ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย

ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย

“ขณะร่วมไตร่ตรองความหมายใหม่นี้กับศาสดาพยากรณ์ของเราและหาวิธีประยุกต์ใช้นิยามดังกล่าวในชีวิตประจำวัน เราจะค้นพบความสุขและสันติสุขอีกระดับในพระคริสต์ ลองพิจารณาสามวิธีของการ “ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย”  ในชีวิตเราพร้อมกับข้าพเจ้า”

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต เค. วิลเลียม
เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต เค. วิลเลียม แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ข่าวสารอันเปี่ยมด้วยพลังจากประธานเนลสันในการประชุมใหญ่สามัญที่เพิ่งสิ้นสุดลง วางรูปแบบสำคัญเพื่อช่วยให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนเผชิญอนาคตด้วยศรัทธาและตั้งตารอดำเนินชีวิตวิถีใหม่  ย่างเข้าช่วงสิ้นปีนี้ เราสามารถมองย้อนกลับไปดูพระหัตถ์ของพระเจ้าที่นำทางเราตลอดช่วงภาวะระบาดนี้  นอกจากนี้พระหัตถ์ของพระองค์ยังกำลังปูทางให้เราดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาและน้อมรับอนาคตด้วยการมองในแง่ดีอีกด้วย

ในการประชุมใหญ่สามัญ ประธานเนลสันกล่าวว่าท่านได้ความเข้าใจเชิงลึกอีกมุมหนึ่งสำหรับคำว่า “อิสราเอล”  ท่านกล่าวว่า “ด้วยความช่วยเหลือของนักวิชาการชาวฮีบรูสองคน ข้าพเจ้าเรียนรู้ความหมายหนึ่งตามภาษาฮีบรูของคำว่า อิสราเอล คือ ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย’ ด้วยเหตุนี้ชื่ออิสราเอลจึงหมายถึงคนที่เต็มใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตตน แนวคิดนี้ปลุกจิตวิญญาณข้าพเจ้า!1

ขณะร่วมไตร่ตรองความหมายใหม่นี้กับศาสดาพยากรณ์ของเราและหาวิธีประยุกต์ใช้นิยามดังกล่าวในชีวิตประจำวัน เราจะค้นพบความสุขและสันติสุขอีกระดับในพระคริสต์ ลองพิจารณาสามวิธีของการ “ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย”  ในชีวิตเราพร้อมกับข้าพเจ้า

1. ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยโดยเป็นหนึ่งเดียวกัน

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงปรากฏต่อผู้คนของนีไฟ ทรงสอนหลักคำสอน และทรงแสดงให้พวกเขาเห็นวิธีประกอบศาสนพิธีที่ถูกต้อง พระองค์ทรงใช้คำว่า “…จะไม่มีการโต้เถียงในบรรดาพวกเจ้า” 2  พระองค์ทรงใช้คำนี้เพราะความไม่เป็นหนึ่งเดียวกันและการโต้เถียงซึ่งเกิดขึ้นทั่วไปในบรรดาพวกเขา  ต่อเมื่อผู้คนเป็นหนึ่งเดียวกันและไม่มีการโต้เถียงเท่านั้นพวกเขาจึงสามารถเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพระคริสต์และได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  200 ปีของความสงบสุขเกิดตามมา คำเชื้อเชิญของข้าพเจ้าถึงคนทั้งปวงคือจงเป็นหนึ่งเดียวกัน  พระเจ้าทรงเตือนเราให้เป็น “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน” พระองค์ตรัสด้วยว่า  “…หากเจ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเจ้าก็มิใช่ของเรา”3

ข้าพเจ้าสัญญาว่าถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระคริสต์ เราจะประสบปีติแบบเดียวกับที่ชาวนีไฟประสบ


“ในวัฒนธรรมของพระคริสต์ มีมุมมอง—และจุดศูนย์รวมกับทิศทางนิรันดร์ วัฒนธรรมนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีค่ายั่งยืน! วัฒนธรรมนี้มาจากพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นนิรันดร์และอธิบายคำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของเราว่าทำไม อะไร ที่ไหน (ครอบคลุมทุกคน ไม่ผูกขาด) เนื่องจากวัฒนธรรมนี้เป็นผลมาจากการประยุกต์ใช้คำสอนของพระผู้ช่วยให้รอด จึงช่วยมอบยารักษาที่โลกเรากำลังต้องการเป็นอย่างมาก”

เอ็ลเดอร์วิลเลียม เค. แจ็คสันแห่งสาวกเจ็ดสิบ

2. ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยโดยรับเอาวัฒนธรรมของพระคริสต์

