พระวิหารและประวัติครอบครัว

พระวิหารและประวัติครอบครัว

“บ้าน ครอบครัว และพระวิหารเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก สิ่งหนึ่งนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง ไม่มีงานใดที่ทำให้เรามีศูนย์กลางอยู่ที่บ้านมากไปกว่างานพระวิหารและงานประวัติครอบครัว สิ่งนี้เชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่ว่าเราพยายามมีศูนย์กลางอยู่ที่บ้านและได้รับการสนับสนุนจากศาสนจักร

“ความเข้าใจลักษณะอันเป็นนิรันดร์ของพระวิหารจะดึงท่านเข้าสู่ครอบครัวของท่าน ความเข้าใจลักษณะอันเป็นนิรันดร์ของครอบครัวจะดึงท่านเข้าสู่พระวิหาร”

แกรีย์ อี. สตีเวนสัน  การให้คำแนะนำผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว กุมภาพันธ์ 2019

ประวัติครอบครัวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาแรงบันดาลใจในเรื่องราวของครอบครัวทั้งจากอดีตและปัจจุบัน สิ่งนี้รวมกึงการค้นพบและการแบ่งปันรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ครอบครัว บ้านเกิด และประเพณีของท่าน

เมื่อเรามีส่วนร่วมในการทำประวัติครอบครัว เราค้นพบมากขึ้นเกี่ยวกับตนเองและบรรพชนของเรา จากนั้นเราเชื่อมโยงกับพวกเขาโดยการประกอบศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณที่จำเป็น การค้นพบและการเชื่อมโยงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรวมอิสราเอล เอเฟซัส 1:10

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

“เมื่อเราพูดถึง การรวบรวม เราเพียงแต่กล่าวความจริงพื้นฐานนี้ที่ว่า บุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์ในทั้งสองด้านของม่าน สมควรได้ยินข่าวสารพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ พวกเขาตัดสินใจด้วยตนเองว่าพวกเขาอยากรู้มากขึ้นหรือไม่”

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน “ความหวังอิสราเอล” 3 มิถุนายน 2018
การรวบรวมครอบครัวของพระผู้เป็นเจ้า