หลักการบริหาร ในช่วงเวลาท้าทาย

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่พระองค์ทรงกำหนดให้ช่วยเหลือสมาชิกขณะพวกเขาก้าวหน้าบนเส้นทางพันธสัญญาสู่ชีวิตนิรันดร์  เพื่อช่วยให้บรรลุจุดประสงค์อันสูงส่งนี้ ศาสนจักรและผู้นำจึงให้สิทธิอำนาจและกุญแจฐานะปุโรหิต พันธสัญญาและศาสนพิธี และการนำทางจากศาสดาพยากรณ์  ศาสนจักรเชื้อเชิญให้คนทั้งปวงมาหาพระเยซูคริสต์และเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์อย่างซื่อสัตย์

ช่วงเวลาท้าทาย

พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าในสมัยการประทานนี้เราจะประสบช่วงเวลาท้าทาย  ท่ามกลางสภาวการณ์ยากลำบากนี้ศาสนจักรจะประกาศหลักธรรมพื้นฐานและประกอบศาสนพิธีที่จำเป็นเพื่อเป็นพรแก่บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์  ไม่ว่าเวลาหรือสภาวการณ์ใด มีบางอย่างจำเป็นในศาสนจักรของพระเจ้า  บางอย่างเหล่านี้รวมถึงหลักคำสอนและศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ด้วย

ความรับผิดชอบของพลเมืองทั่วโลก

สมาชิกของศาสนจักรสำนึกคุณต่อกฎหมายของหลายประเทศทั่วโลกที่คุ้มครองเสรีภาพทางศาสนาและเคารพเสรีภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของมโนธรรม

ศาสนจักรสอนให้สมาชิกสนับสนุนและส่งเสริมกฎหมายในพื้นที่ซึ่งตนพำนัก  รัฐบาลเหล่านี้ออกฎหมายตามดุลยพินิจของพวกเขาโดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลัก  เรายอมรับว่าในสภาวการณ์ที่ไม่ปกตินี้อาจมีการจำกัดสิทธิส่วนบุคคลอย่างสมเหตุสมผลไปชั่วระยะหนึ่งเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณชนโดยรวม

ในช่วงเกิดการระบาดหรือภัยธรรมชาติ ศาสนจักรจะขานรับคำสั่งของทางการให้ดำเนินการที่จำเป็น เช่น ยกเลิกหรือเลื่อนการประชุมหรือการชุมนุมอื่นๆ  ศาสนจักรและสมาชิกตั้งใจจะเป็นพลเมืองดีและเพื่อนบ้านที่ดี  ศาสนจักรมีประวัติอันยาวนานของการยื่นมือให้ความช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก

พร้อมกับความตั้งใจเป็นพลเมืองดีของโลก เรายืนยันด้วยความเคารพว่าเราจะอำนวยความสะดวกตามสมควรให้คนทุกศาสนาขณะพวกเขามีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่างๆ อันเป็นรากฐานศาสนาของพวกเขา

พระเจ้าทรงเตรียมศาสนจักรของพระองค์ไว้แล้ว

การนำทางด้วยการดลใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้เตรียมศาสนจักรของพระเจ้าและสมาชิกทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณให้พร้อมรับช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงและท้าทาย

นอกจากคำแนะนำระยะยาวให้สมาชิกสะสมอาหารในบ้านแล้ว ศาสนจักรยังเน้นให้สมาชิกถือปฏิบัติวันสะบาโต ปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์เช่นกัน  พระเจ้าทรงเน้นเพิ่มมากขึ้นผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ให้สมาชิกเรียนรู้และดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณโดยมีบ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุน  อีกทั้งกระตุ้นสมาชิกให้ทำบ้านของตนเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาอย่างแท้จริงที่สอนพระกิตติคุณแก่เด็กและเยาวชน  หลักสูตร จงตามเรามา ให้ต้นแบบที่สมาชิกทุกแห่งได้เรียนพระกิตติคุณในบ้านของพวกเขาและที่โบสถ์  โปรแกรมเด็กและเยาวชนมีบ้านเป็นศูนย์กลางเช่นกันโดยให้บิดามารดาบำรุงเลี้ยงบุตรธิดาทางวิญญาณ สติปัญญา ร่างกาย และสังคม


