วีดิทัศน์แห่งการสร้างแรงบันดาลใจ

  อัครสาวกยุคปัจจุบัน รวมถึง เดวิด เอ. เบดนาร์ เควนทิน แอล. คุก นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น และเดล จี. เรนลันด์ สัญญาไว้ถึงพรอันทรงพลังมากมายสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในงานรับใช้ด้านประวัติครอบครัวและพระวิหาร

  ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันและเวนดี้ภรรยาของท่านท้าทายให้สมาชิกศาสนจักรสละเวลาที่จะนำมาซึ่งพรอันยิ่งใหญ่

  เอ็ลเดอร์แบรดลีย์ ดี. ฟอสเตอร์ อธิบายบทบาทของเราในการรวบรวมบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าจากทั้งสองด้านของม่าน

  ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเล่าเรื่องประวัติครอบครัวส่วนตัวเรื่องหนึ่งที่แสดงประจักษ์พยานถึงความสำคัญของงานพระวิหารและประวัติครอบครัวที่มีต่อทุกครอบครัว

  ผู้ให้คำแนะนำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัวคือกุญแจไขสู่การทำให้งานแห่งความรอดนี้เกิดผลผ่านการช่วยเหลือผู้อื่นในการรวบรวมครอบครัวของพวกเขาจากทั้งสองด้านของม่าน

  เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกและเอ็ลเดอร์เดล จี. เรนลันด์สอนผู้นำและสมาชิกสภาถึงบทบาทสำคัญของพวกเขาในฐานะตัวแทนในงานแห่งความรอดนี้

  เราทุกคนมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมครอบครัวของเราจากทั้งสองด้านของม่าน

  ข้อความโดดเด่นจากคำปราศรัยของประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ในการประชุมใหญ่สามัญ การรวบรวมครอบครัวของพระผู้เป็นเจ้า

  ประธานและซิสเตอร์โอ๊คส์สอนเรื่องพลังและปีติของการค้นพบ รวบรวมและเชื่อมโยงครอบครัวของเราชั่วนิรันดร์

  ผู้สอนศาสนาและผู้ให้คำแนะนำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัวบางคนได้รับประสบการณ์เรื่องลักษณะที่แท้จริงของงานแห่งความรอดนี้เมื่อพวกเขาทำงานด้วยกันเพื่อเป็นพรแก่ชีวิตของผู้กำลังแสวงหาพระกิตติคุณ

  ผู้ให้คำแนะนำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัวคนหนึ่งได้รับประสบการณ์เรื่องพรที่สัญญาไว้ของการเยียวยาที่พี่น้องสตรีคนหนึ่งได้รับเมื่อเขาช่วยเธอเรื่องงานประวัติครอบครัว

  งานพระวิหารและประวัติครอบครัวจะทำให้ท่านคงอยู่ในเส้นทางพันธสัญญา ให้ท่านมีกำลังและเพิ่มพูนศรัทธาในพระเยซูคริสต์  จงสนับสนุนเด็กและผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสโดยนำพวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมใน FamilySearch

  ดูผู้สอนศาสนาสอนเซย์นา ชับส์จากจุลสาร ครอบครัวและพระวิหาร ช่วยเธอค้นหารายชื่อของครอบครัว เพิ่มชื่อเหล่านั้นใน FamilySearch.org พิมพ์บัตรศาสนพิธีและนำรายชื่อบรรพชนไปประกอบศาสนพิธีบัพติศมาและยืนยันแทนคนตาย

  สเตคไกวย์มูรัสในเตกูซิกัลปา ฮอนดูรัสประสบความสำเร็จครั้งสำคัญจากการใช้ประวัติครอบครัวช่วยนำสมาชิกที่แข็งขันน้อยกลับสู่ความแข็งขัน

  สตีเฟน เจเซคสามารถรู้สึกถึงพระวิญญาณอีกครั้ง เอาชนะการเสพติด และรับบัพติศมาได้เมื่อเขาได้รับประสบการณ์การทำดัชนี  เรียนรู้วิธีที่ประวัติครอบครัวสามารถเพิ่มพูนความชอบธรรมส่วนตัวได้ในวอร์ดและสเตคของท่าน

  ครอบครัวสองครอบครัวนำชื่อครอบครัวของตนไปพระวิหารเป็นครั้งแรก

  ทุกครอบครัวมีเรื่องเล่า ครอบครัวท่านล่ะ เรียนรู้เรื่องราวของท่านมากขึ้นและค้นพบความเข้มแข็งในชีวิตท่านในแบบอย่างและประสบการณ์ของบรรพชน

  เอ็ลเดอร์แบรดลีย์ ดี. ฟอสเตอร์ สอนความสำคัญของการแสวงหาและเรียนรู้เรื่องราวครอบครัวของเราและพรที่จะมาถึงเราทั้งครอบครัวจากการทำประวัติครอบครัว