พรของการนมัสการพระวิหาร

พรของการนมัสการพระวิหาร

ประสบการณ์ “การนมัสการพระวิหาร” ครั้งแรกของข้าพเจ้ากับภรรยาเกิดขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม ปี 1981 เมื่อเราได้รับเอ็นดาวเม้นท์และผนึกในพระวิหารโตเกียว เราไม่ได้เข้าใจอะไรมากนักในตอนนั้นแต่เราถือว่านับแต่นั้นเป็นต้นมาการนมัสการพระวิหารเป็นพรในชีวิตเราทุกวัน เมื่อเรามองย้อนกลับไปตลอด 35 ปีที่ผ่านมา สิ่งนี้พิสูจน์แก่เราว่า “พรของการนมัสการพระวิหาร” หลายประการได้เกิดขึ้นจริง เรายังคงจำได้ว่า “ตราบที่เรารักษาพันธสัญญาที่เราทำในพระวิหาร พระเจ้าจะประทานพรเราร้อยเท่า” ซึ่งทำให้ครอบครัวของเรานึกถึงสัญญาที่มีอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอน “...ฉะนั้น, หากท่านรักษาพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์ย่อมประทานพรให้ท่านและทรงทำให้ท่านรุ่งเรือง” 1 

มีวิธีเรียบง่ายห้าวิธีที่ช่วยให้เรารู้สึกและนับพรของการนมัสการพระวิหาร

  • ระลึกถึงประสบการณ์พระวิหารของท่านทุกวัน

เราได้รับการกระตุ้นให้กลับไปพระวิหารบ่อยๆ เท่าที่ทำได้ อย่างไรก็ตาม มีวิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์มากมายท่ามกลางพวกเราที่อาศัยอยู่ห่างจากพระวิหาร อุปสรรคทางการเงินของครอบครัวทำให้หลายคนกลับไปได้ไม่บ่อยนัก กระนั้น เรายังคงเก็บความรู้สึกแห่งการนมัสการพระวิหารของเราไว้ได้โดยนึกถึงศาสนพิธีพระวิหารต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา เช่น เอ็นดาวเม้นท์ บัพติศมาและการยืนยันแทนบรรพชนของเรา การผนึก เป็นต้น โดยการทำเช่นนั้นเราจะรู้สึกถึงสันติสุขและปีติภายใน เรามีความปรารถนาอันชอบธรรมที่จะนมัสการและรับใช้ในพระวิหาร

  • ให้ชีวิตเรามุ่งไปที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นจุดศูนย์กลางในใจเรา
  • 2 เป็นที่เข้าใจว่ามีความแตกต่างระหว่างชีวิตในพระวิหารกับชีวิตนอกพระวิหาร โลกนี้ให้สิ่งตรงข้ามแก่เราในทุกด้านของชีวิต อาทิ ความดีกับความเลว ความดีใจกับความเสียใจ ความสำเร็จกับความล้มเหลว ความสุขกับความเศร้า ความสมหวังกับความผิดหวัง เมื่อเรายอมให้พระนามของพระองค์เป็นศูนย์กลางของใจเรา เราจะระลึกว่าจุดประสงค์ของการนมัสการพระวิหารของเราคือเพื่ออยู่กับพระองค์ไม่ใช่กับคนอื่น ความรู้สึกที่เรามีต่อพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระองค์ในพระวิหารเป็นแรงบันดาลใจให้เราเป็นคนดีขึ้นและทำดีขึ้นสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า ตราบเท่าที่เราทำตามพระประสงค์ของพระองค์ เราจะไม่รู้สึกห่างไกลจากพรพระวิหารเลย

   ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีค่าควรโดยทบทวนคำถามในการสัมภาษณ์ใบรับรองพระวิหาร

