ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย

พรของการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา

“พรของการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาไม่ได้มีให้เฉพาะผู้ที่ได้รับการรับใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้รับใช้ที่ทุ่มเทใจ พลัง ความนึกคิด และพละกำลังในงานด้วยเช่นกัน” 

เอ็ลเดอร์ซูเบียนโทโร
เอ็ลเดอร์ซูเบียนโทโร แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ข้าพเจ้าประสบกับพรของการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาครั้งแรกเมื่อผู้สอนศาสนาหนุ่มสอนข้าพเจ้าในช่วงที่ข้าพเจ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่และจากนั้นตัดสินใจรับบัพติศมา  ข้าพเจ้าชื่นชมความซื่อสัตย์ของผู้สอนศาสนาเหล่านี้มาโดยตลอดและข้าพเจ้าสำนึกคุณที่แม้ทุกวันนี้เรายังคงมีมิตรภาพอันยั่งยืนให้กัน  พรของการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาเพิ่มพูนมากขึ้นเมื่อต่อมาบิดามารดาข้าพเจ้าเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระกิตติคุณโดยการทำงานของผู้สอนศาสนาคนอื่นๆ และประธานคณะเผยแผ่ของพวกเขา  เนื่องจากงานเผยแผ่ศาสนา ครอบครัวเราจึงเติบโตและได้รับการเลี้ยงดูในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ โดยมีความหวังอันบริบูรณ์ว่าครอบครัวเราจะอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์

 

ในการขานรับพระบัญญัติของพระเจ้า “… พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”1  ศาสนจักรได้เตรียมและเรียกผู้สอนศาสนาจำนวนมากผู้ที่อุทิศชีวิตเป็นเวลา 18-24 เดือนเพื่อเชื้อเชิญให้ผู้คนทั่วโลกเรียนรู้ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์

 

งานเผยแผ่ศาสนา “… เป็นการแสดงถึงการรับใช้โดยสมัครใจต่อพระผู้เป็นเจ้าและมนุษยชาติ”2 ตามที่อธิบายว่าเป็น “งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก”3 “ซึ่งเรามีส่วนร่วมในการช่วยให้จิตวิญญาณของลูกหลานมนุษย์ได้รับความรอดและความสูงส่ง”4 พรของการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาไม่ได้มีให้เฉพาะผู้ที่ได้รับการรับใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้รับใช้ที่ทุ่มเทใจ พลัง ความนึกคิด และพละกำลังในงานด้วยเช่นกัน  พระเจ้าไม่ประทานบัญญัติข้อใดๆ ของพระองค์โดยไม่ทรงเตรียมทางให้เราทำสำเร็จในแต่ละสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชา5  อีกทั้งพระองค์ยังทรงสัญญาถึงพรสำหรับผู้ที่ทำตามที่ได้รับบัญชาด้วย6

 

การรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาไม่ใช่งานที่ง่าย  แต่เช่นเดียวกับเป้าหมายชีวิตอันคุ้มค่าทั้งหมดที่เราทำสำเร็จ อาทิเช่น การเรียนค้าขาย การมีครอบครัว หรือการได้รับปริญญามหาวิทยาลัย ทั้งการเดินทางและความสำเร็จก็นำปีติและความรู้สึกที่ดีจากการประสบความสำเร็จมาให้เรา  แม้การรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาจะเป็นจริงเช่นนั้น แต่เป้าหมายของเราที่จะรับใช้ในฐานะผู้สอนศาสนาก็นำรางวัลอันยิ่งใหญ่ทางวิญญาณมาให้เราอีกด้วย

 

ต่อไปนี้เป็นพรบางประการของงานเผยแผ่ศาสนาที่อดีตผู้สอนศาสนาแบ่งปัน:


“… เป็นการแสดงถึงการรับใช้โดยสมัครใจต่อพระผู้เป็นเจ้าและมนุษยชาติ”

