สำหรับผู้นำ

    สำหรับผู้นำ

    'พี่น้องชายฐานะปุโรหิตสามารถช่วยทำความรับผิดชอบเรื่องพระวิหารและประวัติครอบครัวให้เกิดสัมฤทธิผลเป็นรายบุคคล โดยช่วยเหลือและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนรวบรวมอิสราเอลอีกด้านหนึ่งของม่านด้วย' (เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก, 'ความรักที่ยิ่งใหญ่สำหรับบุตรธิดาของพระบิดา,' การประชุมใหญ่สามัญ เมษายน 2019)