“พระวิหารเป็นศูนย์รวมพลังทางวิญญาณของศาสนจักรอย่างแท้จริง  เราควรคาดการณ์ว่า ปฏิปักษ์จะพยายามแทรกแซงเราในฐานะศาสนจักรและในฐานะบุคคลขณะที่เราพยายามมีส่วนร่วมในงานศักดิ์สิทธิ์และได้รับการดลใจนี้ การแทรกแซงจะแตกต่างกันไปนับจากการข่มเหงที่โหดร้ายทารุณในยุคแรกเริ่ม จนถึงความไม่ใส่ใจต่องานนั้น  บางทีการแทรกแซงแบบหลังอาจจะเป็นรูปแบบที่มีอันตรายและบั่นทอนพลังได้มากที่สุดของการต่อต้านงานพระวิหาร งานพระวิหารก่อให้เกิดการต่อต้านมากมายเพราะนี่คือบ่อเกิดของพลังทางวิญญาณอย่างมากต่อวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และศาสนจักรทั้งหมด” 3

เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเราที่จะตรวจสอบว่าเราดำเนินชีวิตอย่างไร การทบทวนคำถามในการสัมภาษณ์ใบรับรองพระวิหารเตือนใจข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าตอบคำถามเหล่านั้นต่อพระเจ้าผ่านผู้นำฐานะปุโรหิตของข้าพเจ้าอย่างไร ข้าพเจ้าตระหนักเสมอว่าข้าพเจ้าต้องดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ อยู่ในหนทางที่ถูกต้องและรักษาพันธสัญญาพระวิหารแม้จะไม่มีใครถามคำถามเหล่านั้นอีกครั้ง พระเจ้าทรงทราบ พระองค์ทรงดูแลข้าพเจ้าและพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงพรของการนมัสการพระวิหาร

  • ไตร่ตรองคำมั่นสัญญาและพันธสัญญาที่เราทำในพระวิหาร

ข้าพเจ้าเสริมประจักษ์พยานของข้าพเจ้ากับพยานของอัครสาวกสิบสองว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงและทรงพระชนม์อยู่ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรที่รักและพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระองค์ เมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้าไตร่ตรองคำมั่นสัญญาและพันธสัญญาที่ข้าพเจ้าทำกับพระเจ้าในพระวิหาร สิ่งเหล่านั้นเสริมสร้างความหวังของข้าพเจ้าในพรของการนมัสการพระวิหาร ข้าพเจ้าพยายามทำต่อไปมากขึ้นแม้เมื่อสิ่งที่ต้องทำนั้นอาจดูยากมากสำหรับข้าพเจ้า ตัวอย่างของเรื่องนี้คือการทำประวัติครอบครัว

ข้าพเจ้ากับภรรยาพยายามทำประวัติครอบครัวหลายครั้งแต่ล้มเหลวเนื่องจากเราไม่เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีระดับสูง  เราพยายามแต่ก็ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่เราไม่เคยละความพยายาม ในที่สุดเราสวดอ้อนวอนและตัดสินใจแสวงหาความช่วยเหลือจากคู่ผู้สอนศาสนาอาวุโสในประเทศไทย  หลังจากขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญประวัติครอบครัวในภาคเอเชียและสำนักงานใหญ่ของศาสนจักร พวกเขาทำให้เราดีใจมาก คำถามของเราได้รับคำตอบและเราสามารถทำงานพระวิหารให้บรรพชนของเราต่อจากบันทึกเก่าที่หายไป “เรา, พระเจ้า, ถูกผูกมัดเมื่อเจ้าทำสิ่งที่เรากล่าว; แต่เมื่อเจ้าไม่ทำสิ่งที่เรากล่าว, เจ้าย่อมไม่มีสัญญา”4 การไตร่ตรองคำมั่นสัญญาและพันธสัญญาที่เราทำในพระวิหารเป็นบ่อเกิดของพรแห่งการนมัสการพระวิหาร

  • การมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องและเจตคติที่ถูกต้องต่อพรของการนมัสการพระวิหาร

