคือ ปีเตอร์ มอนสัน—กลับไปที่มอนสันอีกครั้ง

พระเจ้าทรงคาดหวังให้ท่านและข้าพเจ้าทำงานประวัติครอบครัวของเราให้ดี ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำหากเราจะทำงานของเราให้ดีคือมีพระวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์สถิตกับเรา เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเท่าที่เรารู้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไร พระองค์จะทรงเปิดทางให้เกิดสัมฤทธิผลในพรที่เราแสวงหาอย่างจริงจังด้วยความขยันหมั่นเพียร

เราจะทำผิดพลาด แต่ไม่มีใครสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานประวัติครอบครัวได้โดยไม่เป็นมือใหม่มาก่อน ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องรีบทำงานนี้ และเราต้องเตรียมปีนขึ้นเขาบ้าง นี่ไม่ใช่ภารกิจที่ง่าย แต่พระเจ้าทรงมอบให้ท่านทำ และพระองค์ทรงมอบให้ข้าพเจ้าทำ

ขณะที่ท่านทำงานประวัติครอบครัว ท่านจะพบว่าตัวท่านกำลัง พบกับอุปสรรค และท่านจะพูดกับตนเองว่า “ฉันทำอะไรไม่ได้อีกแล้ว” เมื่อท่านมาถึงจุดนั้น จงคุกเข่า ทูลขอพระเจ้าให้ทรงเปิดทาง และพระองค์จะทรงเปิดทางให้ท่าน ข้าพเจ้าเป็นพยานว่านี่คือความจริง

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักบุตรธิดาของพระองค์ในโลกวิญญาณมากเท่ากับที่พระองค์ทรงรักท่านและข้าพเจ้า ในเรื่องงานการช่วยคนตายของเราให้รอด ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าวว่า “และบัดนี้ขณะที่จุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้ารีบเร่งไปสู่ความสำเร็จ และเรื่องต่าง ๆ ที่ศาสดาพยากรณ์พูดไว้จะบังเกิดสัมฤทธิผล ขณะที่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าได้รับการสถาปนาบนแผ่นดินโลก และสิ่งต่าง ๆ กลับคืนสู่ระเบียบที่มีมาแต่โบราณ พระเจ้าทรงสำแดงหน้าที่และสิทธิพิเศษนี้ให้ประจักษ์ต่อเรา”3

เกี่ยวกับบรรพชนของเราผู้ล่วงลับไปโดยไม่มีความรู้เรื่องพระกิตติคุณ ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838–1918) ประกาศว่า “โดยผ่านความพยายามของเราเพื่อเห็นแก่พวกเขา โซ่แห่งพันธนาการจะหลุดไปจากพวกเขา และความมืดที่ล้อมรอบคนเหล่านั้นจะจางหายไป เพื่อความสว่างจะฉายส่องไปยังพวกเขาและในโลกวิญญาณพวกเขาจะได้ยินถึงงานที่ลูกหลานได้ทำาแทนพวกเขาที่นี่ และจะชื่นชมยินดีกับท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้”4

มีบุตรธิดาทางวิญญาณหลายต่อหลายล้านคนของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ไม่เคยได้ยินพระนามของพระคริสต์ก่อนจะสิ้นชีวิตและไปในโลกวิญญาณ แต่เวลานี้มีคนสอนพระกิตติคุณแก่พวกเขาแล้วและพวกเขากำลังรอวันที่ท่านและข้าพเจ้าจะทำการค้นคว้าที่จำเป็นเพื่อแผ้วถางทางให้เราสามารถเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้าและทำงานให้พวกเขา งานที่พวกเขาทำาเองไม่ได้

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเจ้าจะประทานพรเราเมื่อเรายอมรับและขานรับการท้าทายนี้ 

อ้างอิง

1. หลักคำสอนและพันธสัญญา 88:73

2. คำสอนของประธานศาสนาจักร: บริคัม ยัง (1997), 314.

3. คำสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 441.

4. คำสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ เอฟ. สมิธ (1998), 273.

การสอนจากข่าวสารนี้

นึกถึงเรื่องที่ท่านชื่นชอบจากประวัติครอบครัวของท่านและเล่าเรื่องนี้กับคนที่ท่านไปเยี่ยม ท่านอาจต้องการใช้คำถามจากข่าวสารของฝ่ายประธานสูงสุดในหมวดเด็ก (หน้า 6) เพื่อกระตุ้นคนที่ท่านเยี่ยมให้แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขา ท่านอาจจะอ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา 128:15 และสนทนาความสำคัญของการประกอบศาสนพิธีพระวิหารแทนบรรพชนของเรา