พระเยซูคริสต์ - แสงส่องโลก

LTW header

ท่านรู้อะไรเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์  ต้องการเรียนรู้มากขึ้นหรือไม่ 

คริสต์มาสคืองานฉลองการประสูติและพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นแสงส่องโลก 

ถ้าท่านเป็นสมาชิกของศาสนจักรและรู้จักผู้ที่ท่านต้องการแบ่งปันข่าวสารนี้และอยากให้ผู้สอนศาสนาไปเยี่ยม โปรดกรอกแบบฟอร์ม ที่นี่ 

ถ้าท่านต้องการเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ขอพระคัมภีร์มอรมอน พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ได้ฟรี โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง  เราจะติดต่อท่านทันที

พระเยซูคริสต์คือใคร


พระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติทั้งปวง


พระเยซูคริสต์: พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 

พระเยซูทรงเป็นบุคคลเดียวที่เกิดจากมารดาที่เป็นมรรตัย มารีย์ และบิดาผู้เป็นอมตะ พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา  นั่นคือเหตุที่เราเรียกพระเยซูว่าพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระผู้เป็นเจ้า  ศาสดาพยากรณ์บอกล่วงหน้าถึงการประสูติของพระเยซูเพราะบทบาทของพระองค์บนแผ่นดินโลกเป็นศูนย์กลางของแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับบุตรธิดาของพระองค์ 

การประสูติของพระเยซูเป็นที่รู้ในหลายวิธีที่อัศจรรย์ 

การประสูติของพระเยซูสำคัญมากจนศาสดาพยากรณ์ตลอดพระคัมภีร์ไบเบิลพูดถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์  การประสูติของพระเยซูเป็นที่รู้แก่ผู้คนจากการปรากฏของเหล่าเทพ (ดู ลูกา 2:13) ดาวดวงใหม่ที่เห็นได้ทั่วโลก (ดู มัทธิว 2:2; 3 นีไฟ 1:21)  พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ผู้คนทั้งปวงรู้ว่าพระบุตรของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงสัญญาไว้ ประสูติแล้ว 

พระเยซูทรงกระทำสิ่งอัศจรรย์ 

ด้วยสิทธิอำนาจแห่งสวรรค์ของพระองค์ พระเยซูทรงรักษาผู้ป่วย ทำให้คนตาบอดมองเห็น และแม้กระทั่งชุบชีวิตคนตาย  ที่สำคัญกว่านั้นคือ พระองค์ทรงอภัยบาปแก่ผู้คนโดยไม่มีข้อแม้

พระเยซูคริสต์: ครู 

พระเยซูทรงเป็นที่รู้จักในฐานะ “ครูที่มาจากพระเจ้า” (ยอห์น 3:2) และทรงใช้พระชนม์ชีพวัยผู้ใหญ่สอนผู้คนให้รู้ความจริงของพระผู้เป็นเจ้าผ่านพระคัมภีร์ การเทศนา และเรื่องราวต่างๆ 

พระเยซูทรงสอนพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 

พระองค์ทรงสอนพระกิตติคุณใหม่และกฎที่สูงกว่า – ว่าเราควรสุภาพ เมตตา บริสุทธิ์ในใจ และให้อภัย (ดู มัทธิว 5:5-8; มาระโก 6:14-15) เราควรสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา (ดู ลูกา 18:1; มัทธิว 6:5-13) และเราควรรักกันและกัน (ยอห์น 13:34) 

พระเยซูทรงสอนทางเดียวที่ไปสู่พระผู้เป็นเจ้า 

คำสอนที่สำคัญที่สุดของพระเยซูคือคำสอนที่ว่าท่านและคนทั้งปวง “จะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)  ด้วยศรัทธาในพระเยซูและการเชื่อฟังคำสอนของพระองค์ท่านจะได้มีชีวิตอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งและมีชีวิตนิรันดร์

สอนและปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่น
สอนและปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่น

พระเยซูคริสต์: พระผู้ทรงเป็นแบบอย่าง 

ในฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า  พระเยซูทรงดำเนินชีวิตที่ดีพร้อม ปราศจากบาป  ซึ่งทำให้พระองค์ทรงประสบความสำเร็จในบทบาทของพระผู้ช่วยให้รอด  นอกจากนี้ยังทำให้พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมสำหรับเราด้วย 

พระเยซูทรงรับบัพติศมาเพื่อเป็นแบบอย่างของการเชื่อฟัง 

ในฐานะมนุษย์ที่ดีพร้อม  พระเยซูไม่จำเป็นต้องรับบัพติศมาเพื่อชำระบาปใดๆ  แต่พระองค์ทรงปฏิบัติตามพระบัญญัติข้อนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าและให้เราเห็นว่าทุกคนต้องรับบัพติศมาเพื่อ “ทำความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการ” (มัทธิว 3:15) 

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาสงสาร 

เราอาจพูดว่าเรารักผู้อื่น แต่พระเยซูทรงแสดงให้เห็นความรักที่มีต่อทุกคน 

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างแห่งการให้อภัย 

พระเยซูทรงสอนว่าเราต้องให้อภัย  แม้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  พระเยซูยังทรงให้อภัย แสดงความเมตตาในบทบาทอันสูงส่งในฐานะพระผู้ไถ่ 

John baptized Jesus Christ

พระเยซูคริสต์: พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

พระนามในภาษาฮีบรูของพระเยซูคือเยชูวาหมายถึง “ผู้ช่วยให้รอด”  ดังที่สัญญาไว้โดยศาสดาพยากรณ์ พระเยซูทรงทำให้บทบาทนี้สำเร็จโดยการชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ 

พระผู้ช่วยให้เรารอดจากบาป 

ในสวนเกทเสมนี พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาประทานน้ำหนักและความรู้ในบาปและการทำผิดทุกประการเท่าที่เคยรู้มาในหมู่มนุษยชาติแก่พระเยซู  พระเยซูทรงทุกข์ทรมานเนื่องจากบาปทุกประการ เพื่อทุกคน แม้เพื่อท่าน  ด้วยศรัทธาในพระเยซูคริสต์ การกลับใจของแต่ละคน การบัพติศมาและการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์  ท่านจะได้รับพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นอิสระจากบาป 

พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อชีวิตนิรันดร์ 

พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์เป็นคนแรก เมื่อพระวิญญาณของพระองค์รวมกับพระวรกายที่ดีพร้อมอีกครั้ง  และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ปูทางสู่การฟื้นคืนชีวิตของเรา  วันหนึ่งเราทุกคนจะฟื้นคืนชีวิตเช่นเดียวกับพระคริสต์ 

โดยการรู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า เข้าใจคำสอนของพระองค์ ทำตามแบบอย่างที่ดีพร้อมของพระองค์ในการรับบัพติศมาและทำตามพระบัญญัติทุกข้อ และยอมรับการชดใช้ของพระองค์ในชีวิตของท่าน  ท่านจะได้เข้าสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า  โดยทางพระเยซู ท่านจะ “ได้ชีวิต . . . ได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)   

Miracle with a widow's son

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 

จะดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์ได้อย่างไร