ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย

การฟื้นฟูยังคงดำเนินต่อเนื่อง

เอ็ลเดอร์ทิง-ซัง ชาง
เอ็ลเดอร์ทิง-ซัง ชาง แห่งสาวกเจ็ดสิบ

อัครสาวกเปโตรพยากรณ์ต่อผู้คนว่า “เพราะ‍ฉะนั้นท่าน‍ทั้ง‍หลายจงกลับ‍ใจและหันมา‍หาพระ‍เจ้า เพื่อที่ว่าความผิด‍บาปของพวก‍ท่านจะได้รับการลบ‍ล้าง เพื่อวาระแห่งการฟื้น‍ชื่นจะได้มาจากพระ‍พักตร์พระ‍เจ้า และเพื่อพระ‍องค์จะประ‌ทานพระ‍คริสต์ที่ทรงกำ‌หนดไว้นั้นแก่ท่านทั้ง‍หลายคือพระ‍เยซู พระ‍องค์นั้นจะต้องอยู่ในสวรรค์จน‍กว่าจะถึงวาระแห่งการฟื้น‍ฟูสรรพ‍สิ่งตามที่พระ‍เจ้าตรัสไว้โดยปากของบรร‌ดาผู้‍เผย‍พระ‍วจนะบริ‌สุทธิ์ของพระ‍องค์ตั้ง‍แต่กาล‍โบ‌ราณมา”1  เราตระหนักว่า “วาระแห่งการฟื้น‍ชื่น” จะมาในยุคสุดท้ายและ “วาระแห่งการฟื้น‍ฟูสรรพ‍สิ่ง” หมายถึงการฟื้นฟูพระกิตติคุณ

 

การฟื้นฟูพระกิตติคุณเป็นการสถาปนาคำสอนและสิทธิอำนาจที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์อีกครั้ง  การฟื้นฟูนี้เริ่มขึ้นในปี 1820 ด้วยนิมิตแรกเมื่อพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ  นับจากเหตุการณ์นั้นและสืบเนื่องมาตามลำดับการเยือนของสัตภาวะจากสวรรค์ พระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟู ทำให้เราได้รับพรอันสูงส่ง พรเหล่านี้มาจากศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารที่มีไว้ให้วิสุทธิชนผู้ซื่อสัตย์ทุกคน จากพระคัมภีร์มอรมอน พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ และจากการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดเผยในหลักคำสอนและพันธสัญญารวมถึงพระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำค่า เป็นต้น

 

ปีนี้เป็นวาระครบรอบ (สองร้อยปี) แห่งการฟื้นฟู  เมื่อมีเหตุการณ์พิเศษนี้ ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันจึงเชื้อเชิญให้เราจดจ่ออยู่กับแสงสว่างแห่งการฟื้นฟูและแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์กับผู้อื่น  ประธานเนลสันกล่าวกับเราว่า “ท่านอาจเริ่มเตรียมตัวโดยอ่านเรื่องราวนิมิตแรกของโจเซฟ สมิธอีกครั้งตามที่บันทึกอยู่ในไข่มุกอันล้ำค่า ... ไตร่ตรองคำถามสำคัญๆ เช่น ‘ชีวิตฉันจะเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าอยู่ดีๆ ความรู้ที่ได้จากพระคัมภีร์มอรมอนถูกพรากไปจากฉัน?’ หรือ ‘เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังนิมิตแรกทำให้ฉันกับคนที่ฉันรักเปลี่ยนไปอย่างไร?’”2

 

ข้าพเจ้าสำนึกคุณอย่างมากต่อการฟื้นฟู  โดยการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและเดินในเส้นทางแห่งพันธสัญญา สิ่งนี้นำพรมากมายมาให้ข้าพเจ้าและครอบครัว  เราตระหนักว่าเราเป็นบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์  เราสามารถเผชิญหน้ากับสภาวการณ์ต่างๆ ด้วยศรัทธา ความหวัง และความรักในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข แม้ในความคับข้องใจและความสิ้นหวัง  โดยผ่านศาสนพิธีพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แทนผู้วายชนม์ เราสามารถทำให้บรรพชนของเราได้รับพรนิรันดร์  ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึงเนื่องจากแผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรค์และการชดใช้ของพระบุตรผู้เป็นที่รักของพระองค์ พระเยซูคริสต์

การฟื้นฟูยังคงดำเนินต่อเนื่อง

ถึงแม้การฟื้นฟูเริ่มขึ้นเมื่อ 200 ปีก่อน แต่การฟื้นฟูยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง “ขณะนี้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นซึ่งประกอบด้วย ‘ทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว, ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยขณะนี้,’และ ‘เรื่องสำคัญและยิ่งใหญ่อีกหลายเรื่อง’ ที่ ‘พระองค์จะทรงเปิดเผย’”3  การฟื้นฟูเริ่มต้นด้วยท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและดำเนินต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันผ่านการทำงานของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของพระเจ้า  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยในยุคสุดท้ายนี้ เมื่อไม่นานมานี้ฝ่ายประธานสูงสุดแนะนำให้เราทำหลายสิ่งหลายอย่าง  อาทิ รักพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจของเรา รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์และน้อมรับของประทานแห่งการชดใช้อันไม่มีขอบเขตของพระองค์ กลับใจทุกวัน รับศีลระลึกเป็นประจำเพื่อรับพรของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเสริมสร้างการเรียนรู้พระกิตติคุณที่ให้บ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุน

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดกล่าวว่า “เมื่อเราได้ยินคำแนะนำของพระเจ้าที่ตรัสผ่านถ้อยคำของประธาน ศาสนจักร เราควรตอบรับในทางที่ดีและทันที  ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่ามีความปลอดภัย สันติสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความสุขในการตอบรับคำแนะนำของศาสดาพยากรณ์ ...”4  ดังในนิมิตของลีไฮเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิต เราสามารถดำเนินชีวิตตามพระวจนะทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับผู้คนที่มุ่งไปข้างหน้าผู้ซึ่ง “ยึดราวเหล็กไว้แน่นตลอดเวลา, จนพวกเขาเข้ามาและทรุดตัวลงและรับส่วนผลของต้นไม้นั้น”5 ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์และศาสนจักรนี้เป็นศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์  และด้วยการเปิดเผยอย่างต่อเนื่องจากศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต การฟื้นฟูพระกิตติคุณจะยังคงดำเนินต่อไปในทุกวันนี้ ■

 

 

______________________________________

อ้างอิง:

1. กิจการของอัครทูต 3:19-21. 

2. ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “คำปราศรัยปิดการประชุม,” การประชุมใหญ่สามัญ, ตุลาคม 2019. 

3. เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, “ท่านกำลังหลับข้ามช่วงการฟื้นฟูหรือไม่” การประชุมใหญ่สามัญ, เมษายน 2014.

4. เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, “His Word Ye Shall Receive,” Ensign, May 2001, 65.

5. ดู 1 นีไฟ 8:30