ฐานะปุโรหิตกับครอบครัว

ฐานะปุโรหิตกับครอบครัว

พรที่สำคัญที่สุดซึ่งพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่บุตรธิดาของพระองค์เกี่ยวข้องกับครอบครัวและฐานะปุโรหิต  ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ประกาศว่าจุดประสงค์ “ของกิจกรรมทั้งหมดในศาสนจักรคือการเห็นชายหญิงกับลูกๆ ของพวกเขามีความสุขที่บ้าน ผนึกกันเพื่อกาลเวลาและชั่วนิจนิรันดร์”1  เรารู้ด้วยว่า “ศาสนพิธีและพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ทำให้เป็นไปได้ที่แต่ละบุคคลจะกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อที่ครอบครัวจะเป็นหนึ่งเดียวกันชั่วนิรันดร์”2  โดยผ่านการรับศาสนพิธีฐานะปุโรหิตที่จำเป็นอย่างมีค่าควรในพระวิหารเท่านั้นที่ครอบครัวจะผนึกและสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์  โดยการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างซื่อสัตย์เท่านั้นที่เราจะบรรลุถึงปีติและความสุขอันสมบูรณ์ซึ่งพระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้เรามีในช่วงชีวิตเรา

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ก่อนอื่นเราต้องพยายามมีค่าควรที่จะถือใบรับรองพระวิหาร จากนั้นหาโอกาสรับพรพระวิหารของเราเองและผนึกด้วยกันเป็นครอบครัวในพระนิเวศของพระเจ้า  เพราะพรเหล่านี้มีให้แก่ครอบครัวของเรา สามีและบิดาแต่ละคนต้องมีค่าควร ได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค นำครอบครัวด้วยความชอบธรรม ปฏิบัติต่อภรรยาและลูกๆ ของเขาด้วยความรักความเมตตา  แต่ละคนต้องเข้าใจว่าขณะที่ภรรยาอาจมีหน้าที่และความรับผิดชอบบางอย่างที่ต่างจากของเขา สามีภรรยาต้อง “ช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนเท่าๆ กัน”3

ในพระกิตติคุณของพระเจ้า และในศาสนจักรของพระองค์  สามีต้องไม่วางอำนาจเหนือภรรยาหรือไม่เห็นคุณค่าของภรรยาและลูกๆ  ทำนองเดียวกัน ภรรยาควรอ่อนโยนและแสดงความรักต่อสามีของเธอ  ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ศาสดาพยากรณ์ที่รักของเรากล่าวว่า “พี่น้องชายทั้งหลาย ขอให้เราปฏิบัติต่อภรรยาของเราด้วยศักดิ์ศรีและความเคารพ  พวกเธอเป็นคู่ครองนิรันดร์ของเรา  พี่น้องสตรีทั้งหลาย จงยกย่องสามีของท่าน  พวกเขาต้องการได้ยินคำพูดไพเราะ พวกเขาต้องการรอยยิ้มที่เป็นมิตร  พวกเขาต้องการแววตาและสีหน้าอันอบอุ่นจากความรักที่แท้จริง”4  ข้าพเจ้าขอบคุณอย่างยิ่งต่อภรรยาผู้ที่รักข้าพเจ้า ให้กำลังใจข้าพเจ้าและเสริมสร้างศรัทธาของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าหวังว่าข้าพเจ้ากำลังทำสิ่งเดียวกันนั้นให้เธอ

ถ้าท่านดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควรในฐานะสามีและบิดาผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ท่านย่อมมีสิทธิพิเศษบางอย่าง  ท่านอาจให้พรบุตรที่เพิ่งเกิดของท่านระหว่างการประชุมศีลระลึกพร้อมกับตั้งชื่อบุตรคนใหม่และให้พรของบิดา  ท่านอาจให้พรฐานะปุโรหิตที่ให้การปลอบโยนและคำแนะนำแก่ภรรยาและลูกๆ ของท่าน  ท่านอาจให้พรฐานะปุโรหิตเพื่อการรักษา  ถ้าท่านมีค่าควรท่านอาจให้บัพติศมาลูกๆ ของท่านและมอบของประทานอันประเสริฐแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  ท่านอาจแต่งตั้งบุตรของท่านสู่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและเมลคีเซเดค ท่านอาจพาครอบครัวของท่านไปผนึกเพื่อกาลเวลาและชั่วนิจนิรันดร์ในพระวิหาร  นอกจากนี้ ท่านอาจให้ลูกๆ มาอยู่พร้อมหน้ากันและสอนพระกิตติคุณแก่พวกเขา อ่านพระคัมภีร์กับพวกเขา สวดอ้อนวอนกับพวกเขาและเพื่อพวกเขา จัดสังสรรค์ในครอบครัวที่ยอดเยี่ยมกับพวกเขา เล่นกับพวกเขา มีความสุขกับลูกๆ แต่ละคนขณะที่พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่  สิ่งเหล่านี้คือสิทธิพิเศษที่คุ้มค่าแก่ความพยายามทุกประการ  สิทธิพิเศษเหล่านี้และอื่นๆ เป็นพรฐานะปุโรหิตและพรแห่งพระกิตติคุณที่เราควรมุ่งเน้นในชีวิตเรา 

