จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดเกี่ยวกับหลักการบริหารในช่วงเวลาท้าทาย

總會會長團就如何在充滿挑戰的時期管理教會提供指引

ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายส่งจดหมายต่อไปนี้ลงวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 

 

เราขอขอบคุณที่ท่านทั้งหลายพยายามปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้นำระดับประเทศ รัฐ และท้องที่ในหลายประเทศอย่างเคร่งครัดขณะรับมือกับการระบาดของโควิด-19  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกำลังใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมและให้ความช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเช่นกัน

 

ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบันและภายใต้สถานการณ์ที่อาจมีอยู่ในอนาคต ศาสนจักรและสมาชิกจะตั้งใจเป็นพลเมืองดีและเพื่อนบ้านที่ดี

 

สิ่งที่ส่งมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้คือเอกสารอธิบายหลักการบริหารศาสนจักรในช่วงเวลาท้าทาย  ในเอกสารมีคำแนะนำสำหรับศาสนพิธีที่จำเป็น การให้พร และการปฏิบัติหน้าที่อื่นในศาสนจักรเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้นำผ่านพ้นวิกฤติปัจจุบันและวันเวลาแห่งความท้าทายที่อยู่ข้างหน้า

 

ศาสนจักรออกเอกสารเหล่านี้เพื่อลดความสับสนในวิธีดำเนินการของศาสนจักรและกิจกรรมของสมาชิกอันเนื่องจากโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ทั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางตราบเท่าที่โรคยังระบาดในประเทศหรือบางภูมิภาคของประเทศ  คำแนะนำอื่นจะตามมาภายหลัง

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประธานสูงสุด