ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย (July 2021)

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศรัทธา

เราจะช่วยให้สมาชิกศาสนจักรเพิ่มพูนศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร?

เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เฟลทเชอร์ เมอร์ส
เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เฟลทเชอร์ เมอร์ส ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

“ข้าพเจ้ารู้ว่าขณะเราตอบรับคำเชิญที่ได้รับการดลใจของประธานเนลสันให้: ศึกษา เลือกเชื่อในพระเยซูคริสต์ กระทำด้วยศรัทธา มีส่วนในศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างมีค่าควร และ ทูลขอความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ศรัทธาของเราจะงอกงามและให้พลังอำนาจเราผ่านพระเจ้าพระเยซูคริสต์ให้เคลื่อนภูเขาในชีวิต”

 

หลายปีก่อน โควรัมอัครสาวกสิบสองหารือกันหลายเดือนเกี่ยวกับคำถามนี้ – เราจะช่วยให้สมาชิกศาสนจักรเพิ่มพูนศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร?

 

ในอีเธอร์ 12:5 โมโรไนหยุดการถอดความบันทึกชาวเจเร็ดไว้ชั่วคราวแล้วให้ข้อคิดเห็นอันทรงพลังว่า อีเธอร์พยากรณ์เรื่องสำคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์แก่ผู้คนซึ่งพวกเขาไม่เชื่อเพราะพวกเขาหาเห็นมันไม่.

 

ในหนังสืออีเธอร์ข้อต่อๆ มา โมโรไนเล่าตัวอย่างเรื่องพลังอำนาจของศรัทธาหลายเรื่อง:

  • 12:7 เป็นเพราะศรัทธาพระคริสต์จึงทรงแสดงองค์แก่บรรพบุรุษของเรา  
  • 12:11 เป็นเพราะศรัทธาพระองค์จึงประทานกฎของโมเสสมาให้
  • 12:12 หากไม่มีศรัทธาในบรรดาลูกหลานมนุษย์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำปาฏิหาริย์ในบรรดาพวกเขาไม่ได้
  • 12:13 เป็นเพราะศรัทธาของแอลมาและอมิวเล็คที่ทำให้เรือนจำพังลงสู่พื้นดิน
  • 12:15 เป็นเพราะศรัทธาของแอมันและพี่น้องของท่านที่ทำให้เกิดปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่เช่นนั้นในบรรดาชาวเลมัน

 

ขณะเราไตร่ตรองถึงแบบอย่างเหล่านี้ เราเริ่มเข้าใจว่าทำไมคำถามเรื่องการเพิ่มพูนศรัทธาจึงสำคัญยิ่งต่อศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่ยังมีชีวิตอยู่ของเรา  การเปิดเผยที่ได้รับขณะพวกท่านหารือกันคือการรักษาวันสะบาโตอย่างซื่อสัตย์มากขึ้นจะเพิ่มพูนศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ได้มากกว่าสิ่งอื่นใด

 

ในคำปราศรัยเดือนเมษายน 2015 “สะบาโตคือวันปีติยินดี” เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนว่า ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้านำไปสู่ความรักสำหรับวันสะบาโต ศรัทธาในวันสะบาโตนำไปสู่ความรักสำหรับพระผู้เป็นเจ้า วันสะบาโตอันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันปีติยินดีอย่างแท้จริง

 

ในคำปราศรัยประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2021 “พระคริสต์ทรงฟื้น; ศรัทธาในพระองค์จะเคลื่อนภูเขา” ประธานเนลสันให้คำเชื้อเชิญของศาสดาพยากรณ์เพิ่มเติมแก่เราทุกคนที่จะเพิ่มพูนศรัทธาของเรา


“ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้านำไปสู่ความรักสำหรับวันสะบาโต ศรัทธาในวันสะบาโตนำไปสู่ความรักสำหรับพระผู้เป็นเจ้า วันสะบาโตอันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันปีติยินดีอย่างแท้จริง”

เอ็ลเดอร์ รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

“ศรัทธาในพระเยซูคริสต์เป็นรากฐานของความเชื่อทั้งมวลและเป็นช่องทางรับพลังจากเบื้องบนทุกสิ่งที่ดีในชีวิต—พรที่มีความสำคัญนิรันดร์ทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้—เริ่มต้นด้วยศรัทธา การยอมให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัยในชีวิตเริ่มด้วยการมีศรัทธาว่าพระองค์เต็มพระทัยนำทางเรา การกลับใจจริงเริ่มด้วยการมีศรัทธาว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีเดชานุภาพชำระล้าง เยียวยา และเพิ่มพลังให้เรา

 

นอกจากนี้ ท่านยังมอบคำเชื้อเชิญอันทรงพลัง 5 ข้อซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนาศรัทธาและความวางใจ

 

“ข้อแรก ศึกษา เป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น ขลุกตัวเองอยู่กับพระคัมภีร์เพื่อให้เข้าใจพระพันธกิจและการปฏิบัติศาสนกิจของพระคริสต์ดีขึ้น

