คำแนะนำสำหรับศาสนพิธีที่จำเป็น การให้พร และการปฏิบัติหน้าที่อื่นในศาสนจักร

ในช่วงเวลาที่ไม่ปกติก็อาจทำศาสนพิธีได้ขณะใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็น ตัวอย่างเช่นในกรณีที่กังวลเรื่องโรคติดต่อ ผู้ประกอบศาสนพิธีควรล้างมือให้สะอาด อาจสวมถุงมือและใส่หน้ากากอนามัยด้วย

บัพติศมาและการยืนยัน

บัพติศมาและการยืนยันต้องได้รับอนุมัติจากผู้นำฐานะปุโรหิตซึ่งถือกุญแจที่เหมาะสม  เมื่อจำเป็น อาจดำเนินพิธีบัพติศมาโดยมีผู้เข้าร่วมเพียงสี่คน คือ ผู้รับบัพติศมา ปุโรหิตหรือผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่ประกอบพิธีบัพติศมา และพยานสองคน  บัพติศมาประกอบภายใต้การมอบอำนาจของอธิการหรือประธานคณะเผยแผ่ผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิตที่จำเป็น  อธิการหรือประธานคณะเผยแผ่หรือบุคคลที่พวกเขากำหนด (อาจเป็นหนึ่งในพยานสองคนนั้น) ต้องดูและบันทึกการบัพติศมาและการยืนยัน  หากจำเป็นผู้มอบอำนาจอาจทำการมอบอำนาจจากทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี  ผู้นำ ครอบครัว และมิตรสหายอาจดูทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี  เมื่อการประชุมศีลระลึกถูกระงับชั่วคราว ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสจะได้รับการยืนยันทันทีหลังบัพติศมา

การแต่งตั้งฐานะปุโรหิตและการวางมือมอบหน้าที่

การแต่งตั้งฐานะปุโรหิตและการวางมือมอบหน้าที่ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิตที่เหมาะสม  อีกทั้งต้องได้รับการวางมือจริงๆ โดยผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ได้รับมอบอำนาจ  ผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิตหรือบุคคลที่เขากำหนดต้องดูและบันทึกศาสนพิธีดังกล่าว  หากจำเป็น บุคคลผู้นี้จะดูศาสนพิธีทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี  ผู้นำ ครอบครัว และมิตรสหายอาจดูทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี

อาจทำการแต่งตั้ง การเรียก และการวางมือมอบหน้าที่โดยไม่ต้องมีการสนับสนุนในวอร์ดหรือสเตคก่อนหากผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิตที่เหมาะสมอนุมัติล่วงหน้า  ทั้งนี้จะทำให้งานของพระเจ้าเดินหน้าต่อไป และจะรับรองการดำเนินการเมื่อมีการประชุมอีกครั้ง

การให้พรผู้ป่วย

การให้พรฐานะปุโรหิตต้องวางมือบนศีรษะจริงๆ  โดยปกติผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคสองคนขึ้นไปจะวางมือ แต่คนเดียวก็วางมือได้  แต่ในกรณีที่ห้ามวางมือบนศีรษะท่านสามารถกล่าวคำสวดอ้อนวอนหลังจากใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว อีกทั้งใช้เทคโนโลยีได้ด้วย  นี่ถือเป็นการสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาไม่ใช่การให้พรฐานะปุโรหิต  ใครๆ ก็สามารถสวดอ้อนวอน อดอาหาร หรือให้พรผู้อื่นได้ทุกเวลา


การปฏิบัติศีลระลึก

สมาชิกควรได้รับพรของการเข้าร่วมการประชุมศีลระลึกและการรับส่วนศีลระลึกทุกสัปดาห์เมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำได้  ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ เมื่อไม่จัดการประชุมศีลระลึกวอร์ดเป็นเวลานาน อธิการอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่มีค่าควรในวอร์ดเตรียมและปฏิบัติศีลระลึกในบ้านของพวกเขาหรือในบ้านของสมาชิกวอร์ดคนอื่นๆ ที่ไม่มีปุโรหิตหรือผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่มีค่าควรในบ้าน (ดู คู่มือทั่วไป, 18.9.1)  เมื่อจำเป็นอาจปฏิบัติศีลระลึกโดยปุโรหิตหรือผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเพียงคนเดียว

สมาชิกจะจัดเตรียมขนมปังและน้ำเอง  แต่ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่ได้รับมอบอำนาจจะเป็นผู้เตรียมศีลระลึก  ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ปฏิบัติศีลระลึกต้องอยู่ในที่เดียวกับผู้ได้รับศีลระลึกเมื่อพวกเขาฉีกขนมปัง กล่าวคำสวดอ้อนวอน และส่งผ่านศีลระลึก ในสภาวการณ์ไม่ปกติเมื่อไม่มีศีลระลึก สมาชิกสามารถรับการปลอบโยนจากการศึกษาคำสวดอ้อนวอนศีลระลึก การให้คำมั่นอีกครั้งว่าจะดำเนินชีวิตตามพันธสัญญาที่ทำไว้ และการสวดอ้อนวอนขอวันที่พวกเขาจะรับศีลระลึกที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยฐานะปุโรหิตอีกครั้ง

บุคคลและครอบครัวได้รับพรเมื่อพวกเขาสามารถจัดพิธีนมัสการวันสะบาโตที่มีบ้านเป็นศูนย์กลางด้วยตนเองหรือทางไกล  การนมัสการเช่นนั้นจะรวมการสวดอ้อนวอน เพลงสวด และการศึกษาพระกิตติคุณไว้ด้วย  เมื่อได้รับมอบอำนาจ ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตจะอยู่ให้พรและส่งผ่านศีลระลึก

การปฏิบัติหน้าที่อื่นในศาสนจักร

การประชุม ในสภาวการณ์ร้ายแรง ผู้นำอาจระงับการประชุมและกิจกรรมเป็นการชั่วคราว  เมื่อสถานการณ์เรียกร้องพวกเขาอาจจัดการประชุมฝ่ายอธิการ การสัมภาษณ์ และการประชุมสภาวอร์ดอาจจัดแบบทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์หรือวิดีโอคอล  อธิการและผู้นำวอร์ดอาจใช้เทคโนโลยีให้ข่าวสารเสริมการนมัสการที่มีบ้านเป็นศูนย์กลางของสมาชิก


การปฏิบัติศาสนกิจ บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจจะค้นพบว่ามีหลายวิธีให้สนับสนุนบุคคลและครอบครัวที่พวกเขาได้รับมอบหมาย  ไม่ว่าจะทำการปฏิบัติศาสนกิจแบบเจอตัวหรือทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีล้วนขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ในท้องที่ ความจำเป็น ความปรารถนา และสุขภาพของผู้เกี่ยวข้อง  การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจจะทำทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีเมื่อจำเป็น  ในกรณีร้ายแรง การปฏิบัติศาสนกิจแบบเจอตัวจะจำกัดให้ดูแลเฉพาะความจำเป็นเร่งด่วนทางร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์เท่านั้น  บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจควรแสดงความรักและการสนับสนุนในวิธีที่เหมาะสม