การก้าวหน้าขึ้นตามกลุ่มอายุส ำหรับเด็กและเยาวชน

Youth

ฝ่ายประธานสูงสุดปรารถนาจะเพิ่มความเข้มแข็งให้เด็กและเยาวชนผู้เป็นที่รักของเราผ่านศรัทธาที่เพิ่มขึ้นในพระเยซูคริสต์ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในพระกิตติคุณของพระองค์ และความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นกับศาสนจักรของพระองค์และสมาชิก เพื่อบรรลุจุดประสงค์นั้น ฝ่ายประธานสูงสุดยินดีประกาศว่าในเดือนมกราคมปี 2019 เด็กจะจบปฐมวัยและเริ่มเข้าร่วมโรงเรียนวันอาทิตย์และเยาวชนหญิงหรือโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนตามกลุ่มอายุในช่วงต้นเดือนมกราคมในปีที่พวกเขาจะมีอายุ 12 ปี เช่นเดียวกัน เยาวชนหญิงจะก้าวหน้าขึ้นชั้นเรียนเยาวชนหญิงและเยาวชนชายจะก้าวหน้าขึ้นโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนตามกลุ่มอายุในช่วงต้นเดือนมกราคมของปีที่พวกเขาจะมีอายุ 14 ปีและ 16 ปี

นอกจากนี้ เยาวชนชายจะมีสิทธิ์ได้รับแต่งตั้งสู่ตˆำแหน่งฐานะปุโรหิตที่เหมาะสมในเดือนมกราคมของปีที่พวกเขาจะมีอายุ 12 14 และ 16 ปี เยาวชนหญิงและเยาวชนชายที่ได้รับแต่งตั้งจะมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองพระวิหารจˆำกัดการใช้ เริ่มต้นในเดือนมกราคมของปีที่พวกเขาจะมีอายุ 12 ปี การแต่งตั้งสู่ตˆำแหน่งฐานะปุโรหิตสˆำหรับเยาวชนชายและการได้รับใบรับรองพระวิหารจˆำกัดการใช้สˆำหรับเยาวชนหญิงและเยาวชนชายจะยังคงเป็นเรื่องส่วนบุคคล โดยขึ้นอยู่กับความมีค่าควร ความพร้อม และสภาวการณ์ส่วนบุคคล โดยปกติการแต่งตั้งและการได้รับใบรับรองจˆำกัดการใช้จะเกิดขึ้นตลอดเดือนมกราคม

ฝ่ายประธานสูงสุดขอให้ผู้นˆำในท้องที่นˆำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปใช้ตลอดเดือนมกราคมปี 2019 ข้อมูลเพิ่มเติมส่งมาพร้อมจดหมายฉบับนี้และดูได้ที่ childrenandyouth.lds.org.

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ดัลลิน เอช. โอ๊คส์

เฮนรีย์ บี. อายริงก์