มีใบรับรองพระวิหารตลอดเวลา

เอ็ลเดอร์จาโรท สุเบียนโตโร

เอ็ลเดอร์ จาโรท สุเบียนโตโร
เอ็ลเดอร์ จาโรท สุเบียนโตโร

ข้าพเจ้ากับภรรยากำลังเดินเล่นยามเช้าเมื่ออยู่ดีๆ เธอเตือนข้าพเจ้าว่าเป็นเวลาประมาณ 40 ปีแล้วตั้งแต่เราสองคนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เพื่อจะขยายความสำคัญของ “40 ปี” มากขึ้น ภรรยาข้าพเจ้าพูดถึงชาวอิสราเอลที่ใช้เวลา 40 ปีในการเดินทางจากอียิปต์สู่แผ่นดินแห่งคำสัญญา ผู้บุกเบิกของเราใช้เวลา 40 ปีสร้างพระวิหารซอลท์เลคซิตี้เช่นกัน

เราอาจจะไม่ได้เดินผ่านแดนทุรกันดารเหมือนชาวอิสราเอล หรือสร้างพระวิหารด้วยมือเหมือนผู้บุกเบิก แต่เราทุกคนต่างกำลังผ่านช่วงการเดินทางแห่งชีวิตของตนเอง  เช่นเดียวกับผู้ที่มาก่อนเรา เราไม่เพียงประสบปีติและความสุขเท่านั้น แต่เราประสบความยากลำบาก การล่อลวง และความทุกข์ด้วยขณะที่เราพยายามไปถึงเป้าหมายสุดท้ายของเรา  เราสำนึกคุณสำหรับศาสนพิธีพระวิหารซึ่งช่วยให้เรายังคงมีมุมมองนิรันดร์ตลอดการเดินทางของเราและสำหรับใบรับรองพระวิหารที่ช่วยให้เรายังคงอยู่ในทางคับแคบและแคบ แม้เมื่อการเดินทางดูเหมือนจะยาวนาน

ท่ามกลางนิกายและศาสนาที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน วิสุทธิชนยุคสุดท้ายโดดเด่นในฐานะผู้สร้างพระวิหาร


ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์กล่าวว่า “พระเจ้าพระองค์เองทรงทำให้พระวิหารเป็นสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่สำหรับสมาชิกของศาสนจักร ในการเปิดเผยที่พระองค์ประทานแก่เรา”1


ครอบครัวกำลังเดินในบริเวณพระวิหาร

“จงวางระเบียบตนเอง; เตรียมสิ่งที่จำเป็นทุกอย่าง; และสถาปนาบ้าน, แม้บ้านแห่งการสวดอ้อนวอน, บ้านแห่งการอดอาหาร, บ้านแห่งศรัทธา, บ้านแห่งการเรียนรู้, บ้านแห่งรัศมีภาพ, บ้านแห่งระเบียบ, บ้านแห่งพระผู้เป็นเจ้า”2

พระเจ้าทรงบัญชาให้เราทำให้พระวิหารเป็นศูนย์กลางของชีวิตเรา ซึ่งในทางกลับกันเรียกร้องให้เราถือใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

ในสมัยโบราณ ศาสดาพยากรณ์เอเสเคียลประกาศว่า “พระ‍ยาห์‌เวห์​องค์‍เจ้า‍นาย​ตรัส​ดัง‍นี้​ว่า อย่า​ให้​คน​ต่าง‍ด้าวที่​ไม่​เข้า‍สุหนัต​ทาง​ใจ​และ​ไม่​เข้า‍สุหนัต​ทาง​กาย​เข้า​ไป​ใน​สถาน‍นมัส‌การ​ของ​เรา…”3  เช่นเดียวกันศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสวดอ้อนวอนว่า “และไม่อนุญาตให้สิ่งไม่สะอาดเข้ามาสู่พระนิเวศน์ของพระองค์ เพื่อทำให้แปดเปื้อน”4  

