ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย (August 2021)

สร้างรากฐานของเราบนพระคริสต์

เมื่อเราเลียนแบบพระเยซูคริสต์ด้วยการกระทำแห่งความรักและการรับใช้ พระผู้เป็นเจ้าประทานพรแก่เรา การใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์คือการแสดงความรัก นี่คือแก่นแท้ของชีวิตเปี่ยมปีติ

เอ็ลเดอร์จอห์น กัทที
เอ็ลเดอร์จอห์น กัทที แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ศาสดาพยากรณ์ฮีลามันเป็นพยานว่า “...บนศิลาของพระผู้ไถ่ของเราผู้ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าที่ลูกต้องสร้างรากฐานของลูก ... ซึ่งเป็นรากฐานอันแน่นอนรากฐานซึ่งหากมนุษย์จะสร้างบนนั้นแล้วพวกเขาจะตกไม่ได้.” [i]

 

พระบิดาบนสวรรค์ของเราและพระบุตรองค์เดียวผู้ถือกำเนิดของพระองค์ พระเยซูคริสต์ คือแหล่งที่แท้จริงของความสุขและปีติของเรา  พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้วิงวอนพระบิดาแทนเรา  พระดำรัสสอนและการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์ทำให้เป็นไปได้ที่ทุกคนจะได้รับความรอด  ก้าวแรกของเราที่จะไปสู่ความรอดคือศรัทธาในพระองค์

 

อย่างไรก็ตาม การรู้จักพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องตลอดชีวิต  การวางใจพระผู้เป็นเจ้าและมุ่งหน้าไปในทางชีวิต แม้ต้องเผชิญเรื่องท้าทายทุกอย่าง คือเครื่องหมายที่เด่นชัดของสานุศิษย์ผู้ซื่อสัตย์  ขณะเราพยายามเชื่อฟังพระดำรัสสอนของพระคริสต์และรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ในที่สุดเราจะหล่อหลอมความคิด การกระทำ และจิตวิญญาณของเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์

 

ที่บัพติศมา เราทำพันธสัญญากับพระเจ้า  แต่ละสัปดาห์ เราทำพันธสัญญาผ่านศีลระลึกเพื่อระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา  นี่เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อที่เราจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาในทุกการกระทำของเรา “...เพื่อทรงนำท่านไปในวิถีแห่งปัญญาเพื่อท่านจะได้รับพรความรุ่งเรืองและการปกปักรักษา” [ii]

 

“ศรัทธาที่แท้จริงจดจ่อในและที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์และนำไปสู่การกระทำเสมอ” [iii] และศรัทธาคือหลักธรรมแห่งการกระทำที่นำเราไปสู่ความชอบธรรม  ความชอบธรรมคือรากฐานของพลังอำนาจทางวิญญาณผ่านพระคริสต์ เพื่อ “...อำนาจแห่งสวรรค์จะถูกบังคับหรือควบคุมไม่ได้นอกจากตามหลักธรรมแห่งความชอบธรรมเท่านั้น.” [iv]

 

ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าใช้ศรัทธารับใช้พระเยซูคริสต์และบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก  เหมือนกษัตริย์เบ็นจามินผู้เป็นพยานว่าท่านใช้ชีวิตรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและคนอื่นๆ  เราควรทำงานอย่างทุ่มเทในการรับใช้เพื่อนมนุษย์  เมื่อเราเลียนแบบพระเยซูคริสต์ด้วยการกระทำแห่งความรักและการรับใช้ พระผู้เป็นเจ้าประทานพรแก่เรา การใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์คือการแสดงความรัก นี่คือแก่นแท้ของชีวิตเปี่ยมปีติ


“ศรัทธาที่แท้จริงจดจ่อในและที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์และนำไปสู่การกระทำเสมอ”

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

วิธีช่วยให้เราบำรุงเลี้ยงศรัทธาของเราและสร้างรากฐานของเราบนพระเยซูคริสต์คือ:

 

  1. รักพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจ จิตวิญญาณ พลัง ความนึกคิด และพละกำลังของท่านเสมอ และในทำนองเดียวกัน รักเพื่อนบ้าน   เหมือนรักตนเอง  (ดู มาระโก 12:30,มัทธิว 22:37-39, โมโรไน 10:32-33, คพ. 4:2)
  2. รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเสมอ (ดู ยอห์น 14:15)
  3. รักษาค่าควรของการเป็นเพื่อนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ  เราเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ในชีวิต  เราได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น (ดู ยอห์น 15:26, โมโรไน 10:5-7)
  4. เรียนรู้จากพระคัมภีร์เสมอ เพราะพระคัมภีร์เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ (ดู ยอห์น 5:39)   
  5. สวดอ้อนวอนขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ทุกวันในพระนามของพระคริสต์เสมอ (ดู 3 นีไฟ 18:19, คพ. 46:31-32)
  6. ทำตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตเสมอ เพราะในนั้นมีความปลอดภัย (ดู คพ. 21:4-6)

 

