ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย (January 2022)

แค่ช่วงเวลานี้

“เราแสวงหาเพื่อรวบรวมลูกๆ  ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่พระองค์จะทรงอวยพรพวกเขาได้

เราต้องการทำสิ่งนี้ในวิธีที่ทุกคนรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ  เห็นคุณค่า  และเป็นที่รัก

เพื่อนของเรามากมาย  ทั้งภายในและภายนอกศาสนจักร  ต้องการความช่วยเหลือ”

เอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮมเมอร์
เอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮมเมอร์ ประธานภาคเอเชีย

เรื่องราวในพันธสัญญาเดิมเรื่องหนึ่งกล่าวถึงช่วงเวลาเมื่อพระเจ้าทรงเปิดตาผู้รับใช้ของเอลีชาเพื่อเขาจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่เขาไม่เคยเห็นก่อนหน้านี้ ในช่วงเวลาวิกฤติ เมื่อพวกเขาถูกล้อมรอบด้วยศัตรูตัวฉกาจ ชายหนุ่มเห็นว่าพระเจ้าทรงปกป้องพวกเขาขณะ “ภูเขาเต็มไปด้วยม้า และรถรบเพลิงรอบเอลีชา” [1]

 

เรื่องราวนี้สอนว่าบางครั้งเราต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เราอาจมองไม่เห็น อย่างเช่นกรณีของโรคระบาด มีความเจ็บปวดและความทุกข์ยากมากมายจนยากที่จะมองเห็นสิ่งอื่นได้มากนัก แต่หากเราเปิดดวงตาทางวิญญาณเราจะมองเห็นมากขึ้น

 

เราทราบว่าพระเจ้าทรงมองเห็นโรคระบาดล่วงหน้าการปรับเปลี่ยนที่มาจากการดลใจจึงเกิดขึ้น อาทิ การให้บ้านเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้พระกิตติคุณ การสร้างหลักสูตรการศึกษาแบบบูรณาการ และการนำโปรแกรม เด็กและเยาชน มาปฏิบัติ ด้วยดวงตาทางวิญญาณ เราเห็นว่าพระเจ้าทรงสอนวิธีใหม่แก่เราที่จะทำงานสอนศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจให้กัน

 

หากเราดูให้ดีเราจะเห็นว่านี่คือช่วงเวลาพิเศษในประวัติศาสตร์และเป็นโอกาสที่จะตอบคำพยากรณ์ของประธานเนลสันให้รวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย

 

การรวบรวมอิสราเอลซึ่งทุกคนรู้สึกเป็นที่รักและสร้างศรัทธาในพระเยซูคริสต์

 

ประธานเนลสันสอนว่า “การรวบรวมอิสราเอลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นบนโลกทุกวันนี้ ไม่มีอะไรเทียบได้ในขณะนี้,” ท่านกล่าวว่า “ไม่มีอะไรเทียบความสำคัญ ไม่มีอะไรเทียบความยิ่งใหญ่นี้ได้” [2]

 

เราแสวงหาเพื่อรวบรวมลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่พระองค์จะทรงอวยพรพวกเขาได้ เราต้องการทำสิ่งนี้ในวิธีที่ทุกคนรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ เห็นคุณค่า และเป็นที่รัก เพื่อนของเรามากมาย ทั้งภายในและภายนอกศาสนจักร ต้องการความช่วยเหลือ บางคนสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก คนอื่นๆ สูญเสียหน้าที่การงาน บางคนถูกย้ายออกไปขณะที่บางคนถูกตัดขาดจากมิตรสหายและศรัทธาของพวกเขา ทุกคนต้องการพรซึ่งมาจากการเสริมสร้างศรัทธาของพวกเขาในพระเยซูคริสต์

 

ประธานเนลสันสอนว่า “บุตรธิดาแต่ละคนของพระผู้เป็นเจ้าสมควรมีโอกาสได้ยินและยอมรับข่าวสารแห่งการไถ่ที่ให้การเยียวยาของพระเยซูคริสต์ ไม่มีข่าวสารอื่นใดจำเป็นต่อความสุขของเรามากไปกว่านี้—เวลานี้และตลอดไป ไม่มีข่าวสารอื่นใดเปี่ยมด้วยความหวังมากไปกว่านี้” [3]

 


“บุตรธิดาแต่ละคนของพระผู้เป็นเจ้าสมควรมีโอกาสได้ยินและยอมรับข่าวสารแห่งการไถ่ที่ให้การเยียวยาของพระเยซูคริสต์ ไม่มีข่าวสารอื่นใดจำเป็นต่อความสุขของเรามากไปกว่านี้—เวลานี้และตลอดไป ไม่มีข่าวสารอื่นใดเปี่ยมด้วยความหวังมากไปกว่านี้”

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

เราจะทำได้อย่างไร?

