ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย

เตรียมฟังพระองค์ในช่วงการประชุมใหญ่สามัญ

“เราเป็นพยานยุคปัจจุบันถึงสัมฤทธิผลอันทรงพลังที่ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเตรียมผู้คนของพระองค์ให้พร้อมโดยผู้ที่พระองค์ทรงเรียกเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย”

เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เอฟ. เมอร์ส
เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เอฟ. เมอร์ส ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

ในคำปราศรัยเปิดการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน ปี 2020 ประธานเนลสันกล่าวว่า:

“แม้ข้อจำกัดวันนี้จะเกี่ยวกับไวรัสร้าย แต่การทดลองส่วนตัวของชีวิตขยายออกไปเกินกว่าการแพร่ระบาดนี้  การทดลองในอนาคตอาจเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือความปวดร้าวส่วนตัวที่คาดไม่ถึง

เราจะอดทนต่อการทดลองเช่นนั้นได้อย่างไร?  พระเจ้าตรัสกับเราว่า “แต่หากเจ้าพร้อมเจ้าจะไม่กลัว”1 แน่นอนว่า เราสามารถสะสมอาหาร น้ำ และเงินออมสำรองไว้ได้  แต่ที่สำคัญเท่าๆ กันคือเราต้องเติมคลัง ทางวิญญาณ ส่วนตัวด้วยศรัทธา ความจริง และประจักษ์พยาน”2

การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมเปิดโอกาสอีกครั้งให้เราทุกคน “ฟังพระองค์” ผ่านคำสอนและประจักษ์พยานของผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงเลือก  ศาสดาพยากรณ์อาโมสสอนว่า “แท้‍จริง​พระ‍ยาห์‌เวห์​องค์‍เจ้า‍นาย​ไม่​ทรง​ทำ​สิ่ง​หนึ่ง​สิ่ง‍ใดโดย​ไม่​เปิด‍เผย​ความ​ลี้‍ลับให้​แก่​ผู้‍รับ‍ใช้​ของ​พระ‍องค์ คือ​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ”3

 

เมื่อเราพิจารณาคำสอนของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกในช่วงปี 2018 และ 2019 เราจะตระหนักได้ว่าพวกท่านไม่ได้ทราบถึงประเภทของภัยพิบัติที่จะมาถึง  แต่พวกท่านได้รับการดลใจให้สอนเราและเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการทดลองและความท้าทายที่ยากลำบากที่สุดซึ่งมาพร้อมกับการแพร่ระบาดของโควิด-19  เราเป็นพยานยุคปัจจุบันถึงสัมฤทธิผลอันทรงพลังที่ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเตรียมผู้คนของพระองค์ให้พร้อมโดยผู้ที่พระองค์ทรงเรียกเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย


“ข้าพเจ้ามองอนาคตในแง่ดี แต่ข้าพเจ้าไม่ไร้เดียงสาเกี่ยวกับวันข้างหน้าเช่นกัน เราอยู่ในโลกที่ซับซ้อนและขัดแย้งกันมากขึ้น ถ้าเราปรารถนาจะกรองเสียงและปรัชญามากมายของมนุษย์ที่โจมตีความจริง เราต้องฝึกรับการเปิดเผย”

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การเปิดเผยสำหรับศาสนจักร การเปิดเผยสำหรับชีวิตเรา,” การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2018.

พิจารณาข่าวสารบางส่วนของศาสดาพยากรณ์ที่เราได้รับจากประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา:

การเปิดเผย: “ข้าพเจ้ามองอนาคตในแง่ดี  แต่ข้าพเจ้าไม่ไร้เดียงสาเกี่ยวกับวันข้างหน้าเช่นกัน เราอยู่ในโลกที่ซับซ้อนและขัดแย้งกันมากขึ้น  ถ้าเราปรารถนาจะกรองเสียงและปรัชญามากมายของมนุษย์ที่โจมตีความจริง เราต้องฝึกรับการเปิดเผย”4

 

