ถ้อยแถลงจากฝ่ายประธานสูงสุดเรื่องพระวิหาร

ถ้อยแถลงจากฝ่ายประธานสูงสุดเรื่องพระวิหาร

ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศถ้อยแถลงต่อไปนี้

 “เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าทรงมีผู้คนกลุ่มหนึ่งบนแผ่นดินโลกที่เชื่อฟังพระคำของพระองค์ พวกเขาจะได้รับพระบัญชาให้สร้างพระวิหาร  พระคัมภีร์บันทึกไว้ถึงรูปแบบการนมัสการในพระวิหารตั้งแต่สมัยอาดัมและเอวา โมเสส โซโลมอน นีไฟและท่านอื่นๆ

โดยการฟื้นฟูพระกิตติคุณในยุคสุดท้ายนี้  การนมัสการในพระวิหารได้รับการฟื้นฟูด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นพรแก่ชีวิตผู้คนทั่วโลก รวมถึงผู้ที่อยู่อีกด้านหนึ่งของม่านด้วย  จากหลายศตวรรษที่ผ่านไปนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับงานพระวิหารได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นระยะๆ รวมถึง ภาษา วิธีก่อสร้าง การสื่อสาร และการเก็บรักษาบันทึก  ศาสดาพยากรณ์สอนว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีวันสิ้นสุด ตามที่ได้รับการกำกับดูแลจากพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระองค์

พระวิหารที่ได้รับการอุทิศเป็นสถานนมัสการที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดยิ่งกว่าสถานนมัสการใดๆ บนแผ่นดินโลก  ศาสนพิธีพระวิหารมีความศักดิ์สิทธิ์และจะไม่นำมาสนทนานอกพระวิหาร”