อัครสาวกเปาโลเป็นพยานว่า “เป้าหมายของการกำชับนั้นก็คือ ความรักที่มาจากใจที่บริสุทธิ์ จากมโนธรรมที่ดี และจากความเชื่อที่จริงใจ” [v]กษัตริย์เบ็นจามินสอนว่าท่านไม่เคยแสวงหาทอง เงิน และความร่ำรวยลักษณะใดของโลก  ท่านเป็นพยานว่าท่านได้รับการปกปักรักษาจากพระเจ้าให้รับใช้ผู้คน  ท่านเตือนว่าผู้ที่ไม่มีมโนธรรมชัดเจน ผู้ปฏิเสธการกลับใจจะต้องระย่อจากพระผู้เป็นเจ้าเนื่องจากความรู้สึกผิดของพวกเขา  แต่ผู้ชอบธรรมผู้รักและรับใช้ผู้อื่นและรักษาพระบัญญัติจะเข้าสู่สภาพอันเป็นพรและเป็นสุข  ในโมไซยาห์ 2:41 กษัตริย์เบ็นจามินสอนว่านี่คือ “... สภาพ ... ของคนที่รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า. เพราะดูเถิดพวกเขาได้รับพรในทุกสิ่งทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ” ท่านเป็นพยานต่อไปในข้อนี้ว่าทุกคนที่อดทนจนกว่าขีวิตจะหาไม่ “ ... จะได้รับเข้าสู่สวรรค์เพื่อโดยการนั้นพวกเขาจะพำนักอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในสภาพแห่งความสุขอันไม่รู้จบ“

 

 

สร้างรากฐานของเราบนพระคริสต์

เมื่อนึกถึงวัยเด็กของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับการสอนเรื่องความแท้จริงและความล้ำเลิศของพระผู้เป็นเจ้าและว่าการเชื่อฟังพระองค์จะทำให้แน่ใจได้ว่าข้าพเจ้าจะได้รับพรของพระองค์ ข้าพเจ้าขอแสดงความซาบซึ้งและสำนึกคุณต่อทุกครอบครัวและบุคคลที่รับใช้พระผู้เป็นเจ้าด้วยการทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อเป็นพรแก่ชีวิตของผู้อื่น

 

ขออย่าให้ชีวิตเรามีที่ว่างสำหรับความเกลียดชังและความยโสโอหัง  เราต้องนอบน้อมและยอมตนต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า  การติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ทำสิ่งนี้ได้สำเร็จ  ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน แนะนำว่า “การทดสอบที่สำคัญของชีวิตคือการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า พวกเราจะพิสูจน์พวกเขาโดยวิธีนี้’ พระเจ้าตรัส เพื่อดูว่าพวกเขาจะทำสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะทรงบัญชาพวกเขาหรือไม่’ (อับราฮัม 3:25)  งานสำคัญของชีวิตคือการเรียนรู้พระประสงค์ของพระเจ้าและจากนั้นลงมือทำตาม  พระบัญญัติข้อสำคัญของชีวิตคือรักพระเจ้า” [vi]

 

ข้าพเจ้ามีประจักษ์พยานเรื่องการเชื่อมโยงกับพระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านการสวดอ้อนวอน  ขณะสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรักความอบอุ่นจากพระผู้เป็นเจ้า ในช่วงแรกของชีวิต ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะ “ปรึกษาพระเจ้าในการกระทำทั้งหมดของลูกและพระองค์จะทรงชี้ทางให้ลูกเพื่อความดี” [vii] การสวดอ้อนวอนเองเป็นคำตอบสำหรับคำถามมากมาย  ขณะเราอ้อนวอนขอความเมตตา ความนอบน้อมถ่อมตน และขอเพื่อครัวเรือนของเราจะต้านทานพลังอำนาจของศัตรู ต้านทานมารได้ และเพื่อการกลับใจ ขอพระเจ้าทรงอวยพรเราให้มีใจที่ให้อภัยและบริสุทธิ์

 

ภาคเอเชียได้รับพรจากการประกาศพระวิหารหลายแห่ง  เราสวดอ้อนวอนให้ทุกคนรู้ รู้สึก และประสบกับความรักของพระผู้เป็นเจ้าผ่านพระวิหารศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้รวมทั้งศาสนพิธีที่จะประกอบในนั้น  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่จริง พระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา  โดยการสร้างรากฐานของเราบนพระคริสต์เท่านั้นที่จะทำให้เราพบความสุขที่แท้จริงได้ใน “สันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ” [viii] และกลับไปยังที่ประทับบนสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า  ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

 


อ้างอิง

[i] ฮีลามัน 5:12

[ii] โมไซยาห์ 2:36

[iii] David A. Bednar, “Seek Learning by Faith,” Ensign, Sep 2007.

[iv] คพ. 121:36

[v] 1 ทิโมธี 1:5

[vi] Ezra Taft Benson, “The Great Commandment, Love the Lord,” Ensign, May 1988.

[vii] แอลมา 37:37

[viii] ฟิลิปปี  4:7