การปฏิบัติศาสนกิจ“เป็นเวลาหลายเดือนที่เราแสวงหาวิธีที่ดีกว่าในการปฏิบัติศาสนกิจต่อความต้องการทางวิญญาณและทางโลกของผู้คนของเราในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด  ความพยายามด้านการปฏิบัติศาสนกิจที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้ด้วยของประทานโดยกำเนิดของพี่น้องสตรี และด้วยพลังอำนาจอันหาที่เปรียบมิได้ของฐานะปุโรหิต  เราทุกคนต้องการความคุ้มครองเช่นนั้นให้พ้นจากกลอุบายอันแยบยลของปฏิปักษ์”5

 

การกลับใจ: “ดังนั้นเมื่อพระเยซูทรงขอให้ท่านกับข้าพเจ้า กลับใจ6 พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราเปลี่ยนความนึกคิด ความรู้ วิญญาณแม้แต่วิธีที่เราหายใจ พระองค์ทรงขอให้เราเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรารัก คิด รับใช้ ใช้เวลา ปฏิบัติต่อภรรยา สอนลูกๆ และแม้แต่วิธีที่เราดูแลร่างกายของเรา”7

 

การเรียนรู้พระกิตติคุณที่มีบ้านเป็นศูนย์กลาง: “ข้าพเจ้าสัญญาว่าขณะที่ท่านทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อปรับเปลี่ยนบ้านของท่านให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พระกิตติคุณ เมื่อเวลาผ่านไปวันสะบาโตของท่านจะเป็นวันปีติยินดีอย่างแท้จริง  ลูกๆ ของท่านจะตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้และดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอด อิทธิพลของปฏิปักษ์ในชีวิตของท่านและในบ้านของท่านจะลดลง ครอบครัวท่านจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนและต่อเนื่อง”8

 

การรวบรวมอิสราเอล: “ข่าวสารของเราต่อโลกเรียบง่ายและจริงใจ นั่นคือ เราเชื้อเชิญให้บุตรธิดาทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้าทั้งสองด้านของม่านมาหาพระผู้ช่วยให้รอด รับพรของพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ มีปีติที่ยั่งยืน และคู่ควรรับชีวิตนิรันดร์”9

 

อำนาจฐานะปุโรหิต: “หญิงและชายทุกคนที่ทำพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าและรักษาพันธสัญญาเหล่านั้น และมีส่วนร่วมในศาสนพิธีฐานะปุโรหิตอย่างมีค่าควร มีสิทธิ์เข้าถึงอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าได้โดยตรง  ผู้ที่ได้รับการประสาทพรในพระนิเวศน์ของพระเจ้าล้วนได้รับของประทานแห่งอำนาจฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าโดยทางพันธสัญญา พร้อมด้วยของประทานแห่งความรู้ที่จะรู้วิธีดึงอำนาจนั้นมาใช้”10

เตรียมฟังพระองค์ในช่วงการประชุมใหญ่สามัญ

เราแสดงประจักษ์พยานถึงความสำคัญของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกในยุคปัจจุบันของพระผู้ช่วยให้รอดโดยฟังคำสอนของพวกท่านและตอบรับคำเชื้อเชิญของพวกท่าน  ขณะที่เราฟังและอ่านข่าวสารของพวกท่านซ้ำอีกครั้ง เราจะได้รับการกระตุ้นเตือนผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์  การกระตุ้นเตือนเหล่านี้จะช่วยให้ข่าวสารพิเศษของพระผู้ช่วยให้รอด ที่ปรับให้ตรงกับเราแต่ละคนตามความต้องการส่วนตัวในขณะนั้น เข้าสู่จิตใจเราและพูดกับจิตวิญญาณเรา  นี่เป็นวิธีสำคัญวิธีหนึ่งที่เราจะรักษาพันธสัญญาบัพติศมาที่จะ “ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา” เอาใจใส่พระดำรัสวิงวอนของพระองค์ที่ว่า “จงตามเรามา” และเชื่อฟังพระดำรัสแนะนำของพระบิดาบนสวรรค์ที่ให้ “ฟังพระองค์!”