หากเรามีมโนภาพที่ชัดเจนว่าพรของการนมัสการพระวิหารจะเปิดเผยเรื่องทางวิญญาณต่อเราเป็นการส่วนตัว  เราจะไม่ท้าทายพระเจ้าโดยถามว่า “ทำไมข้าพระองค์ยังคงยากจน” “ทำไมข้าพระองค์จึงสูญเสียงานที่ทำมาทั้งชีวิต” “ทำไมข้าพระองค์ไม่มีเงินพอจ่ายส่วนสิบเต็ม” “ทำไมข้าพระองค์ไม่พอใจงานเรียกของข้าพระองค์ในศาสนจักร” “ทำไมข้าพระองค์ไม่มีความสุขในบ้าน” และอื่นๆ “...การเข้าพระวิหารช่วยให้เรารับใช้ผู้อื่นและให้เราได้รับความรู้ทางวิญญาณที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างต่อเนื่อง...ไม่มีงานใดจะเป็นการปกป้องศาสนจักรนี้มากไปกว่างานพระวิหารและงานลำดับการสืบเชื้อสายซึ่งสนับสนุนงานนั้น ไม่มีงานใดที่จะให้ความบริสุทธิ์ทางวิญญาณได้มากกว่านี้ ไม่มีงานใดที่เราทำแล้วจะให้พลังแก่เรามากกว่านี้ ไม่มีงานใดที่จะเรียกร้องมาตรฐานของความชอบธรรมมากไปกว่านี้...หากเราจะยอมรับการเปิดเผยเกี่ยวกับงานศาสนพิธีพระวิหาร หากเราจะเข้าไปสู่พันธสัญญาของเราโดยปราศจากข้อสงสัยหรือหาข้อแก้ตัว พระเจ้าจะทรงปกป้องเรา เราจะได้รับการดลใจที่พอเพียงต่อความท้าทายของชีวิต...” 5

ข้าพเจ้าทราบว่าพระวิหารเป็นพระนิเวศน์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและมีพรไว้สำหรับคนทั้งปวงที่ซื่อสัตย์และเต็มใจรับผลของพระวิญญาณ...... “ความ​รัก ความ​ยินดี สันติ‍สุข ความ​อดทน ความ​กรุณา ความ​ดี ความ​ซื่อ‍สัตย์ ความ​สุภาพ‍อ่อน‍โยน การ​รู้‍จัก​บัง‍คับ​ตน เรื่อง​อย่าง‍นี้​ไม่‍มี​ธรรม‍บัญญัติ​ห้าม​ไว้​เลย” 6 ผลของพระวิญญาณนี้ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิญญาณอย่างเข้มแข็งในตัวเราจนเราในฐานะบุคคลและครอบครัวสามารถเรียนรู้ว่าจะแบกรับความท้าทายและความยากลำบากทางโลกทีละขั้นทีละตอนได้อย่างไร

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ เอเมน ■

ภาพประกอบ: เอ็ลเดอร์วิศิษฐ์ คณาคำ

อ้างอิง

1 ดูโมไซยาห์ 2:22

2 ดู  ประสาทพรจากเบื้องบน: การสัมมนาเพื่อเตรียมตัวไปพระวิหาร คู่มือครู (2003), 32-35; หรือ, https://www.lds.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/36854_tha.pdf?lang=tha

3 ดู “หาได้ปราศจากการตรงข้ามไม่,” การเตรียมตัวเข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ (2002), 1-37; หรือ, https://www.lds.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/36793_tha.pdf?lang=tha

4 ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา 82:10

5 ดู  ประสาทพรจากเบื้องบน: การสัมมนาเพื่อเตรียมตัวไปพระวิหาร คู่มือครู (2003), 32-35; หรือ, https://www.lds.org/bc/content/shared/content/thai/pdf/language-materials/36854_tha.pdf?lang=tha

6 ดู กาลาเทีย 5:22-23