ผู้ให้คำปรึกษาด้านพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ด

ผู้ให้คำปรึกษาด้านพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ด

ความรับผิดชอบของผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ด

ดังที่ในหมวดอื่นๆ ได้กล่าวไป ท่านรับผิดชอบในการประสานงานกับผู้ให้คำแนะนำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัวของวอร์ดท่าน เพื่อทำเช่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านจะต้องมีความเข้าใจที่แจ้งชัดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ให้คำแนะนำซึ่งได้แก่:

ช่วยบุคคลหรือครอบครัวค้นหาบรรพชนพวกเขาและรวบรวมรายชื่อเพื่อประกอบศาสนพิธีพระวิหาร

ช่วยสมาชิกเตรียมเข้าพระวิหารและอาจมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำ กิจกรรม และการเดินทางไปพระวิหาร

เข้าร่วมการประชุมประสานงานด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว

มอบประสบการณ์การทำประวัติครอบครัวให้ผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่เรียนรู้พระกิตติคุณ สมาชิกใหม่และสมาชิกที่กลับมาแข็งขัน รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เตรียมรับใบรับรองแบบจำกัดการใช้

เมื่อได้รับมอบหมาย ให้รับใช้ในศูนย์ประวัติครอบครัวในท้องที่