การเชื้อเชิญส่วนตัวให้เข้าร่วมในเซมินารีและสถาบัน

President Nelson

เพื่อนเยาวชนที่รัก พระเจ้าทรงรักท่านเพียงใด! และข้าพเจ้ารักท่านเพียงใด!

 

นี่คือยุคที่น่าตื่นเต้น  พระเจ้าทรงเร่งงานของพระองค์ต่อหน้าต่อตาเรา  เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมาก เป็นเรื่องจริงจัง  ทรงเรียกร้องจากเรามากขึ้น—มากกว่าแต่ก่อน  และจะประทานให้มากกว่าด้วย

 

เยาวชนทั้งหลาย  ข้าพเจ้าตื่นเต้นกับรายงานประสบการณ์ที่ท่านมีขณะทำตามคำเชื้อเชิญห้าข้อของข้าพเจ้า  ถ้าท่านไม่ได้มีส่วนร่วมในข้อคิดทางวิญญาณนั้นหรือยังไม่ได้รับคำเชื้อเชิญดังกล่าว ข้าพเจ้าขอให้ท่านกลับไปดูการถ่ายทอดครั้งนั้น  จงห่วงใยชีวิตและอนาคตของท่านให้มากพอที่จะทำตามคำเชื้อเชิญทั้งห้าข้อนั้นให้เสร็จสมบูรณ์เสียแต่เดี๋ยวนี้

 

และท่าน หนุ่มสาวโสด ความสามารถของท่านที่จะปราดเปรื่องกว่า มีปัญญามากกว่า และส่งผลดีต่อโลกมากกว่าคนรุ่นก่อนทุกรุ่นล้วนขึ้นอยู่กับระดับการอุทิศตนของท่านต่อพระเยซูคริสต์  ยิ่งติดตามพระองค์ได้มากเพียงใด ท่านจะประสบความสำเร็จได้มากเพียงนั้น

 

วันนี้ข้าพเจ้าขอส่งข่าวสารมายังท่านที่อยู่ในวัยเซมินารีและสถาบัน  โดยที่เป็นข่าวสารส่วนตัว ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้าชอบคิดหาสูตรสำเร็จ ชอบวิเคราะห์หาองค์ประกอบสำคัญของสถานการณ์และวิธีผสานองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อรับประกันความสำเร็จ  ตัวอย่างเช่น เมื่อข้าพเจ้าเป็นศัลยแพทย์หัวใจในวัยหนุ่ม ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าหัวใจมนุษย์จะหยุดเต้นชั่วคราวได้เมื่อเปลี่ยนอัตราส่วนของโซเดียมและโพแทสเซียมในเลือดเลี้ยงหัวใจ  เมื่อจะให้หัวใจเต้นอีกครั้ง เราก็เพียงทำให้โซเดียมและโพแทสเซียมคืนสู่อัตราส่วนปกติ  ได้ผลทุกครั้ง  นี่เป็นหนึ่งในกฎสวรรค์หลายข้อที่แพทย์เรียนรู้ที่จะทำตาม

 

 สูตรสำเร็จทุกสูตรไม่ได้สำคัญเหมือนสูตรนั้น  ขอสารภาพอีกครั้ง  เมื่อข้าพเจ้าเล่นสแกรบเบิลกับภรรยาในไอแพด ข้าพเจ้าคิดสูตรที่ทำให้ได้ “บิงโก” เกือบทุกครั้ง!  โปรดสังเกตข้าพเจ้าใช้คำว่า “เกือบทุกครั้ง”  ด้วยสูตรนี้ ไม่มีหลักประกันใดๆ (เธอชนะเป็นส่วนใหญ่)

 

อย่างไรก็ดี นี่คือสูตรสำเร็จสำหรับชีวิตท่านที่จะได้ผลทุกครั้ง คือ ยิ่งท่านใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์โดยเชื่อฟังพระบัญญัติของทั้งสองพระองค์และรักษาพันธสัญญาที่ทำกับทั้งสองพระองค์มากขึ้นเท่าใด ท่านจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น  เมื่อท่านดำเนินชีวิตตามมาตรฐานที่สอนไว้ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (ซึ่งเป็นแนวทางอันดีเยี่ยมสำหรับทั้งเยาวชนและคนหนุ่มสาว) ท่านจะหลีกเลี่ยงจากแฟชั่นสุดโต่ง ปรัชญาเท็จและการล่อลวงที่ไม่หยุดหย่อนของโลกได้ง่ายขึ้น  การทำสิ่งเหล่านี้จะเสริมความสามารถของท่านในการเป็นอิทธิพลดีในหมู่เพื่อน สมาชิกครอบครัว และคนอื่นๆ  สูตรนี้จะได้ผลทุกครั้ง  พูดง่ายๆ ยิ่งท่านทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์มากขึ้นเท่าใด ท่านจะยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น

แล้วอะไรเล่าจะช่วยท่านให้เป็นสานุศิษย์ผู้ภักดีของพระเยซูคริสต์เช่นนั้นได้  คำตอบข้อหนึ่งก็คือเซมินารีและสถาบัน—โดยไม่เพียงเข้าเรียนเท่านั้นแต่ต้องทำงานมอบหมายทุกอย่างให้สำเร็จอย่างซื่อสัตย์ด้วย

สองสามสัปดาห์ก่อน เยาวชนชายคนหนึ่งและเยาวชนหญิงคนหนึ่งพูดในการประชุมศีลระลึกว่าพวกเขารู้แล้วว่าต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้พระกิตติคุณของตนเองอย่างไร  ข่าวสารของพวกเขาประทับใจผู้ฟังทุกคนจนทุกคนต้องการพยายามมากขึ้นกับการศึกษา การสอน การเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของตน

เซมินารีและสถาบันช่วยท่านเรื่องนี้ได้  ด้วยหลักสูตรใหม่ปี 2019 ที่ให้บ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุน พวกท่านแต่ละคนรับผิดชอบช่วยสอนพระกิตติคุณในบ้านแก่ผู้ที่ท่านอาศัยอยู่ด้วย   เซมินารีและสถาบันจะช่วยท่านจัดรูปแบบบ้านใหม่ให้เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธา—สถานที่ซึ่งสอน เรียนรู้ รักและดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  ไม่ว่าท่านอาศัยอยู่ที่ใด ที่พำนักนั้นจะเป็นที่อาศัยของสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ได้  ที่นั่นท่านจะค้นพบที่หลบภัยจากพายุร้ายของชีวิตได้และเพิ่มพูนความรักที่มีต่อพระเจ้าและต่อกันและกัน

พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า “ม่านปกคลุมพิภพ”1 กำลังคลี่คลายอย่างต่อเนื่องและความปรารถนาอันลึกล้ำอย่างหนึ่งของข้าพเจ้าคือให้ท่านได้รับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงพร้อมที่จะเปิดเผยต่อท่าน  เซมินารีและสถาบันจะช่วยท่าน 

การสำเร็จการศึกษาจากเซมินารีและสถาบันจะเพิ่มพูนความสามารถให้ท่านเป็นเลิศในการทำสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต  ปีติสุขที่แท้จริงจะเป็นของท่าน!  ข้าพเจ้าเป็นพยานดังนี้ ด้วยการแสดงความรักต่อท่านทุกคน ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

 

อ้างอิง
1 ดู “พระวิญญาณพระเจ้า,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 2.