ใบรับรองพระวิหารไม่ได้เป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่ง แต่สะท้อนถึงความเต็มใจและความมีค่าควรของเราที่จะรับพรของพระวิหาร

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์อธิบายว่า “เอกสารเล็กๆ แผ่นนี้ที่ภายนอกดูเรียบง่าย รับรองว่าผู้ถือมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดอย่างครบถ้วน มีสิทธิ์เข้าพระนิเวศน์ของพระเจ้าและมีส่วนร่วมในศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่มีให้บนแผ่นดินโลก  ใบรับรองพระวิหารช่างเป็นสิ่งพิเศษที่สุดและน่าทึ่ง”5

“พระเจ้าจะพอพระทัยหากสมาชิกผู้ใหญ่ทุกคนมีค่าควรแก่การถือใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบัน  สิ่งที่เราต้องทำและไม่ทำเพื่อจะมีค่าควรสำหรับใบรับรองพระวิหารคือสิ่งเดียวกันที่รับประกันว่าเราจะมีความสุขในฐานะบุคคลและในฐานะครอบครัว”6

กุญแจปลดล็อคพรมหาศาลที่มาจากศาสนพิธีพระวิหารคือใบรับรองพระวิหาร  การสัมภาษณ์ใบรับรองพระวิหารดำเนินการโดยผู้นำศาสนาในท้องที่เพื่อกำหนดความมีค่าควรของเรา และคำถามเหล่านั้นได้แก่

  • เรามีศรัทธาและประจักษ์พยานถึงพระผู้เป็นเจ้า พระบิดานิรันดร์ พระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่

  • เราเป็นพยานถึงการฟื้นฟูพระกิตติคุณผ่านทางศาสนจักรหรือไม่

  • เราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักร ได้แก่ ฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองหรือไม่

  • เราเชื่อฟังพระบัญญัติและกฎของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่

  • เรากลับใจจากบาปของเราและมีค่าควรเข้าพระนิเวศน์ของพระเจ้าและมีส่วนในศาสนพิธีพระวิหารหรือไม่

ถ้าเราพยายามแน่วแน่และซื่อสัตย์ต่อหลักธรรมพระกิตติคุณ เราจะมีค่าควรแก่การเข้าพระวิหารเสมอ พระเจ้าและพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะเป็นสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่แห่งการเป็นสานุศิษย์ของเรา

การมีใบรับรองพระวิหารตลอดเวลาหมายความว่าอย่างไร  การมีใบรับรองพระวิหารเป็นการบ่งบอกที่ดีถึงความมีค่าควรของเราสำหรับรัศมีภาพซีเลสเชียล  ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหน เราต้องจัดลำดับความสำคัญให้การมีใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบันและทำให้พระวิหารเป็นสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของสมาชิกภาพของเราในศาสนจักร  ถ้าเราพยายามรักษาใบรับรองของเราให้เป็นปัจจุบันและดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างสมบูรณ์ผ่านศรัทธา การกลับใจ และการต่อพันธสัญญาตลอดชีวิตเรา เราจะมีคุณสมบัติคู่ควรแก่การรับชีวิตนิรันดร์

ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เรามุ่งมั่นที่จะมีค่าควรสำหรับพระวิหารตลอดเวลา  นี่คืองานของพระเจ้า พระองค์ทรงพระชนม์ พระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดานิรันดร์ของเรา และพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ ■

______________________________________

อ้างอิง:

[1] Howard W. Hunter “Exceeding Great and Precious Promises”, Ensign, November 1994

2 หลักคำสอนและพันธสัญญา 88:119

3 เอเสเคียล 44:9

4 หลักคำสอนและพันธสัญญา 109:20

5 Gordon B. Hinckley, “Keeping the Temple Holy”, Ensign, May 1990

6 Howard W. Hunter “Exceeding Great and Precious Promises”, Ensign, November 1994