 

ท่านอาจถามว่า “เราจะทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดได้อย่างไร?” คำตอบของคำถามนี้จะมาขณะที่ทุกสภา ทุกฝ่ายประธาน ทุกโควรัม ทุกชั้นเรียน สมาชิกและผู้สอนศาสนาทุกคนพิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าพวกเขาจะรวบรวมอิสราเอลได้อย่างไร

 

 

หลายปีก่อน ข้าพเจ้าเดินทางกับกลุ่มเล็กๆ ไปยังศูนย์อวกาศเคนเนดีในสหรัฐ ที่นั่นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจากหลายประเทศกำลังเตรียมเปิดตัวส่วนประกอบของสถานีอวกาศนานาชาติ ข้าพเจ้าจำได้ว่าเดินอยู่ใต้ท้องกระสวยอวกาศที่ยืนตระหง่าน พินิจพิเคราะห์แผ่นกระเบื้องพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับความร้อนจัดของการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก

 

และข้าพเจ้าจำได้ว่าไปเยือนโรงเก็บเครื่องบินขนาดใหญ่ ซึ่งทีมงานจากประเทศผู้สนับสนุนได้เตรียมส่วนต่างๆ ของสถานีอวกาศไว้ใช้งาน เมื่อเราเข้าไปในแต่ละพื้นที่ทำงาน ทุกทีมอธิบายว่าเหตุใดพันธกิจในส่วนของพวกเขาจึงสำคัญที่สุด พวกเขาเข้าใจว่าหากปราศจากความทุ่มเทของพวกเขา โครงการจะล้มเหลว และสำหรับพวกเขา ความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือก

 

 

นั่นเหมือนกันมากสำหรับเรา เราแต่ละคนสามารถมีบทบาทสำคัญในขณะที่พระเจ้าเร่งงานของพระองค์[4]

 

 

แค่ช่วงเวลานี้

จงไปและต่อเรือของเจ้า

 

ครั้งหนึ่งศาสดาพยากรณ์นีไฟแสวงหาการนำทางจากพระเจ้าเกี่ยวกับพันธกิจของเขา เขาได้รับคำสั่งให้ต่อเรือเพื่อพระเจ้าจะทรงพาครอบครัวของเขาข้ามน่านน้ำอันกว้างใหญ่ไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้ นีไฟไม่รู้วิธีต่อเรือแต่นั่นไม่ได้หยุดเขา พี่ชายของเขาเรียกเขาว่าคนโง่เขลาแต่นีไฟใช้ศรัทธามาก เขากล่าวว่า “หากพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าทำสิ่งทั้งปวง ข้าพเจ้าสามารถทำสิ่งทั้งปวงนั้นได้” [5]

 

ฉะนั้น นีไฟ “เข้าไปที่ภูเขาบ่อยครั้ง, และ [เขา]สวดอ้อนวอนพระเจ้าบ่อยครั้ง” [6]  “และพระเจ้าทรงแสดงแก่ [เขา] เป็นครั้งคราวว่า [เขา] ควรทำงานไม้เพื่อต่อเรือด้วยวิธีใด.” [7] และนีไฟ “ไม่ได้ทำงานไม้ตามวิธีที่มนุษย์เรียนรู้…  แต่ [เขา] ต่อเรือตามวิธีที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ [เขา] ” [8]

 

ผลลัพธ์ที่ได้คือเรือที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้เข้ากับสถานการณ์ อาจไม่ได้มีโครงสร้างเหมือนเรือลำอื่นแต่ประสบความสำเร็จโดยพานีไฟและครอบครัวไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้

 

พี่น้องที่รัก เมื่อท่านแสวงหาการนำทางของพระเจ้าร่วมกับการสวดอ้อนวอน พระองค์จะทรงจัดหาแนวทางที่ท่านต้องการ ขณะที่ท่านอาจพบกับความคลางแคลงใจ และวิธีแก้ปัญหาของท่านอาจแตกต่างจากคนอื่นๆ พระองค์จะทรงช่วยท่านสร้างวิธีแก้ปัญหาที่ท่านต้องการ ณ ช่วงเวลาพิเศษนี้ ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ท่านทำส่วนของตนเองในการช่วยรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้อย่างปลอดภัย เพื่อพวกเขาจะได้รับความรักและสร้างศรัทธาในพระเยซูคริสต์

 


[1] 2 พงศ์กษัตริย์ 6:16-17

[2] ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ความหวังอิสราเอล, 3 มิถุนายน 2018

[3] ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน,พระคริสต์ทรงฟื้น: ศรัทธาในพระองค์จะเคลื่อนภูเขา, การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2021

[4] ดู 1 โครินธ์ 12:20-26

[5] ดู 1นีไฟ 17:50

[6] ดู 1นีไฟ 18:3

[7] ดู 1นีไฟ 18:1

[8] ดู 1นีไฟ 18:2