ในฐานะบิดา มีบางครั้งที่วินัยและการลงโทษจะเป็นส่วนหนึ่งในการสอนลูกๆ ของท่าน  “แต่ด้วยวินัย บิดาต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ หาไม่แล้ว อาจมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดการกระทำทารุณกรรม ซึ่งไม่ใช่เหตุอันสมควร  เมื่อบิดาลงโทษ แรงจูงใจของเขาต้องมาจากความรักและการนำทางของเขาต้องมาจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์”5

เยาวชนชายที่มีค่าควรของเราดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเช่นกันและเป็นพรอันประเสริฐในบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่  เช่นเดียวกับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค พรของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนขึ้นอยู่กับการมีค่าควร ความขยันหมั่นเพียรและความรัก  เยาวชนชายแต่ละคนที่ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมีความรับผิดชอบสำคัญสามประการ  ประการแรกเขามีหน้าที่ปฏิบัติศาสนพิธีฐานะปุโรหิตบางอย่าง  สอง เขามีพรแห่งการรับใช้ผู้อื่น  ขณะที่การรับใช้บางอย่างนี้จะมาในรูปแบบของงานมอบหมายจากอธิการหรือผู้นำคนอื่นๆ การรับใช้นี้ส่วนใหญ่จะเกิดภายในบ้านของเขาเองและเป็นพรแก่ครอบครัวของเขา  สุดท้าย ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนแต่ละคนมีสิทธิพิเศษในการเชื้อเชิญให้ทุกคนมาสู่พระคริสต์โดยการเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอ ผ่านการเยี่ยมสมาชิกในบ้านของพวกเขา  และจากการสนทนากับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเจ้า  ในทั้งหมดนี้ การรับใช้ในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนของเขาจะเป็นเวลาสำหรับการเตรียมรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและการยอมรับพรของงานเผยแผ่ศาสนา ซึ่งหลังจากนั้นคือการแต่งงานและครอบครัว

พระเจ้าทรงรักผู้ที่ดำรงฐานะปุโรหิตของพระองค์และผู้ที่ดำเนินชีวิตตามความรับผิดชอบในการรักพระผู้เป็นเจ้า ดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควร แบ่งปันพระกิตติคุณ และยอมรับหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับครอบครัวและการแต่งงานในพระวิหาร  ในฐานะฝ่ายประธานภาค  เรามอบความรักให้ท่านทั้งหลายและขอกระตุ้นให้เยาวชนชายทุกคนและชายทุกคนที่อายุมากกว่าดำเนินชีวิตเพื่อให้ได้พรอันยิ่งใหญ่นี้แก่ตนเองและครอบครัว  เรากล่าวคำพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักที่จะให้บุตรธิดาของพระองค์มีค่าควรและจะทรงจัดเตรียมพรทุกประการที่จำเป็นไว้ให้เราเมื่อเราดำเนินชีวิตและทำงานเพื่อให้ได้พรเหล่านั้น ■

อ้างอิง

อ้างอิง

1  บอยด์ เค. แพคเกอร์, “แผนแห่งความสุข,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 26.

เลียโฮนา

2  “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 129; ดู https://www.lds.org/topics/family-proclamation?lang=eng ด้วย

เลียโฮนา

3   Ibid.

4   ธมัส เอส. มอนสัน, “พรอันมากมาย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2008, 136.

เลียโฮนา

5   ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, “บิดา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 95.

เลียโฮนา