คำเชื้อเชิญพิเศษ               'ท่าน #ฟังพระองค์ อย่างไร?'  

ดาวน์โหลด

ในพระคัมภีร์มีเหตุการณ์ศักดิ์สิทธิ์น้อยครั้งมากที่คนในเหตุการณ์ได้ยินสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา ดังนั้นเมื่อพระองค์ตรัสสิ่งใด เรา ต้อง ตั้งใจฟังจริงๆ หลายต่อหลายครั้งพระองค์ทรงแนะนำพระบุตรที่รักของพระองค์ พระเยซูคริสต์ พร้อมด้วยพระบัญชาเฉพาะเจาะจงว่า “จงฟังท่าน!

ท่านเคยหยุดถามไหมว่า “เพราะเหตุใด?” เพราะเหตุใดพระบิดาบนสวรรค์จึงทรงยืนกราน—และทรงเสมอต้นเสมอปลาย—ในคำขอร้องให้เราฟังพระบุตรที่รักของพระองค์ พระเยซูคริสต์?

พระเยซูทรงตอบคำถามนี้ด้วยพระองค์เอง ว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้ นอกจากมาทางเรา

พระบิดาของเราทรงรักเราและทรงปรารถนาให้เราแต่ละคน เลือก กลับไปที่ประทับอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระองค์ทรงขอร้องให้เราฟังสุรเสียงของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่พระบิดาทรงเจิมและทรงแต่งตั้งให้เป็นพระผู้เป็นสื่อกลาง พระผู้ช่วยให้รอด และพระผู้ไถ่ของเรา

ในปีพิเศษนี้เมื่อเราเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปีของนิมิตแรก ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านตรึกตรองและนึกถึงคำถามสำคัญนี้บ่อยๆ ว่า: ท่าน ฟังพระองค์อย่างไร? และขอเชื้อเชิญให้ท่านทำสิ่งจำเป็นเพื่อจะฟังพระองค์ให้ดีขึ้นและบ่อยขึ้น ตลอดปีนี้เราจะให้ความสำคัญพิเศษกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในป่าศักดิ์สิทธิ์

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านลงมือทำในเชิงรุกและหาโอกาสแบ่งปันความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับพระเจ้าพระเยซูคริสต์กับครอบครัวและเพื่อนๆ พร้อมทั้งเชื้อเชิญเพื่อนๆ มาร่วมนมัสการพระองค์กับท่านในวันอาทิตย์อีสเตอร์

บัดนี้ ในฐานะพยานพิเศษคนหนึ่งของพระเจ้า ข้าพเจ้าอวยพรท่านในความพยายามที่จะเข้ามาและอยู่บนเส้นทางพันธสัญญาของพระองค์ และพากเพียรสุดใจ พลัง ความนึกคิด และจิตวิญญาณของท่านเพื่อ ฟังพระองค์!

ดาวน์โหลด