ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย

ความต้องการของเราที่จะกลับใจ

เมื่อเราเลือกกลับใจ เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง! เรายอมให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปลี่ยนเราให้เป็นตัวเราเองในแบบที่ดีที่สุด

เอ็ลเดอร์วิศิษฐ์ คณาคำ
โดย เอ็ลเดอร์วิศิษฐ์ คณาคำ แห่งสาวกเจ็ดสิบ

หลังจากรับบัพติศมาไม่นาน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้บันทึกเสียงส่วนหนึ่งของการแปลภาษาไทยในภาพยนตร์ชื่อ “การฟื้นฟู” เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าในสมัยนั้น ประโยคหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องอ่านคือ “ฉันเป็นคนบาป ฉันต้องการพระเจ้า” ข้าพเจ้าไตร่ตรองเหตุผลที่ข้าพเจ้าได้รับเลือกให้อ่านบรรทัดนั้น พระเจ้าทรงทราบสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการได้อย่างไร ประโยคนั้นดังก้องอยู่ในหูข้าพเจ้าอย่างเงียบๆ ข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้าเพราะเป็นคนที่ต้องการพระองค์อย่างแท้จริง พระองค์ตรัสว่า “เรา​ไม่‍ได้​มา​เพื่อ​เรียก​คน​ชอบ‍ธรรม แต่​มา​เรียก​คน‍บาป​ให้​กลับ‍ใจ​ใหม่”1 พระเจ้าตรัสต่อไปว่า “… พระองค์จะทรงปลุกพวกเขาตื่นจากการหลับสนิท, และพวกเขาตื่นขึ้นมาหาพระผู้เป็นเจ้า”2 ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนที่ตื่น เมื่อเวลาผ่านไป ข้าพเจ้าตระหนักว่าการกลับใจคือกระบวนการเรียนรู้ การเติบโต และการปรับปรุง เมื่อใดก็ตามที่มองย้อนกลับไป ข้าพเจ้าเห็นว่าตนเองเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปในทางดีขึ้น ประธานเนลสันสอนเรื่องการกลับใจด้วยความหวัง ปีติ และความรัก โดยกล่าวว่า “คำว่า การกลับใจ ในพันธสัญญาใหม่ภาษากรีก … หมายถึง ‘เปลี่ยนแปลง’ … ‘ความคิด’ ‘ความรู้’ ‘วิญญาณ’ … ดังนั้นเมื่อพระเยซูทรงขอให้ท่านกับข้าพเจ้า ‘กลับใจ’ พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราเปลี่ยนความคิด ความรู้ วิญญาณของเรา— พระองค์ทรงขอให้เราเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรารัก คิด รับใช้ ใช้เวลา ปฏิบัติต่อภรรยา สอนลูกๆ …”3 ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับกิจกรรมศาสนจักรที่นำมาใช้ในบ้านได้เมื่อเน้นการเรียนรู้พระ กิตติคุณโดยให้บ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุน สิ่งนี้ช่วยให้ข้าพเจ้ามุ่งสู่การกลับใจและไม่ออกห่างจากการกลับใจ  การกลับใจนำข้าพเจ้าให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและสร้างศรัทธาที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการกระทำ


เราไม่‍ได้มาเพื่อเรียกคนชอบ‍ธรรม แต่มาเรียกคน‍บาปให้กลับ‍ใจใหม่

ลูกา 5:32

พระคัมภีร์: “จงตามเรามา” เป็นโปรแกรมสมบูรณ์แบบของการศึกษาพระคัมภีร์ประจำวันที่เปิดใจข้าพเจ้าสู่พระวจนะของพระเจ้า “จงดื่มด่ำพระวจนะของพระคริสต์; เพราะดูเถิด, พระวจนะของพระคริสต์จะบอกท่านทุกสิ่งที่ท่านควรทำ”4 หลักคำสอนของพระคริสต์ไม่เคยนำข้าพเจ้าไปสู่ความมืดแต่หันใจข้าพเจ้าไปหาพระเจ้า

การสวดอ้อนวอนส่วนตัวและเป็นครอบครัว: การสวดอ้อนวอนทุกวันทำให้ใจข้าพเจ้าอ่อนลง น้อมใจข้าพเจ้าให้ปรึกษากับพระผู้เป็นเจ้า และช่วยให้ข้าพเจ้าทำสิ่งดีงามตามที่พระวิญญาณทรงกระตุ้นเตือน “จงปรึกษาพระเจ้าในการกระทำทั้งหมดของลูก, และพระองค์จะทรงชี้ทางให้ลูกเพื่อความดี”5

