ผู้นำแอลดีเอสร่วมแสดงความยินดีพระคาร์ดินัลรูปใหม่

ผู้นำแอลดีเอสร่วมแสดงความยินดีพระคาร์ดินัลรูปใหม่

เมื่อวันที่ 22 พฤกษภาคม ค.ศ. 2015 เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ประธานภาคเอเชีย พร้อมด้วยเอ็ลเดอร์วิศิษฐ์  คณาคำ สาวกเจ็ดสิบภาค และประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์ ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ เข้าพบแสดงความยินดีต่อพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ ห้องรับรองสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ในโอกาสที่ได้รับการสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัลโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส


ในโอกาสนี้ตัวแทนผู้นำของศาสนจักรได้นำเสนอเกี่ยวกับพระวิหารวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่จะมีขึ้นในประเทศไทย  ความสำคัญของครอบครัวและการแต่งงานนิรันดร์ รวมถึงความสำคัญของบทบาทสตรีในศาสนจักร โดยได้มอบหนังสือ Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society พร้อมทั้งสิ่งพิมพ์อีกหลายเล่มไว้เป็นที่ระลึก