ยินดีต้อนรับสู่การเรียกของท่าน!

ผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ด

จุดประสงค์ของท่าน

ในฐานะผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ท่านได้รับเรียกเพื่อประสานงานพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ด จุดประสงค์หลักของท่านคือช่วยสมาชิกอัญเชิญพรพระวิหารและประวัติครอบครัวมาสู่ชีวิตของพวกเขาและกระตุ้นพวกเขาให้เข้าพระวิหารบ่อยเท่าที่จะอยู่ในวิสัยที่ทำได้—เพื่อตัวพวกเขาเองรวมทั้งบรรพชนของพวกเขา

การรับใช้ที่ทุ่มเทของท่านจะเป็นพรแก่บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ทั้งสองฝั่งของม่าน ดังที่ประธานเนลสันกล่าวไว้ว่า ท่านสามารถเป็นส่วนสำคัญของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ บางสิ่งที่โอ่อ่า บางสิ่งที่สง่างาม! (“ความหวังของอิสราเอล” การให้ข้อคิดทางวิญญาณสำหรับเยาวชนทั่วโลก, 3 มิถุนายน  2018)

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

“พระเจ้าทรงกำลังเร่งงานของพระองค์ในการรวบรวมอิสราเอล การรวบรวมนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกในปัจจุบัน ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ในด้านมิติ ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ในด้านความสำคัญ ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ในด้านความสง่างาม และถ้าท่านเลือก ถ้าท่านต้องการ ท่านสามารถเป็นส่วนสำคัญได้มาก”

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ความหวังของอิสราเอล การให้ข้อคิดทางวิญญาณสำหรับเยาวชนทั่วโลก, 3 มิถุนายน 2018

แนวทางนี้จะช่วยท่านได้อย่างไร

หน้าต่อไปจะให้ข้อมูลที่มีค่าต่อไปนี้แก่ท่าน:

คำนำสู่พรและหลักธรรมเกี่ยวกับงานพระวิหารและประวัติครอบครัว

แนวคิดในการพัฒนาแผนพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ด

หลักธรรมในการกำกับดูแลงานพระวิหารและประวัติครอบครัว

คำอธิบายเรื่องการจัดระบบงานโดยอธิบายถึงบทบาทและความรับผิดชอบของท่าน 

แนวทางในการดำเนินการประชุมประสานงานพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ด