การสังสรรค์ในครอบครัว: ครอบครัวเราชอบใช้เวลาร้องเพลง สวดอ้อนวอน แบ่งปันพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า เล่นสนุก รับประทานอาหาร และหัวเราะด้วยกัน

งานพระวิหารและประวัติครอบครัว: การค้นหาชื่อของบรรพชนและส่งรายชื่อพวกเขาไปพระวิหารสำหรับศาสนพิธีพระวิหารเป็นเรื่องสำคัญมากในครอบครัวเรา ทำให้เรารู้สึกถึงความรักและความสัมพันธ์อันลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับครอบครัวเราทั้งสองด้านของม่าน

สภาครอบครัว: เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวเรามีการสื่อสาร ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม และความเข้าใจกันดียิ่งขึ้น ทุกคนสามารถแบ่งปัน “แต่ให้พูดทีละคนและให้ทุกคนฟังคำกล่าวของเขา, เพื่อว่าเมื่อทุกคนพูดเพื่อทุกคนจะรับการจรรโลงใจจากทุกคน, และเพื่อมนุษย์ทุกคนจะมีอภิสิทธิ์เท่าเทียมกัน”6

ความต้องการของเราที่จะกลับใจ

ชมการประชุมใหญ่สามัญ: ทุกถ้อยคำของผู้พูดสร้างแรงบันดาลใจและเตือนให้ข้าพเจ้านึกถึงสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การกระทำและความคิดของข้าพเจ้าสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า ข้าพเจ้าทราบว่าผู้นำของเราได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ตรัสผ่านพวกท่าน “… คำของเราจะไม่สูญสิ้นไป, แต่จะเกิดสัมฤทธิผลทั้งหมด, ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน”7

รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า: ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงต้องปรับปรุงตนเอง การรักษาพระบัญญัติของพระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น การจ่ายส่วนสิบเต็มทำให้ข้าพเจ้าเห็นแก่ตัวน้อยลง การบริจาคเงินอดอาหารช่วยให้ข้าพเจ้ามีเมตตาและอ่อนน้อมถ่อมตน และการรักษาวันสะบาโตทำให้ข้าพเจ้ามีปีติ

การขยายการเรียกของข้าพเจ้าช่วยให้ข้าพเจ้ามีโอกาสก้าวหน้าทางวิญญาณ สิ่งนี้เป็นพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าที่ทรงเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบหลากหลาย ยิ่งข้าพเจ้าทำมาก ข้าพเจ้าก็ยิ่งมีศรัทธามาก รวมถึงประจักษ์พยานที่เข้มแข็งขึ้นและเจตคติในทางบวกมากขึ้น

การปฏิบัติศาสนกิจและงานเผยแผ่ศาสนา: ข้าพเจ้าไปเยี่ยมผู้ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติศาสนกิจด้วยตนเองสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งช่วยให้ข้าพเจ้ารักษาพระบัญญัติข้อสำคัญสองข้อได้ดียิ่งขึ้น นั่นคือ รักพระผู้เป็นเจ้าและรักเพื่อนบ้านของเจ้า

“เมื่อเราเลือกกลับใจ เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง! เรายอมให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปลี่ยนเราให้เป็นตัวเราเองในแบบที่ดีที่สุด เราเลือกเติบโตทางวิญญาณและรับปีติ—ปีติแห่งการไถ่ในพระองค์ เมื่อเราเลือกกลับใจ เราเลือกที่จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น!”8 ข้าพเจ้าทราบว่าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูเป็นความจริง พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และการชดใช้ของพระองค์เป็นที่มาแห่งความหวังของข้าพเจ้า ทั้งพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานอันแท้จริงของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ โจเซฟ สมิธได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า และรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเป็นศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ของเรา ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน ■

 

______________________________________

อ้างอิง:

1 ลูกา 5:32

2 ดู แอลมา 5:7

3 รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เราสามารถทำได้ดีขึ้นและเป็นคนดีขึ้น”, การประชุมใหญ่สามัญ, เมษายน 2019

4 ดู 2 นีไฟ 32:3

5 ดู แอลมา 37:37

6 ดู ค.พ. 88:122

7 ดู ค.พ. 1:38

8 รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เราสามารถทำได้ดีขึ้นและเป็นคนดีขึ้น”, การประชุมใหญ่สามัญ, เมษายน 2019