การเรียกด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว

ค้นหาหลักธรรมเรื่องประวัติครอบครัว คำอธิบายบทบาทของท่านและการจัดระเบียบงาน แนวคิดเรื่องการพัฒนาแผนวอร์ด แนวทางในการดำเนินการประชุมประสานงาน และหลักธรรมในการกำกับดูแลงาน

เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียกนี้

ค้นหาแนวทางจากศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก คำอธิบายเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบ คำแนะนำเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และการเข้าถึงแหล่งช่วย

เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียกนี้