ประวัติครอบครัว

family history

ครอบครัวคือศูนย์กลางของแผนแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรค์  พระองค์ทรงเตรียมทางให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวต่อเนื่องตลอดนิรันดร  โดยการมีส่วนร่วมในงานรับใช้ด้านพระวิหารและประวัติครอบครัว เราค้นพบเกี่ยวกับตนเองและบรรพชนของเรามากขึ้นและเชื่อมโยงกับพวกเขาโดยการประกอบศาสนพิธีพระกิตติคุณที่จำเป็น

ขณะเราช่วยสมาชิกครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้ว เราสามารถเพิ่มพูนอิทธิพลของพระวิญญาณในชีวิตของเราและทำให้ประจักษ์พยานในแผนแห่งความรอดและพระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเราลึกซึ้งขึ้น