พระองค์ทรงรับเอาความเศร้าหมองของท่าน ความผิดพลาดของท่าน ความอ่อนแอของท่าน และบาปของท่านไว้กับพระองค์ พระองค์ทรงจ่ายค่าชดเชยและมอบพลังให้ท่านเคลื่อนภูเขาทุกลูกที่ท่านจะเผชิญการเคลื่อนภูเขาของท่านอาจต้องใช้ปาฏิหาริย์ จงเรียนรู้เกี่ยวกับปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นตามศรัทธาของท่านในพระเจ้า ศูนย์กลางศรัทธานั้นคือการวางใจในพระประสงค์และตารางเวลาของพระองค์—วิธีและเวลาที่พระองค์จะประทานปาฏิหาริย์มาช่วยเหลือดังที่ท่านปรารถนา มีแต่ความไม่เชื่อของท่านเท่านั้นที่จะขัดขวางไม่ให้พระผู้เป็นเจ้าประทานปาฏิหาริย์ให้ท่านเคลื่อนภูเขาในชีวิตพระผู้ช่วยให้รอดทรงใกล้ชิดท่านมากที่สุดตอนที่ท่านเผชิญหรือปีนภูเขาด้วยศรัทธา” [ดู มอรมอน 9:19-21]

“สอง เลือก เชื่อ ในพระเยซูคริสต์ หากท่านมีความสงสัยเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรที่รักของพระองค์ หรือความสมเหตุสมผลของการฟื้นฟูหรือความจริงเกี่ยวกับการที่ทรงเรียกโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ จงเลือกที่จะเชื่อ [ดู 2 นีไฟ 33:10-11] และรักษาศรัทธาต่อไป นำคำถามของท่านไปทูลพระเจ้าและถามแหล่งอื่นที่เชื่อถือได้ ศึกษาด้วยความปรารถนาจะเชื่อ ไม่ใช่ด้วยความหวังว่าท่านจะพบรอยด่างพร้อยในชีวิตศาสดาพยากรณ์หรือความคลาดเคลื่อนในพระคัมภีร์ หยุดเพิ่มความสงสัยของท่านด้วยการผสมโรงกับผู้สงสัยรายอื่น จงยอมให้พระเจ้าทรงนำท่านในการเดินทางค้นพบทางวิญญาณ”

“สาม กระทำ ด้วยศรัทธา ท่านจะทำอะไรถ้าท่านมีศรัทธามากขึ้นลองคิดดู ลองเขียนดู จากนั้นจงรับศรัทธามากขึ้น โดยทำสิ่งที่ต้องใช้ศรัทธามากขึ้น”

 

“สี่ มีส่วนในศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ อย่างมีค่าควร ศาสนพิธีไขเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับชีวิตท่าน [ดู ค.พ. 84:20]

 

“และห้า ทูลขอ ความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์  ศรัทธาต้องลงมือทำ การได้รับการเปิดเผยต้องลงมือทำ แต่ “ทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็พบ และทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา [ดู มัทธิว 7:8]” พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าอะไรจะช่วยให้ศรัทธาของท่านเติบโต จงขอแล้วขออีก”

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศรัทธา

ประธานเนลสันยังให้คำแนะนำอีกว่า “อย่าดูแคลนศรัทธาที่ท่านมีอยู่แล้ว ต้องใช้ศรัทธาเพื่อเข้าร่วมศาสนจักรและคงศรัทธาไว้ ต้องใช้ศรัทธาเพื่อทำตามศาสดาพยากรณ์ไม่ใช่ผู้ทรงความรู้และมติมหาชน ต้องใช้ศรัทธาเพื่อรับใช้งานเผยแผ่ในช่วงแพร่ระบาด ต้องใช้ศรัทธาเพื่อดำเนินชีวิตสะอาดบริสุทธิ์เมื่อโลกตะโกนว่ากฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศของพระผู้เป็นเจ้าล้าสมัย ต้องใช้ศรัทธาเพื่อสอนพระกิตติคุณให้บุตรธิดาในโลกฆราวาส ต้องใช้ศรัทธาเพื่อร้องขอชีวิตคนที่เรารัก และยิ่งต้องใช้ศรัทธามากขึ้นเพื่อยอมรับคำตอบที่ทำให้ผิดหวัง”

 

จากนั้น ท่านบอกถึงสัญญาทรงพลังสองข้อ “ศรัทธาที่เติบโตในพระองค์จะเคลื่อนภูเขา—ไม่ใช่ภูเขาหินที่ประดับประดาโลก—แต่ภูเขาของความเศร้าหมองในชีวิตท่าน ศรัทธาที่งอกงามจะช่วยท่านเปลี่ยนความท้าทายเป็นการเติบโตและโอกาสที่หาใดเทียบได้”

 

ข้าพเจ้าแสดงความสำนึกคุณและความรักต่อศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าที่สอนและเชื้อเชิญเราเรื่อยมา  ข้าพเจ้ารู้ว่าขณะเราตอบรับคำเชิญที่ได้รับการดลใจของประธานเนลสันที่จะ: ศึกษา เลือกที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์ กระทำด้วยศรัทธา มีส่วนในศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างมีค่าควร และทูลขอความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ของเราในพระนามของพระเยซูคริสต์  ศรัทธาของเราจะงอกงามและให้พลังอำนาจเราผ่านพระเจ้าพระเยซูคริสต์ให้เคลื่อนภูเขาในชีวิต