 

ตรงกลางบทสงครามระหว่างชาวนีไฟกับชาวเลมันในพระคัมภีร์มอรมอน ชาวนีไฟได้รับแรงบันดาลใจและการนำโดยโมโรไนให้ระลึกถึงการเสด็จมาของพระเจ้า พระเยซูคริสต์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์  ชาวนีไฟ “ฟังพระองค์!” ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์และจากนั้นประสบกับช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองและสันติสุข  มอรมอนให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับช่วงเวลานี้ เขียนว่า “ … คนที่ซื่อสัตย์ในการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้รับการปลดปล่อยทุกครั้ง … ” และ “ … ไม่เคยมีเวลาใดเลยในบรรดาผู้คนของนีไฟที่เป็นสุข … ยิ่งไปกว่าในวันเวลาของโมโรไน”11

 

นี่คือคำสวดอ้อนวอนของเราที่ทูลว่าในช่วงเวลานี้ของความเจ็บป่วย ความเศร้าใจการสูญเสีย ความวุ่นวาย และการเปลี่ยนแปลง เราทุกคนจะพบสันติสุข ความเชื่อมั่น และปีติได้แบบเดียวกันกับที่ชาวนีไฟรู้สึกในช่วงเวลาของความสับสนวุ่นวายและการทดลองของพวกเขา  ขอให้เราทุกคน ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นครอบครัว เตรียมความพร้อมทางวิญญาณเพื่อ “ฟังพระองค์”  จากนั้นขอให้เราอุทิศถวายเวลาในสภาพแวดล้อมที่มีความคารวะที่ซึ่งเราจะสามารถจดจ่อและฟังศาสดาพยากรณ์ตลอดจนอัครสาวกของพระเจ้าในช่วงการประชุมใหญ่สามัญ  ต่อจากนั้นขอให้เราศึกษาและไตร่ตรองถ้อยคำของพวกท่านอย่างถี่ถ้วนและซื่อสัตย์

 

การประชุมใหญ่สามัญในเดือนตุลาคม ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะพูดโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ข่าวสารของพวกท่านจะช่วยหันใจเราไปหาพระเจ้า พระเยซูคริสต์และช่วยให้เรา “มาหาพระองค์” และ “ฟังพระองค์”

 

“บรรดา​ผู้​เหน็ดเหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มาหา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่านทั้งหลาย​ได้​หยุดพัก”12

 

“ทุกคน​ที่​มาหา​เรา​และ​ฟัง​คำ​ของ​เรา​แล้ว​ทำ​ตาม เรา​จะ​สำแดง​ให้​พวกท่าน​รู้​ว่า​เขา​เป็น​เหมือน​อะไร เขา​เป็น​เหมือน​คน​หนึ่ง​ที่​สร้าง​บ้าน เขา​ขุด​ลึก​ลงไป​แล้ว​วาง​รากฐาน​อยู่​บน​ศิลา เมื่อ​มี​น้ำท่วม​และ​มี​กระแสน้ำ​ไหลเชี่ยว​มา​ซัด​บ้าน​นั้น มัน​ก็​ไม่​หวั่นไหว เพราะ​ถูก​สร้าง​ไว้​อย่าง​มั่นคง”13

 

อ้างอิง

 

 1. หลักคำสอนและพันธสัญญา,” 38:30.

 

 1. ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “คำปราศรัยเปิดการประชุม – ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์,” การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2020. 

 

 1. พระคัมภีร์ไบเบิล,” พันธสัญญาเดิม, อาโมส 3:7

 

 1. ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การเปิดเผยสำหรับศาสนจักร การเปิดเผยสำหรับชีวิตเรา,” การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2018.

 

 1. ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การปฏิบัติศาสนกิจ – ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์,” การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2018.

 

 1. พระคัมภีร์ไบเบิล,” พันธสัญญาใหม่, ลูกา 13 ข้อ 3 และ 5.

 

 1. ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เราสามารถทำได้ดีขึ้นและเป็นคนดีขึ้น – ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์,” การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2019.

 

 1. ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่เป็นแบบอย่าง– ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์,” การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2018.

 

 1. ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ขอให้เรารุดไป – ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์,” การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2018.

 

 1. ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ทรัพย์สมบัติทางวิญญาณ – ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์,” การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2019.

 

 1. พระคัมภีร์มอรมอน,” แอลมา 50, บางส่วนจากข้อ 22 และ 23.

 

 1. พระคัมภีร์ไบเบิล,” พันธสัญญาใหม่, มัทธิว 11:28

 

 1. พระคัมภีร์ไบเบิล,” พันธสัญญาใหม่, ลูกา 6:47–48