การเรียกด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว

    ค้นหาหลักธรรมเรื่องประวัติครอบครัว คำอธิบายบทบาทของท่านและการจัดระเบียบงาน แนวคิดเรื่องการพัฒนาแผนวอร์ด แนวทางในการดำเนินการประชุมประสานงาน และหลักธรรมในการกำกับดูแลงาน

    เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียกนี้

    ค้นหาแนวทางจากศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก คำอธิบายเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบ คำแนะนำเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และการเข้าถึงแหล่งช่วย

    เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียกนี้