ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

บทบาทที่กว้างขึ้นของโควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์

หลายชีวิตได้รับพรจากการทำงานดังกล่าว  การทำหน้าที่รับผิดชอบนี้ภายในโควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์จะช่วยให้อธิการสามารถทุ่มเทเวลาและการทำงานให้แก่อนุชนรุ่นหลัง

เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์
เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์

การประชุมใหญ่สามัญแต่ละครั้งน่าตื่นเต้น จนเราตั้งตารอการประชุมใหญ่อันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับฟังพระดำรัสของพระเจ้าผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ ที่ปรึกษาของศาสดาพยากรณ์ สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง และผู้นำศาสนจักรท่านอื่นๆ  ประธานเนลสันแสวงหาการนำทางจากพระเจ้า และท่านกล้าสอนเราถึงพระดำริและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับยุคสมัยของเรา  

ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2018 ประธานเนลสันเตือนความจำเราว่าผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแต่ละคนมี “บัญชาจากเบื้องบนให้เรียนรู้และสอน รักและรับใช้ผู้อื่น”1  จากนั้นท่านประกาศว่าสมาคมสงเคราะห์และโควรัมเอ็ลเดอร์มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติศาสนกิจให้ตรงกับความต้องการฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณของสมาชิกศาสนจักรในวิธีที่สูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าเดิม

การปฏิบัติศาสนกิจคือการรับใช้แบบพระคริสต์ที่หมายมั่นช่วยเหลือตามความต้องการฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายโลกของผู้อื่น ไม่ใช่เพียงความรู้สึกในใจ แต่มักรวมถึงการทำบางอย่างด้วยเสมอ  ซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮมประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญสอนว่า “การปฏิบัติศาสนกิจที่แท้จริงบรรลุผลสำเร็จเป็นรายบุคคลโดยมีความรักเป็นแรงจูงใจ”2


“ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ต้องทำความรับผิดชอบเบื้องต้นสำหรับงานแห่งความรอดในวอร์ด … เพื่อให้อธิการสามารถ … มุ่งทำงานกับเยาวชนเป็นหลัก”

เอ็ลเดอร์เครก ซี. คริสเตนเซ็น

ในข้อประกาศที่ออกมาหลังการประชุมใหญ่สามัญ ฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองประกาศด้วยว่าถึงแม้อธิการจะถือกุญแจสำหรับงานแห่งความรอดในวอร์ด แต่งานที่ต้องทำให้สำเร็จอย่างเช่น งานเผยแผ่ศาสนาของสมาชิก, การรักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่, การทำให้สมาชิกที่แข็งขันน้อยกลับมาแข็งขัน, งานพระวิหารและประวัติครอบครัว, และการสอนพระกิตติคุณจะมอบหมายให้โควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์ของวอร์ดและสาขาแต่ละแห่งทำ3  ดังที่เอ็ลเดอร์เครก ซี. คริสเตนเซ็นอธิบาย “ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ต้องทำความรับผิดชอบเบื้องต้นสำหรับงานแห่งความรอดในวอร์ด … เพื่อให้อธิการสามารถ … มุ่งทำงานกับเยาวชนเป็นหลัก”4

ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์จะไม่เพียงมีบทบาทเบื้องต้นในการทำงานแห่งความรอดให้รุดหน้าเท่านั้น แต่พวกเขาจะมีส่วนมากขึ้นในการปฏิบัติศาสนกิจ การให้คำปรึกษา และการช่วยเหลือชายหญิงทั้งหลายแก้ไขปัญหาและความท้าทายส่วนตัว  นานมากแล้วที่สมาชิกไปหาอธิการพร้อมปัญหาทุกอย่างที่พวกเขามี แต่คนที่พร้อมจะช่วยเหลือมากที่สุดคือฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์  ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างของประธานโควรัมเอ็ลเดอร์คนหนึ่งที่เข้าใจความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติศาสนกิจ สอน และช่วยเหลือสมาชิกแต่ละคน 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมฐานะปุโรหิตในนิวเดลี อินเดีย  เมื่อการประชุมโควรัมเริ่ม ประธานโควรัมยืนต่อหน้าโควรัมและเขียนบนกระดานว่า “บัญชีของผู้เลี้ยงแกะ” จากนั้นก็เขียนชื่อสมาชิกโควรัมสี่คนที่มีปัญหาเรื่องงานอาชีพ  เขาอธิบายความลำบากที่ครอบครัวเหล่านี้ประสบและถามว่ามีใครรู้จักงานที่บราเดอร์สี่คนนี้พอจะทำได้หรือไม่  มีคนยกมือทันทีและบราเดอร์คนหนึ่งพูดทำนองว่า “บริษัทผมกำลังรับสมัคร ผมรู้ว่าเขามีทักษะที่งานต้องการ  ผมสามารถแนะนำคนที่ดูแลเรื่องนี้ให้สัมภาษณ์เขาได้”  เหตุการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จนบราเดอร์ที่กำลังลำบากทุกคนมีโอกาสได้งานทำ

บทบาทที่กว้างขึ้นของโควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์

ประธานโควรัมท่านนี้ปฏิบัติศาสนกิจต่อพี่น้องชายทั้งสี่คนและครอบครัวของพวกเขาอย่างแท้จริง  เมื่อสมาชิกโควรัมของเขามีปัญหา เขานำปัญหามาให้โควรัมหาทางช่วยเหลือ  เขาจุดประเด็นด้วยความรักความอ่อนโยนให้โควรัมเข้ามาช่วยเหลือแต่ละคนที่ลำบาก  พลังของการทำงานผ่านโควรัมเพื่อแก้ไขปัญหารายบุคคลประจักษ์ชัดแจ้ง และมีวิญญาณของความรักที่แท้จริงต่อกัน  โควรัมนี้ปฏิบัติศาสนกิจตรงตามความต้องการของสมาชิกโควรัม และหลายชีวิตได้รับพร  

ในทำนองเดียวกัน เราขอให้ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ดึงสมาชิกเข้ามาร่วมปฏิบัติศาสนกิจและทำงานแห่งความรอดแต่ละส่วนให้รุดหน้า  บ่อยเหลือเกินที่เราพูดถึงปัญหาแต่ไม่ได้ทำอะไรมากเพื่อแก้ไขปัญหา  ในฐานะฝ่ายประธานภาค เราขอให้ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์แต่ละคนเป็นผู้ริเริ่มงานแห่งความรอดทุกด้านและเริ่มต้นทำงานที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ ช่วยให้รอด รักษาให้คงอยู่ ทำให้เปลี่ยนใจเลื่อมใส ค้นหา ยกระดับจิตใจ และเป็นพรแก่ชีวิตของสมาชิกและผู้ไม่เป็นสมาชิก  หากประธานโควรัมเอ็ลเดอร์และประธานสมาคมสงเคราะห์ยังไม่ได้ทำเช่นนั้น  โปรดกำหนดที่ปรึกษาคนหนึ่งให้รับผิดชอบงานเผยแผ่ศาสนาและที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งรับผิดชอบงานพระวิหารและประวัติครอบครัว และมีส่วนร่วมในงานนั้น
หลายชีวิตได้รับพรจากการทำงานดังกล่าว  การทำหน้าที่รับผิดชอบนี้ภายในโควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์จะช่วยให้อธิการสามารถทุ่มเทเวลาและการทำงานให้แก่อนุชนรุ่นหลัง  ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานว่าเมื่อเราให้ฝ่ายประธานโควรัมเอ็ลเดอร์และฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์แต่ละคนทำการเรียกที่ขยายบทบาทมากขึ้นของตน งานจะรุดหน้า และชีวิตมากมายจะได้รับพร    ■

_____________________________________
อ้างอิง:
1 รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, คำปราศรัยนำการประชุม เมษายน 2018
2 จีน บี. ยิงแฮม, การปฏิบัติศาสนกิจดังที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำ, เมษายน 2018
3 ข้อประกาศ, 6 ตุลาคม 2018
4 https://www.thechurchnews.com/members/2019-11-08/bishops-lds-october-general-conference-young-men-166175