ยินดีต้อนรับสู่การเรียกของท่าน!

ยินดีต้อนรับสู่การเรียกของท่าน!

“ความรับผิดชอบสำคัญที่สุดในโลกนี้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงวางไว้ให้เราคือเสาะหาคนตายของเรา” 

คำสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ (2007), 511

โอกาสของท่านคือเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจซึ่งจะนำปีติมาสู่ผู้คนขณะที่พวกเขาค้นพบ รวบรวม และเชื่อมโยงครอบครัวของพวกเขาทั้งสองด้านของม่าน

แนวทางนี้จะช่วยท่านประสบความสำเร็จในการเรียกของท่านโดยมอบสิ่งต่อไปนี้แก่ท่าน:

  • การนำทางและคำแนะนำจากศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก
  • คำอธิบายเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบของการเรียกด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว
  • ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
  • การเข้าถึงแหล่งช่วยเพิ่มเติมง่ายๆ

พระวิหารและประวัติครอบครัวไม่ใช่งาน นี่เป็นการเดินทางที่เริ่มต้นที่บ้านที่ซึ่งเราเรียนรู้—อาจจะเป็นครั้งแรก—เกี่ยวกับเรื่องราวของบรรพชนของเราและจบลงที่พระวิหารที่ซึ่งเราประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดแทนพวกเขา

ความพยายามของท่านจะเป็นพรแก่หลายชั่วอายุ

พรที่สัญญาไว้ของประวัติครอบครัว
ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

“แม้งานพระวิหารและประวัติครอบครัวจะมีอำนาจเป็นพรแก่ผู้อยู่หลังม่าน แต่ก็มีอำนาจเป็นพรแก่คนเป็นเช่นเดียวกัน และมีอิทธิพลขัดเกลาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแท้แล้วพวกเขากำลังช่วยให้ครอบครัวได้รับความสูงส่ง”

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน เชื่อมโยงคนหลายรุ่นด้วยความรัก เมษายน 2010