ศาสนจักรประกาศเปลี่ยนแปลงช่องทางการสื่อสาร

Gereja Mengumumkan Perubahan pada Kanal Komunikasi

วันนี้ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ บัญชีโซเชียลมีเดีย และแอปมือถือหลายอย่างของศาสนจักร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่แผ่ขยายออกไปมากขึ้นเพื่อสะท้อนถึงชื่อเต็มของศาสนจักรและสื่อถึงการอุทิศตนเพื่อติดตามพระเยซูคริสต์ได้ดียิ่งขึ้น

เว็บไซต์:เว็บไซต์ทางการของศาสนจักรจะเปลี่ยนเป็น ChurchofJesusChrist.org การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลวันนี้ วันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2019 เมื่อชื่อโดเมน ChurchofJesusChrist.orgเริ่มนำไปสู่หน้าหลักของ LDS.org ในหลายเดือนที่จะมาถึงนี้ ชื่อโดเมน ChurchofJesusChrist.orgจะมาแทนที่ชื่อต่อไปนี้

  • LDS.org—จะเปลี่ยนเป็น ChurchofJesusChrist.org 
  • MormonNewsroom.org—จะเปลี่ยนเป็นNewsroom.ChurchofJesusChrist.org

เนื่องจากผู้เข้าชมหลักของ Mormon.org คือผู้ที่อยู่นอกศาสนจักร การรวมเว็บไซต์นี้เข้ากับ ChurchofJesusChrist.orgซึ่งมุ่งเน้นสมาชิกศาสนจักรจะใช้เวลานานกว่า ขณะนี้กำลังทำงานเพื่อรวมเว็บไซต์เหล่านี้เข้าด้วยกันและสร้างเป็นเว็บไซต์ใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงกันและประกอบด้วยประสบการณ์ที่มีลักษณะส่วนบุคคลมากขึ้นภายใต้โดเมน ChurchofJesusChrist.org 

โซเชียลมีเดีย:บัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชีของศาสนจักรจะรวมเป็นหนึ่งและเผยแพร่เนื้อหาซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและการแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

  • มีการสร้างกลุ่ม Facebook กลุ่มใหม่เพื่อเสริมสร้างชุมชนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารศาสนจักรและการอัพเดทต่างๆ ได้ดีขึ้น กลุ่มนี้เรียกว่า “The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints—Inspiration and News” กลุ่มนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ชุมชนและความเชื่อมโยงสำหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
  • ชื่อบัญชี Twitter ของศาสนจักรจะยังคงเรียกว่า “The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints” โดยมีชื่อ @ChurchNewsroom แสดงไว้และจะเป็นแหล่งข่าวหลักของศาสนจักรในโซเชียลมีเดีย

แอปมือถือ: แอปมือถือหลายอย่างของศาสนจักรจะเปลี่ยนชื่อดังนี้

  • LDS Music—จะเปลี่ยนเป็น “Sacred Music” 
  • แอพ Gospel Library จะยังคงใช้ชื่อเดิม 

อีเมลโดเมน:ที่อยู่อีเมลของพนักงานศาสนจักรและผู้นำทั่วไปของศาสนจักรจะเริ่มใช้โดเมน @ChurchofJesusChrist.orgแทนที่ @ldschurch.orgซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน

ยังมีงานต้องทำอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่ศาสนจักรดำเนินการเปลี่ยนแปลงในภาษาต่างๆ ทั่วโลก  ฝ่ายประธานสูงสุดขอให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายและผู้อื่น“อดทนและสุภาพอ่อนน้อมขณะดำเนินการเปลี่ยนแปลง”