ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย (September 2021)

รักมนุษย์ทุกคน

“แม้เราจะเป็นหนี้พระผู้ช่วยให้รอดในหนี้นิรันดร์ซึ่งไม่อาจชดใช้คืนได้ แต่ทั้งหมดที่พระองค์ทรงเรียกร้องจากเราคือให้เรารักพระผู้เป็นเจ้า รักษาพระบัญญัติของพระองค์ และพัฒนาความรักต่อมนุษย์ทุกคน”

เอ็ลเดอร์สตีเฟน ซี. เค. ไล
เอ็ลเดอร์สตีเฟน ซี. เค. ไล แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ความรักคือการแสดงออกที่เป็นสากลซึ่งอยู่เหนือทุกภาษา วัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาทั้งหมด  หากปราศจากความรัก เราคงพบแต่ความสับสนวุ่นวาย ความทุกข์ทรมาน ความเกลียดชัง ความโศกเศร้า และความตาย  พระคริสต์ทรงพยากรณ์และทรงเตือนไว้ล่วงหน้าว่า “ความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไป” [1] ซึ่งตรงข้ามกับพระคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์

 

แผนแห่งความรอดช่วยให้เราสามารถกลับใจได้ทั้งนี้เพื่อการชดใช้ของพระเยซูคริสต์จะทำให้เกิด “การเปลี่ยนแปลงอันลึกล้ำในเราหรือในใจเราจนเราไม่มีใจที่จะทำความชั่วอีกแต่จะทำความดีโดยตลอด” [2]  สภาพการดำรงอยู่เช่นนี้ทำให้เกิดความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ในตัวเรา  ซึ่งช่วยให้เรามองมนุษย์แต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดี ผ่านสายพระเนตรของพระผู้ช่วยให้รอดของเราเพราะ “ค่าของจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า[3]

 

เพื่อได้รับความสูงส่ง เราต้องมีคุณลักษณะเหมือนพระคริสต์  หากเรารักพระองค์ เราจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์ [4]  เราจะสดับฟัง “ต่อการชักจูงของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และทิ้งความเป็นมนุษย์ปุถุชนและ [กลับเป็น] วิสุทธิชนโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์พระเจ้าและ [กลายเป็น] ดังเด็กว่าง่ายอ่อนโยนถ่อมตนอดทนเปี่ยมด้วยความรักเต็มใจยอมในสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเห็นควรจะอุบัติแก่ [เรา][5]  จากนั้นเราจะ “ปราศจากข้อตำหนิต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า[6]

 

ครั้งหนึ่งเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนว่า “เราทุกคนมิใช่บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าหรอกหรือ ในความ

จริงแล้ว ไม่มีใครเลยที่จะหยุดเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าได้[7]

 

ไม่มีสักเสี้ยววินาทีใดที่พระคริสต์จะทรงหยุดรักเรา  ในทำนองเดียวกัน เราควรพยายามพัฒนาความรักต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน ขณะยังคงรักษาพันธสัญญาบัพติศมาและพันธสัญญาพระวิหารของเราด้วย  

 


“เราทุกคนมิใช่บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าหรอกหรือ ในความ จริงแล้ว ไม่มีใครเลยที่จะหยุดเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าได้”

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

เมื่อพระคริสต์ทรงอยู่ในสวนเกทเสมนี พระองค์ทรงกระทำการชดใช้อันไม่มีขอบเขตให้กับวิญญาณมนุษย์ทุกคน—อดีต ปัจจุบัน และอนาคต  การชดใช้ดังกล่าวสมบูรณ์แบบและครบถ้วน  พระองค์ “ไม่ทรงปฏิเสธผู้ใดที่มาหาพระองค์เลยไม่ว่าดำและขาวทาสและไทชายและหญิงและพระองค์ทรงคำนึงถึงคนนอกศาสนาและทุกคนเหมือนกันหมดสำหรับพระผู้เป็นเจ้าทั้งชาวยิวและคนต่างชาติ[8]

 

พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างความดีพร้อมและจิตกุศล:

 

1.          พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาเมื่อพระองค์ทรงรักษาหญิงที่เป็น “โรคตกโลหิตมาสิบสองปี[9]

2.          พระองค์ทรงเมตตาหญิงที่ล่วงประเวณี [10]

3.          พระองค์ไม่ทรงมองมัทธิวในฐานะคนเก็บภาษีแต่เป็นอัครสาวกและเป็นพยานพิเศษของพระองค์ [11]

4.          พระองค์ทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิบคน แม้จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่กลับมาขอบพระทัยพระองค์ [12]

5.          บนไม้กางเขนอันโหดร้ายของคัลวารี แม้จะทุกข์ทรมาน พระองค์ยังทรงวิงวอนด้วยพระทัยดีมีเมตตาว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร[13]

 