ศาสนจักรกระตุ้นให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีแบ่งปันข่าวสารพระกิตติคุณตามปกติและเป็นธรรมชาติ  ผู้สอนศาสนาได้รับอุปกรณ์สื่อสารที่อนุญาตให้พวกเขาหาและสอนแม้จะติดต่อแบบเจอตัวไม่ได้  สมาชิกสามารถทำงานประวัติครอบครัวจากบ้านของพวกเขาได้เช่นกัน


เมื่อเรามองดูแบบแผนที่เชื่อมโยงกันของความพยายามเหล่านี้และอีกมากมาย เราจะเห็นวิธีที่พระเจ้าทรงเตรียมการและจัดลำดับอย่างรอบคอบให้เราพร้อมรับช่วงเวลาท้าทาย

หลักธรรมและศาสนพิธีพื้นฐาน

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักรแห่งระเบียบ  ศาสนพิธีและการให้พรเป็นการปฏิบัติอันศักดิ์สิทธิ์โดยผู้มีสิทธิอำนาของฐานะปุโรหิต  แม้วิธีดำเนินการอาจเปลี่ยนบ้างตามสภาวการณ์ แต่ต้องคุ้มครองหลักคำสอนพื้นฐาน หลักธรรม และศาสนจักร

หลายศาสนพิธีต้องวางมือบนศีรษะ เช่น การยืนยัน การแต่งตั้ง การให้พร การวางมือมอบหน้าที่ และการประสาทกุญแจฐานะปุโรหิต  ศาสนพิธีเหล่านั้นกำหนดว่าผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ประกอบศาสนพิธีต้องอยู่ที่เดียวกับผู้รับ  เราจะใช้เทคโนโลยีประกอบศาสนพิธีฐานะปุโรหิตทางไกลไม่ได้  เมื่อสภาวการณ์เรียกร้องคนอื่นๆ อาจดูศาสนพิธีทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีหากผู้มีอำนาจควบคุมอนุญาต

ในช่วงเวลาท้าทายเหล่านี้ ผู้มีอำนาจควบคุมต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าควรเลื่อนศาสนพิธีใดออกไปเป็นการชั่วคราวก่อน  ในกรณีที่กังวลเรื่องโรคติดต่อ ผู้ประกอบศาสนพิธีควรใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองตนเองและผู้อื่น


เอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับศาสนพิธีที่จำเป็น การให้พร และการปฏิบัติหน้าที่อื่นในศาสนจักร


ศาสนจักรออกเอกสารเหล่านี้เพื่อตอบรับความสับสนในวิธีดำเนินการของศาสนจักรและกิจกรรมของสมาชิกอันเนื่องจากโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก อีกทั้งใช้เป็นแนวทางตราบเท่าที่โรคยังระบาดและยังมีข้อจำกัดอย่างเป็นทางการเกี่ยวเนื่องกับโรคนี้ในเรื่องการประชุมต่างๆ ของศาสนจักรและโอกาสติดโรคในประเทศหรือบางภูมิภาคของประเทศ  คำแนะนำอื่นจะตามมาภายหลัง

สรุป

ดังที่ศาสดาพยากรณ์นีไฟกล่าว “พระเจ้าไม่ทรงให้บัญญัติแก่ลูกหลานมนุษย์, นอกจากพระองค์จะทรงเตรียมทางไว้ให้พวกเขาเพื่อพวกเขาจะทำสำเร็จในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงบัญชาพวกเขา” (1 นีไฟ 3:7)  พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเรา  พลังอำนาจของฐานะปุโรหิตและความชอบธรรมของสมาชิกจะช่วยให้เราดำเนินต่อไปในวันเวลาที่อยู่ข้างหน้า