ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังและกลับใจ

ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังและกลับใจ

กฎข้อแรกของสวรรค์ตามที่เราทราบคือการเชื่อฟัง  ท่านบิดาอับราฮัมผู้เป็นเหตุแห่งพรที่สัญญาไว้และพันธสัญญาที่เราทุกคนได้รับ ท่านได้รับสัญญานั้นผ่านการเชื่อฟังโดยไร้ข้อกังขา  มีตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมอีกมากมายในพระคัมภีร์เมื่อเรานึกถึงการเชื่อฟัง   โนอาห์พบพระคุณในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะท่านเป็นคนเที่ยงธรรมและเพียบพร้อมและท่านดำเนินกับพระผู้เป็นเจ้า1  เมื่อพระเจ้าทรงบัญชา ท่านทำทุกอย่างตามพระบัญชาและแสดงการเชื่อฟัง2  ซามูเอลสอนบทเรียนที่มีพลังมากต่อซาอูลและกล่าวว่า “ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา”3  ราคาที่ซาอูลต้องจ่ายเพราะไม่เชื่อฟังอย่างครบถ้วนคือไม่ได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล  เขากลัวประชาชนมากกว่าและเชื่อฟังเสียงของประชาชน

ไม่เหมือนซาอูล มีตัวอย่างที่ดีเยี่ยมมากมายเกี่ยวกับการเชื่อฟังที่เราเห็นในพระคัมภีร์มอรมอน  นีไฟประกาศว่า “ข้าพเจ้าจะไปและทำสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา”4  ในการทดสอบสาหัสที่สุดครั้งหนึ่งเขาเชื่อฟังสุรเสียงของพระวิญญาณและสังหารเลบัน  เพราะการเชื่อฟังครั้งนั้นลูกหลานมนุษย์นับจากนั้นจึงสามารถมีพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า มีศรัทธา และความเชื่อ  “เป็นการดีกว่าที่คนหนึ่งตายแทนที่ประชาชาติหนึ่งจะเสื่อมโทรมและตายอยู่ในความไม่เชื่อ”5

การเชื่อฟังนำมาซึ่งพร  การเปิดเผยยุคสุดท้ายของเราสอนเราว่าเมื่อเราเชื่อฟังกฎ พรที่สัญญาไว้เกี่ยวกับกฎนั้นจะเกิดขึ้น6  โดยการเชื่อฟังเราสามารถผูกมัดพระเจ้า7 เห็นพระองค์ และรู้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์8  พระองค์จะทรงบำรุงเลี้ยงเรา ทรงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เรา และทรงจัดเตรียมหนทางให้เราประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ทรงบัญชาเรา9

ในการพูดกับประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ที่การสัมมนาปี 2015 เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวว่า “การเชื่อฟังช่วยให้พวกเขาได้รับการนำทางและคำชี้แนะจากพระเจ้า” ท่านกล่าวว่า “งานเผยแผ่เป็นการฝึกฝนการเชื่อฟังที่ดีที่สุด  และการเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดก่อให้เกิดปาฏิหาริย์”

อีกด้านหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องการกล่าว ณ ที่นี้คือหลักธรรมแห่งการกลับใจ  พระบิดาบนสวรรค์ทรงจัดเตรียมหนทางให้เราเอาชนะบาปและความตายผ่านแผนอันสำคัญยิ่งแห่งความสุขของพระองค์  พระองค์ทรงจัดเตรียมพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อให้เราได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปของเราและเข้าสู่ที่ประทับของพระองค์  ของประทานวิเศษสุดอันเนื่องจากการชดใช้นี้มีให้มนุษย์ทั้งปวงบนเงื่อนไขของการกลับใจ  การกลับใจเรียกร้องให้เราหันหลังให้บาปและกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้า เรียกร้องให้เรารู้สึกสำนึกผิด เรียกร้องให้เราชดใช้คืน  มากกว่านั้นคือเรียกร้องให้เรารู้สึก “เสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้า”10

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าสวรรค์จะชื่นชมยินดีเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจ11  ปีติของพระผู้เป็นเจ้าใหญ่หลวงยิ่งนักในจิตวิญญาณที่กลับใจ  เมื่อเรากลับใจอย่างจริงใจ สารภาพบาปของเราและทิ้งบาปเหล่านั้น เราจะได้รับการให้อภัยและพระเจ้าจะไม่ทรงจำมันอีก12  การสอนอันเปี่ยมด้วยพลังของกษัตริย์เบ็นจามินทำให้ผู้คนของท่านประกาศว่า “แท้จริงแล้ว, เราเชื่อถ้อยคำทั้งหมดที่ท่านกล่าวแก่เรา; และ, เรารู้ถึงความแน่นอนและความจริงของมันด้วย, เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์, ซึ่งทรงกระทำการเปลี่ยนแปลงอันลึกล้ำในเรา, หรือในใจเรา, จนเราไม่มีใจที่จะทำความชั่วอีก, แต่จะทำความดีโดยตลอด”13  การกลับใจที่จริงใจนำไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส ช่วยให้เราน้อมรับสิ่งดีและหลีกหนีความชั่ว

อธิการวัดเดลล์กล่าวว่า “มีแบบแผนหนึ่งที่พระเจ้าทรงวางไว้  พระองค์ประทานแบบแผนหลายอย่างแก่เรา และลำดับของแบบแผนเหล่านั้นมีความสำคัญ  สิ่งสำคัญคือการกลับใจเป็นขั้นที่สองในแบบแผนดังกล่าวและขั้นแรกคือศรัทธาในพระเยซูคริสต์และในการชดใช้ของพระองค์”14  เราจะสอนหลักธรรมเรื่องการกลับใจไม่ได้หากเราไม่สอนเรื่องศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ก่อน  เมื่อเราเข้าใจเรื่องการชดใช้เพิ่มขึ้น ความปรารถนาจะกลับใจและใช้การอันน่าอัศจรรย์นั้นให้เกิดประโยชน์เต็มที่จะเพิ่มทวี

ถึงทุกคนที่พัวพันในบาปและหมดหวังในชีวิต ข้าพเจ้าต้องการเป็นพยานต่อท่านว่ามีความหวังในและผ่านพระเมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์และผ่านการชดใช้อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  ถ้าเรากลับใจอย่างจริงใจและทิ้งบาปของเรา หันมาหาพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจ พลัง ความนึกคิด และพละกำลังของเรา การชดใช้จะเกิดผลเต็มที่ เราจะได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปและพระเจ้าจะไม่ทรงจำบาปเหล่านั้นอีก  เพราะพระองค์ทรงรักเรามากเกินกว่าเราจะจินตนาการได้ พระองค์ทรงจ่ายราคาเพื่อท่านและข้าพเจ้า

เมื่อเราดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังและกลับใจ การเดินทางไปสู่บ้านบนสวรรค์จะไม่ออกนอกเส้นทาง  เราจะเรียนรู้วิถีของพระองค์และรับพรที่สัญญาไว้  ความเข้าใจของเราในหลักธรรมจากสวรรค์จะเพิ่มขึ้น เราจะเป็นคนดีขึ้นและดีขึ้นทุกวัน

พระเยซูคือพระคริสต์  พระองค์ทรงพระชนม์  เราเป็นบุตรธิดาของพระบิดานิรันดร์ของเรา  เรามีศักยภาพที่จะเป็นเหมือนพระองค์  ถ้าเราหันไปหาพระองค์และแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์จะทรงกางพระหาหุรับเรา อันที่จริง พระพาหุของพระองค์ทรงรับทุกคนที่จะกลับใจและเชื่อในพระนามของพระองค์15  ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน  ■

อ้างอิง:

1. ดู ปฐมกาล 6:8-9
2. ดู ปฐมกาล 6:22
3. ดู 1 ซามูเอล 15:22
4. 1 นีไฟ 3:7
5. 1 นีไฟ 4:13
6. ดู คพ. 130:21
7. ดู คพ. 82:10
8. ดู คพ. 93:1
9. ดู 1 นีไฟ 17:3
10. ดู 2 โครินธ์ 7:10
11. ดู ลูกา 15:7
12. ดู คพ. 58:42
13. โมไซยาห์ 5:2
14. การสัมมนาประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ ปี 2016
15. ดู 14  แอลมา 19:36