นีไฟให้คำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับวิธีพัฒนาความรักอันบริสุทธิ์นี้ของพระคริสต์  ท่านแนะนำให้เรา “มุ่งหน้าด้วยความแน่วแน่ในพระคริสต์โดยมีความเจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่งความหวังและความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวง ดังนั้นหากท่านจะมุ่งหน้าดื่มด่ำพระวจนะของพระคริสต์และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วดูเถิดพระบิดาตรัสดังนี้ : เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์[14]

 

เราเรียนรู้ที่จะดื่มด่ำพระวจนะของพระคริสต์โดยกล่าวคำสวดอ้อนวอนเป็นสิ่งแรกทุกวัน  ด้วยเหตุนี้ เราจึงอัญเชิญให้พระวิญญาณทรงช่วยเราชื่นชมพระวจนะของพระคริสต์ซึ่งเป็นที่ “พึงปรารถนาเหนือผลอื่นใดทั้งหมด[15]  จากนั้นเราจะจัดลำดับความสำคัญของวันได้โดยให้การอ่านพระคัมภีร์มีความสำคัญก่อนเรื่องอื่น

 

รักมนุษย์ทุกคน

ความหวังของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันคือให้เรารู้สึกถึงผลการชำระให้สะอาดของพระคริสต์เมื่อเราเต็มใจที่จะกลับใจและกระตือรือร้นที่จะฟังพระองค์

 

 “ข้าพเจ้านึกถึงความจำเป็นที่เราแต่ละคนต้องเอาเศษซากเก่าๆ ออกจากชีวิตเราด้วยความช่วยเหลือของพระผู้ช่วยให้รอด  พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นพระกิตติคุณแห่งการกลับใจ  เพราะการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด พระกิตติคุณของพระองค์จึงให้คำเชื้อเชิญที่จะเปลี่ยนแปลง เติบโต และบริสุทธิ์มากขึ้นต่อไปเรื่อยๆ  นี่คือพระกิตติคุณแห่งความหวัง การเยียวยา และความก้าวหน้า  ดังนั้น พระกิตติคุณจึงเป็นข่าวสารแห่งปีติ!  วิญญาณของเราชื่นชมยินดีกับก้าวเล็กๆ ทุกก้าวที่เราก้าวไปข้างหน้า[16]

 

ความรักที่มีให้มนุษย์ทุกคนและการให้อภัยล้วนเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ได้  เพราะความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงมีให้เรา พระบิดาบนสวรรค์จึงไม่ทรงหยุดให้อภัยเราเมื่อเรากลับใจจากการกระทำผิดและยอมรับการชดใช้ของพระคริสต์และการแก้ต่างของพระองค์ต่อพระบิดาเพื่อเรา  แม้เราจะเป็นหนี้พระผู้ช่วยให้รอดในหนี้นิรันดร์ซึ่งไม่อาจชดใช้คืนได้ แต่ทั้งหมดที่พระองค์ทรงเรียกร้องจากเราคือให้เรารักพระผู้เป็นเจ้า รักษาพระบัญญัติของพระองค์ และพัฒนาความรักต่อมนุษย์ทุกคน

 

เพื่อช่วยเรา พระคริสต์ทรงบัญชาให้เรากลับใจและ “เรียกร้องจากเจ้าที่จะให้อภัยมนุษย์ทั้งปวง[17]   ขณะที่เราพยายาม “ฟังพระองค์!” [18] และมุ่งมั่นพัฒนาความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์อย่างแท้จริง เราจะพัฒนาวิญญาณแห่งการกลับใจจากบาปของเราเองและการให้อภัยบาปของผู้อื่นอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน  ขอให้เราทำเช่นนั้น เพื่อเราจะ “กลับกลายเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะเราจะเห็นพระองค์ดังที่พระองค์ทรงดำรงอยู่เพื่อเราจะมีความหวังนี้เพื่อพระองค์จะทรงทำให้เราบริสุทธิ์แม้ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์[19]

 

อ้างอิง

 

1        มัทธิว 24:12.

2        โมไซยาห์ 5:2.

3        หลักคำสอนและพันธสัญญา 18:10.

4        ยอห์น 14:15.

5        โมไซยาห์ 3:19.

6        โมไซยาห์ 3:21.

7        เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การตัดสินใจเพื่อนิรันดร์,” การประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2013.

8        2 นีไฟ 26:33.

9        มัทธิว 9:20.

10      ยอห์น 8:11.

11      มัทธิว 9:9.

12      ลูกา 17:17.

13      ลูกา 23:34.

14      2 นีไฟ 31:20.

15      1 นีไฟ 8:15.

16      ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ข่าวสารต้อนรับ,” การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2021.

17      หลักคำสอนและพันธสัญญา 64:10.

18      โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:17.

19      โมโรไน 7:48.