เอ็ลเดอร์วิลเลียม เค. แจ็คสันแห่งสาวกเจ็ดสิบกล่าวว่า “ในวัฒนธรรมของพระคริสต์ มีมุมมอง—และจุดศูนย์รวมกับทิศทางนิรันดร์  วัฒนธรรมนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีค่ายั่งยืน! วัฒนธรรมนี้มาจากพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นนิรันดร์และอธิบายคำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของเราว่าทำไม อะไร ที่ไหน (ครอบคลุมทุกคน ไม่ผูกขาด) เนื่องจากวัฒนธรรมนี้เป็นผลมาจากการประยุกต์ใช้คำสอนของพระผู้ช่วยให้รอด จึงช่วยมอบยารักษาที่โลกเรากำลังต้องการเป็นอย่างมาก”4

เมื่อเราเข้าสู่น้ำแห่งบัพติศมา เราได้รับการล้างให้สะอาดจากบาปและเกิดใหม่ในพระคริสต์  เรากลับใจ ละทิ้งนิสัยและวิธีปฏิบัติสำคัญๆ ที่ขัดกับคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอด  อย่างไรก็ดี เราอาจมีนิสัยติดตัวที่ไม่ร้ายแรงนักหรือยอมรับคำสอนที่สำคัญน้อยกว่าจากวัฒนธรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งไม่ควรเป็นวัฒนธรรมของเราเมื่อเราเกิดใหม่ในพระคริสต์

ข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญให้เราทุกคนสำรวจชีวิตและมองหาวัฒนธรรมซึ่งเราอาจมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดที่ไม่ใช่วัฒนธรรมของพระผู้เป็นเจ้าและไม่ยกระดับคุณค่าและความก้าวหน้านิรันดร์ของเรา เราสามารถให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตเราโดยหาสิ่งตกทอดทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้พบและกำจัดออกไป

3. ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยโดยรอคอยพระเจ้า

ในโลกที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้ เราต้องการให้ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็ว ด้วยมุมมองดังกล่าว เราจึงไม่ได้เรียนรู้ความอดทนและไม่ใช้เวลามีความสุขกับชีวิต  เมื่อเราทุกข์กับความเจ็บปวด ความเศร้าโศก และความทรมาน เราอยากจะให้จบลงเร็วๆ หรือทันที  เราเรียนรู้จากพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดว่าแม้ในความเจ็บปวดและความทรมานสุดแสน พระองค์ทรงแบกรับด้วยความอดทนและตรัสกับพระบิดาว่า “…ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์”5  การเรียนรู้ความอดทนผ่านการทดลองของเราคือการให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตเรา

ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย

สรุป

เทศกาลนี้ของปีเป็นเทศกาลที่พิเศษมาก  เราระลึกถึงพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและการประสูติของพระองค์  เราระลึกถึงของขวัญที่พระบิดาที่รักในสวรรค์ประทานแก่มนุษยชาติทั้งปวง

พระคริสต์ทรงเป็นเหตุผลให้เราปีติยินดีในช่วงเทศกาลนี้  พวกเราจำนวนมากประสบการสูญเสียและความปวดร้าวใจเมื่อเราสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือมีทุกข์ในด้านอื่น  การประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนำสันติและความหวังมาให้บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า  การประสูติของพระองค์ให้ความหมายและจุดประสงค์แก่ชีวิตเรา  พระองค์ทรงอดทนต่อการทดลอง ความเศร้าโศก ความเจ็บปวด และความทุกข์ทุกอย่างที่มนุษยชาติทั้งปวงเคยประสบ กำลังประสบ หรือจะประสบ ทั้งเป็นส่วนตัวและโดยรวม  พระองค์ทรงอดทนเช่นนี้เพื่อจะทรง “…รู้…ว่าจะทรงช่วย [เรา] ผู้คนของพระองค์ … อย่างไร”6

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์  ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา  และทราบด้วยว่าเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกัน รับเอาวัฒนธรรมของพระคริสต์ และแบกรับความทุกข์ของเราด้วยความอดทน เราจะกลายเป็นบุตรธิดาของพระองค์ เราให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตเรา  ข้าพเจ้าเป็นพยานดังกล่าวในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

 

อ้างอิง

1. “ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย” โดย ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2020.

2. “พระคัมภีร์มอรมอน3 นีไฟ 11:22, 28.

3. หลักคำสอนและพันธสัญญา” 38:27.

4. “วัฒนธรรมของพระคริสต์” โดย เอ็ลเดอร์วิลเลียม เค. แจ็คสัน, การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2020.

5. “พระคริสตธรรมคัมภีร์,” มัทธิว 26:42.

6. “พระคัมภีร์มอรมอน,แอลมา 7:12.