วางแผนวอร์ด

วางแผนวอร์ด

การพัฒนาแผนของวอร์ดและจุดประสงค์

มีการวางแผนด้านพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ดโดยสภาวอร์ดและให้อธิการอนุมัติ แผนงานดังกล่าวควรกระชับและเรียบง่าย อธิการหรือสมาชิกคนหนึ่งของฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์อาจขอให้ท่านประสานงานในการพัฒนาแผนในฐานะผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว  สมาชิกคนหนึ่งในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์อาจช่วยท่าน

ใช้แผนเพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับงานพระวิหารและประวัติครอบครัวสำหรับปีนั้นโดยไม่ต้องกำหนดจำนวนหรือระบบรายงานการเข้าพระวิหาร

เดล จี. เรนลันด์

“สภาวอร์ดสามารถพัฒนาและสนทนาถึงแผนที่เรียบง่ายของพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ดหรือสาขาและให้อธิการอนุมัติ แผนอาจรวมวิธียกวิสัยทัศน์โดยรวมและเจตคติในวอร์ดเกี่ยวกับงานพระวิหารและประวัติครอบครัว”

เดล จี. เรนลันด์ คำแนะนำผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว กุมภาพันธุ์ 2019

แนวคิดแผนของวอร์ด

แผนด้านพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ดที่เรียบง่ายและได้รับการอัพเดทเป็นประจำอาจมุ่งเน้นสิ่งต่อไปนี้:

กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมประวัติครอบครัวและพระวิหารและการเดินทางไปพระวิหาร

ช่วยสมาชิกป้อนข้อมูลของสมาชิกครอบครัว 4 ชั่วอายุเข้าไปใน FamilySearch Family Tree

ตามที่อธิการเชื้อเชิญ ให้ช่วยสมาชิกเตรียมเข้าพระวิหารเป็นครั้งแรก

ให้สมาชิกใหม่และเด็กมีส่วนร่วมในงานประวัติครอบครัวและกระตุ้นพวกเขาให้มีคุณสมบัติคู่ควรที่จะได้รับและใช้ใบรับรองพระวิหารแบบจำกัดการใช้เมื่ออายุเหมาะสม

ประสานงานกับผู้สอนศาสนาวอร์ดในการสอน การทำให้แข็งขัน และการรักษาให้คงอยู่