พรของพระวิหาร

เอ็ลเดอร์ชี ฮอง (แซม) วอง

พรของพระวิหารสำคัญต่อเราแต่ละคนและทุกคน  เพื่อทุกคนจะได้รับพรของพระวิหาร พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางให้เราสามารถช่วยคนที่ไม่มีเงินค่าเดินทางไปพระวิหาร  ในปี 1992 ฝ่ายประธานสูงสุดจัดตั้งกองทุนทั่วไปเพื่อช่วยเหลือผู้เดินทางไปพระวิหารและช่วยสมาชิกในพื้นที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจของโลกให้สามารถเดินทางไปพระวิหารได้1  ความปรารถนาคือ เพื่อให้พวกเขารับศาสนพิธีเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  เมื่อไม่นานมานี้ กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้เดินทางไปพระวิหารได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือสมาชิกครอบครัวที่เป็นญาติสนิทของสมาชิกซึ่งกำลังจะเข้ารับเอ็นดาวเม้นท์ให้เข้าพระวิหารได้พร้อมกัน  สมาชิกเป็นผู้บริจาคเงินสมทบกองทุนโดยสมัครใจเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องของพวกเขา  เงินบริจาคนี้เป็นมากกว่าและเหนือกว่าเงินส่วนสิบและเงินบริจาคอดอาหารด้วยความเอื้อเฟื้อ  เมื่อสมาชิกถวายเงินบริจาคศักดิ์สิทธิ์แด่พระผู้เป็นเจ้าเพื่อผู้อื่น การกระทำนี้เกิดจากความรัก จิตกุศล การอุทิศ ความกรุณาฉันพี่น้องและความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง

สมาชิกที่ต้องการความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้เดินทางไปพระวิหารสามารถติดต่อผู้นำฐานะปุโรหิตในท้องที่ของตนเอง

ในพระวิหาร เราสามารถพบพระผู้เป็นเจ้าและรู้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์โดยพระสิริของพระองค์และการที่เราเข้าใกล้พระวิญญาณมากขึ้นผ่านการประกอบศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์  พระเจ้าทรงเปิดเผยว่า “...สิริของเราจะอยู่ที่นั่น, เพราะเราจะเข้าไปในนั้น, และผู้มีใจบริสุทธิ์ทั้งปวงที่จะเข้าไปในนั้นจะเห็นพระผู้เป็นเจ้า.”2นอกจากนี้ ในศาสนพิธีของฐานะปุโรหิต เราพบ “พลังอำนาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้ประจักษ์”3 ซึ่งให้โอกาสเราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น

ความสว่างและความรู้ที่มากขึ้นซึ่งเราได้รับจากพรของพระวิหาร จะเพิ่มความสามารถของเราให้เล็งเห็นระหว่างความจริงกับความเท็จได้ดียิ่งขึ้น และจะเพิ่มความสามารถของเราเพื่อพบพระผู้เป็นเจ้า  ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์กระตุ้นให้เราไปพระวิหารเพื่อชำระจิตใจของเราให้สะอาดและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  “ที่พระวิหาร ฝุ่นละอองของความว้าวุ่นดูเหมือนจางหายไป เมฆหมอกที่ฝ้ามัวดูจะบางลงและเราจะ “เห็น” สิ่งต่างๆ ที่เรามองไม่เห็นก่อนหน้านี้และพบหนทางผ่านพ้นปัญหาอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อน.... พรที่นั่นไม่จำกัดอยู่เพียงงานพระวิหารที่เราทำเท่านั้น แต่จะได้รับพรทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเราด้วย”4

ประธานโธมัส เอส. มอนสันยืนยันว่าการไปพระวิหารช่วยเรารับมือกับความท้าทายในชีวิตประจำวันของเรา “เมื่อท่านและข้าพเจ้าไปพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราระลึกถึงพันธสัญญาที่ทำไว้ในนั้น เราจะสามารถทนต่อการทดลองทุกอย่างและเอาชนะการล่อลวงแต่ละอย่างได้  ในสถานศักดิ์สิทธิ์นี้เราจะพบสันติ เราจะมีกำลังเสริมเพิ่มขึ้น”5

พรของการไปพระวิหารให้พลังแก่เราเพื่อเอาชนะการทดลองทางโลกและเปลี่ยนเป็นโอกาสสำหรับพรและการเตรียมเราให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์  การมีส่วนร่วมในศาสนพิธีพระวิหารและการทำพันธสัญญาช่วยเราชำระทั้งคนมีชีวิตและคนตายให้บริสุทธิ์

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า “เหมือนดังพระผู้ไถ่ของเราทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์เป็นการเสียสละแทนมนุษย์ทุกคน และในการทำสิ่งนี้พระองค์จึงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราฉันใด เราผู้กระทำการอันเล็กน้อย เมื่อเรามีส่วนร่วมในงานอันเป็นตัวแทนในพระวิหาร เราก็เป็นผู้ช่วยให้รอดแก่ผู้ที่อยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งไม่มีหนทางแห่งความก้าวหน้า เว้นแต่ผู้อยู่บนแผ่นดินโลกจะกระทำการแทนในนามของพวกเขาฉันนั้น”6

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แบ่งปันประสบการณ์การเสียสละของวิสุทธิชนผู้อุทิศตนในอเมริกาใต้ที่มุ่งมั่นเดินทางไปร่วมนมัสการในพระวิหาร “สเตคปุนตาอารีนาส์ประเทศชิลีเป็นสเตคของศาสนจักรที่อยู่ใต้สุดกว่าทุกแห่งในดาวพระเคราะห์นี้  สำหรับวิสุทธิชนในปุนตาอารีนาส์ เขาต้องเดินทางไปกลับ 6,759 กิโลเมตรด้วยรถโดยสารหากจะไปพระวิหารที่ซานติเอโก  สำหรับสามีและภรรยาเฉพาะค่าเดินทางจะต้องใช้เงินถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ท้องถิ่น  ที่นั่งในรถโดยสารจัดไว้เพียง 50 คนเท่านั้น แต่สำหรับคณะเดินทางทุกคณะจะมีอีก 250 คนออกมาจัดการประชุมสวดอ้อนวอนสั้นๆ กับเขาตอนเช้าก่อนออกเดินทาง...เพียงเพื่อร้องเพลง สวดอ้อนวอน และให้กำลังใจคนที่กำลังจะเดินทางไปพระวิหาร”7

ใช่ว่าประสบการณ์ทุกครั้งจะน่าตื่นเต้นประทับใจ แต่การเสียสละส่วนตัวทุกครั้งที่ไปพระวิหารจะนำมาซึ่งพรที่สัญญาไว้ ■

_________________________________

อ้างอิง

1. https://www.lds.org/liahona/2012/03/fund-helps-members-worldwide-receive-temple-blessings?lang=eng.

2. หลักคำสอนและพันธสัญญา 97:16

3. ดู หลักคำสอนและพันธสัญญา 84:19-20

4. บอยด์ เค. แพคเกอร์ “พระวิหารศักดิ์สิทธิ์” เลียโฮนา ตุลาคม 2010 หน้า 35

5. โธมัส เอส. มอนสัน “พระวิหารศักดิ์สิทธิ์−ประภาคารส่องโลก” เลียโฮนา พฤษภาคม 2011 หน้า 117

6. กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ “คำปราศรัยปิดการประชุม” เลียโฮนา พฤศจิกายน 2004 หน้า 129-130

7. เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ “จงเข้าสนิทอยู่ในเรา” เลียโฮนา พฤษภาคม 2004 หน้า 38