“นี่เป็นศาสนจักรของพระองค์”

ประธานเนลสันเน้นย้ำความสำคัญของพระเยซูคริสต์ในชื่อศาสนจักร “นี่เป็นศาสนจักรของพระองค์”

Bangkok Temple

ประธานเนลสันเน้นย้ำความสำคัญของพระเยซูคริสต์ในชื่อศาสนจักร “นี่เป็นศาสนจักรของพระองค์”

เกือบสองเดือนหลังจากคำแถลงสั้นๆ ของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
เกี่ยวกับชื่อศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ท่านกล่าวเพิ่มเติมถึงความสำคัญของชื่อเต็มของศาสนจักร

ในคำปราศรัยภาคเช้าวันอาทิตย์ของการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ปี 2018 ท่านอ้างอิงพระคัมภีร์ในปี 1838
ซึ่งพระเยซูคริสต์ตรัสไว้ ทรงขานชื่อศาสนจักรทีละคำว่า
“เพราะจะเรียกศาสนจักรของเราในวันเวลาสุดท้ายดังนี้,
แม้ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”

“สำหรับโลกส่วนใหญ่ ในปัจจุบันศาสนจักรของพระเจ้าถูกปลอมแปลงว่าเป็น ‘ศาสนจักรมอรมอน’
แต่เราในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเจ้ารู้ว่าใครเป็นประมุขของศาสนจักรนี้ พระเยซูคริสต์พระองค์เอง”
ประธานเนลสันกล่าว
“ข้าพเจ้าตระหนักด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งว่าเราเห็นพ้องต้องกันโดยไม่เจตนากับการเรียกศาสนจักรที่ได้รับก
ารฟื้นฟูของพระเจ้าโดยใช้ชื่ออื่น แต่ละชื่อขีดฆ่าพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ออกไป!”

ชื่อเล่นเหล่านี้ได้แก่ “ศาสนจักรแอลดีเอส” “ศาสนจักรมอรมอน” และ “ศาสนจักรของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”
ประธานเนลสันกล่าวเกี่ยวกับชื่อเหล่านี้ว่า
“สิ่งสำคัญที่สุดในชื่อเหล่านั้นคือพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดขาดหายไป …
เมื่อเราละทิ้งพระนามของพระผู้ช่วยให้รอด
เรากำลังละเลยทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำเพื่อเรา—แม้แต่การชดใช้ของพระองค์”

สำหรับคนที่คิดว่าไม่ฉลาดหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะฟื้นฟูการใช้ชื่อที่ถูกต้องของศาสนจักร ประธานเนลสันตอบว่า
“ถ้านี่เป็นการสนทนาเกี่ยวกับการประทับตราองค์กรที่มนุษย์จัดตั้ง ข้อโต้แย้งเหล่านั้นอาจชนะ
แต่ในเรื่องที่สำคัญยิ่งนี้ เรามองไปยังพระองค์ ผู้เป็นเจ้าของศาสนจักรนี้และรับทราบว่าวิธีของพระเจ้าไม่ใช่
และจะไม่มีวันเป็นวิธีของมนุษย์”

ประธานเนลสันกล่าวว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายต้องมองไกลและพึงจดจำว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยให้ศาสนจักรป
ระสบความสำเร็จในการแก้ไขชื่อนี้

“หากเราจะอดทนและทำส่วนของเราให้ดี พระเจ้าจะทรงนำเราผ่านงานสำคัญนี้” ท่านกล่าว
“เราจะสุภาพอ่อนน้อมและอดทนในความพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้
สื่อที่มีความรับผิดชอบจะเห็นใจในการตอบรับคำร้องขอของเรา”

ประธานเนลสันกล่าวว่าท่านรับรู้ว่าบางคนจะยังคงเรียกศาสนจักรโดยชื่ออื่นอยู่ แม้เช่นนั้น
“เราคงไม่จริงใจที่เราจะหงุดหงิดถ้าโลกส่วนใหญ่เรียกชื่อศาสนจักรและสมาชิกผิดๆ ซึ่งเราก็ทำแบบเดียวกัน”

ประธานเนลสันเน้นย้ำในเรื่องนี้ว่า “นี่ไม่ใช่การเปลี่ยนชื่อ ไม่ใช่การประทับตราใหม่ ไม่ใช่เรื่องผิวเผิน
ไม่ใช่ความคิดชั่วแล่น และนี่ไม่ใช่เรื่องไม่สำคัญ แต่นี่คือการแก้ไขให้ถูกต้อง คือพระบัญชาของพระเจ้า”

ท่านกล่าวว่าความพยายามของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแต่ละคนในการใช้ชื่อที่ถูกต้องของศาสนจักรจะส่งผลสำคัญยิ่
งในอนาคตที่จะมาถึง

“ถ้าเราจะทำสุดความสามารถในการฟื้นฟูชื่อที่ถูกต้องของศาสนจักรของพระเจ้า
พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของศาสนจักรนี้จะทรงเทพลังอำนาจและพรของพระองค์มาบนศีรษะของวิสุทธิชนยุคสุด
ท้ายอย่างที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อน” ประธานเนลสันกล่าว
“เราจะมีความรู้และพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าในการช่วยเรานำพรแห่งพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเ
ยซูคริสต์ไปยังทุกประชาชาติ ตระกูล ภาษา และผู้คน
และเพื่อเตรียมโลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า”

ดูแนวทางแนะนำของศาสนจักรเกี่ยวกับการใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรอย่างถูกต้อง