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ได้รับพรในการรู้จักพระเยซูคริสต์


“เพราะคนจะรู้จักผู้เป็นนายซึ่งเขาไม่เคยรับใช้ได้อย่างไร ...?”7  “... ไม่มีใครเข้าใจงานของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างถ่องแท้จนกว่าเขาจะลงทุนลงแรงในงานแห่งการช่วยจิตวิญญาณให้รอด เพราะนั่นคือบทบาทของพระผู้ช่วยให้รอด”8  เมื่อเราได้รับเรียกให้เป็นตัวแทนของพระคริสต์  ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์และทำตามจิตกุศลของพระองค์ เราจะได้รับพรในการรู้สึกถึงความรักที่พระคริสต์ทรงมีต่อมนุษยชาติ  เราจะเห็นด้วยตนเองวิธีที่พระคริสต์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกไปช่วยเหลือและปลอบโยนผู้ที่มีปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่มักจะสำคัญ  เราและผู้ที่เราสอนเปลี่ยนแปลงเมื่อเราใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นในจิตวิญญาณและความรักตลอดจนประสบสันติสุขที่พระคริสต์ทรงสัญญาไว้กับสานุศิษย์ของพระองค์

 

ได้รับพรในการเรียนรู้พระคัมภีร์


“ถูกต้องแล้วที่งานเผยแผ่คือโรงเรียนแห่งการเรียนรู้พระกิตติคุณ แม้โรงเรียนสำหรับศาสดาพยากรณ์”9  ในพระคัมภีร์ เราอ่านเกี่ยวกับงานเผยแผ่ศาสนาที่เกิดจากรากฐานของโลกตามที่ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าบันทึกไว้  อีกทั้งเรายังพบการชี้แนะและคำสัญญาที่มีให้ผู้ที่ได้รับเรียกมายังงานของพระองค์และทุกคนที่ซื่อสัตย์  การศึกษาพระคัมภีร์โดยคำนึงถึงงานเผยแผ่ศาสนาไว้ในใจจะช่วยให้เรามีความเข้าใจอันลึกซึ้งยิ่งขึ้นในพระคำของพระผู้เป็นเจ้าและวิธีประยุกต์ใช้คำสอนในชีวิตตนเองและในขณะรับใช้และสอนผู้อื่น

 

ได้รับพรในปีติที่เห็นพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เปลี่ยนแปลงชีวิต


การสั่งสอนพระกิตติคุณมีผลอันทรงพลังเหนือสิ่งอื่นใดแก่จิตใจผู้คนที่ได้ยินเพื่อจะนำให้พวกเขาทำสิ่งที่ถูกต้อง10  มีปีติอันแท้จริงในการเห็นผู้คนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อพวกเขาเรียนรู้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์จากพระคัมภีร์มอรมอนและประยุกต์ใช้พลังอำนาจแห่งการชดใช้ของพระคริสต์ในชีวิตของตน  ขณะที่เราพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นในพระกิตติคุณไปพร้อมกัน เราก็ได้สร้างมิตรภาพนิรันดร์กับคู่และผู้สนใจของเราอีกด้วย

 

ได้รับพรในการมีเพื่อนที่ยั่งยืนของพระวิญญาณบริสุทธิ์


พระคริสต์ทรงสัญญากับสานุศิษย์ของพระองค์ว่าของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำทาง ช่วยเหลือ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พวกเขาในการทำงาน  เมื่อเราพยายามมีค่าควรต่อความเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่เพียงทรงนำทางการทำงานของเราเท่านั้น แต่จะทรงช่วยให้เราเห็นความอ่อนแอของตนเองอีกด้วย  และหากเราเต็มใจที่จะถ่อมตน พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยให้เราก้าวข้ามข้อบกพร่องของเรา โดยเปลี่ยนข้อบกพร่องเหล่านั้นให้เป็นความเข้มแข็ง

พรของการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา

ได้รับพรในการมีประจักษ์พยานส่วนตัวถึงพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์


เหนือพรทุกประการ มีพรประการหนึ่งที่นำสันติสุขและการปลอบประโลมอันหาสิ่งใดเทียบได้มาสู่จิตวิญญาณของเรา พรนั้นคือประจักษ์พยานส่วนตัวในพระกิตติคุณของพระคริสต์: รวมถึงศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ การกลับใจ บัพติศมา ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่  เมื่อเรารับใช้พระผู้ช่วยให้รอด เราเห็นด้วยตนเองถึงวิธีที่พลังของการชดใช้ของพระคริสต์ชำระเราให้สะอาดจากบาปและเป็นพรแก่เราด้วยความเข้มแข็งที่จะทำสิ่งที่เราอาจทำไม่ได้ด้วยตนเอง  เอ็ลเดอร์เบดนาร์สอนว่าพระคริสต์ทรงแบกรับภาระทางร่างกาย ทางวิญญาณ ทางอารมณ์ และทางจิตใจของเรา  โดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์ เราสามารถได้รับการชำระให้สะอาดและเข้าถึงความช่วยเหลือและพระเดชานุภาพอันกอปรด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ได้ซึ่งจะขยายความสามารถเราเพื่อทำความดีและอดทนต่อการทดลองของชีวิต11  ทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิต สอน และเป็นพยานถึงพระกิตติคุณ พระวิญญาณจะเป็นพยานถึงความจริงและทำให้พระกิตติคุณตราตรึงอย่างลึกซึ้งอยู่ในจิตวิญญาณเรา

 

“ประธานคิมบัลล์กล่าวถึงการรับใช้งานเผยแผ่ว่าเป็นการผจญภัยบนที่สูง  ท่านกล่าวเช่นนั้นเพราะงานดังกล่าวนั้นน่าระทึกและตื่นเต้น”12  เตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เพื่อรับพรของการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา  ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านเข้าร่วมการผจญภัยโดยยอมรับการเรียกให้รับใช้  ขณะท่านมุ่งหน้าด้วยศรัทธา พระเจ้าจะทรงนำทางท่านและประทานพรให้ท่านเป็นตัวแทนที่มีค่าควรและได้รับพลังอำนาจของพระคริสต์

 

เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์ประกาศว่า “นี่เป็นคำพยานและประจักษ์พยานของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้บุตรของพระองค์และธิดาหลายคนของพระองค์รับใช้งานเผยแผ่  ขอให้มาร่วมกับเราในการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา”13

 

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

 

อ้างอิง

1.    พระคัมภีร์ไบเบิล, มาระโก 16:15 
2.    รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ขอให้ถามผู้สอนศาสนา! พวกเขาช่วยท่านได้!,” การประชุมใหญ่สามัญ เดือนตุลาคม 2012
3.    Heber J Grant, Conference Report, October 1921, p. 5
4.    Ezra Taft Benson, Conference Report, April 1953, p. 39
5.    พระคัมภีร์มอรมอน, 1 นีไฟ 3:7
6.    พระคัมภีร์มอรมอน, โมไซยาห์ 2:23–24
7.    พระคัมภีร์มอรมอน, โมไซยาห์ 5:13
8.    Carlos E Asay, “The Blessings of Sharing the Gospel,” September 20, 1984 (Ensign Oct 1985)
9.    Carlos E Asay, “The Blessings of Sharing the Gospel,” September 20, 1984 (Ensign Oct 1985)
10.    พระคัมภีร์มอรมอน, แอลมา 31:5
11.    David A Bednar, “The Enabling Power of the Atonement”, Ensign, March 2013
12.    Carlos E Asay, “The Blessings of Sharing the Gospel,” September 20, 1984 (Ensign Oct 1985)
13.    David F Evans, “The Blessings of Missionary Service”, Asia Area Leader Message Feb 2019