ค้นพบปีติในการเรียกของท่าน

ค้นพบปีติในการเรียกของท่าน

หลักธรรมของการช่วยผู้อื่น

หลักธรรมพระกิตติคุณพื้นฐานต่อไปนี้จะช่วยท่านประสบความสำเร็จในการเรียกด้านพระวิหารและประวัติครอบครัวของท่าน:

สวดอ้อนวอน

คำสวดอ้อนวอนนำไปสู่การดลใจและเป็นส่วนประกอบสำคัญในทุกด้านของประสบการณ์ สวดอ้อนวอนขณะที่ท่านเตรียมเพื่อสนองความต้องการของบุคคลหรือครอบครัว สวดอ้อนวอนเพื่อได้รับการนำทางไปสู่บรรพชนที่รอการประกอบศาสนพิธีพระวิหารของพวกเขาให้สำเร็จ ท่านอาจเชื้อเชิญให้คนที่ท่านกำลังช่วยให้สวดอ้อนวอนและแสวงหาการดลใจเช่นกัน

เตรียม

การเตรียมสร้างความมั่นใจให้ท่านเองและความไว้วางใจระหว่างท่านกับคนที่ท่านรับใช้ สิ่งนี้ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพด้วย ในการเตรียม ท่านจะระบุโอกาสล่วงหน้าและวิธีที่จะแบ่งปัน ท่านจะระบุหลุมพรางที่ต้องหลีกเลี่ยงและความสำเร็จที่ต้องฉลองด้วย จงรู้สึกไวต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ยากลำบากหรือสาแหรกตระกูลที่ซับซ้อน เมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำได้ ให้สร้างโอกาสรับใช้พระวิหารและประวัติครอบครัวที่สมาชิกครอบครัวร่วมกันทำได้อย่างมีความสุข

ปฏิบัติศาสนากิจตัวต่อตัว

การปฏิบัติศาสนกิจคือการมุ่งความสนใจไปที่การสร้างประสบการณ์ที่ก่อปีติต่อผู้อื่น เราแสดงความเมตตาอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเราฟังและใส่ใจ “คนนั้น” ประสบการณ์ควรเหมาะสมกับความรู้ของคนนั้นเกี่ยวกับประวัติครอบครัวและควรคำนึงถึงเวลาของเขาด้วย หาโอกาสแสดงความรักที่เพิ่มขึ้นต่อคนที่ท่านกำลังช่วย

เชื้อเชิญ

ประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวควรรวมถึงการเชื้อเชิญให้เรียนรู้ด้วยการกระทำ การรับใช้พระวิหารและประวัติครอบครัวให้โอกาสบุคคลในการมีส่วนในแผนแห่งความรอดและได้รับความเข้มแข็งทางวิญญาณ คำเชิญของเราให้กระทำมีเจตนาให้เป็นสิ่งเรียบง่ายและบรรลุผลได้

แหล่งช่วยวีดิทัศน์

สวดอ้อนวอนเพือได้รับการนาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
พลังที่จะเยียวยา
งานแห่งความรอดที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่ง