ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย (April 2023)

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน

ทั่วภาคเอเชียเราได้รับพรจากเยาวชนชายหญิงที่ยอดเยี่ยมหลายพันคนที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อให้เรามีพลังความเข้มแข็ง ความหวังและปีติ

เอ็ลเดอร์เบ็นจามิน เอ็ม. ซี. ไต
เอ็ลเดอร์เบ็นจามิน เอ็ม. ซี. ไต ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

ในหนังสือแอลมาบทที่ 56 และ 57 ในพระคัมภีร์มอรมอน เราอ่านเรื่องราวของชายหนุ่มสองพันหกสิบคนผู้ใช้ความองอาจ ความภักดี และศรัทธาของตนเอาชนะศัตรูจำนวนมหาศาลเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยประชาชาติของตนให้รอดจากการถูกทำลาย

 

การศึกษาทั้งสองบทอย่างละเอียดให้ข้อคิดอันทรงคุณค่าแก่เราเกี่ยวกับความสำเร็จสุดพิเศษของพวกเขาแม้ในความอ่อนเยาว์และอ่อนประสบการณ์  ชายหนุ่มเหล่านี้เติบโตจากครอบครัวผู้ลี้ภัยและในบางกรณีน่าจะได้รับการเลี้ยงดูโดยมารดาตัวคนเดียว[1] พวกเขาพัฒนาศรัทธาสูงสุดในพระผู้ช่วยให้รอด ความปรารถนาที่จะเชื่อฟังและทำตามพระบัญญัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงความสามารถที่จะหนักแน่นและไม่หวั่นกลัวสถานการณ์ยากลำบาก [2] ข้อคิดเหล่านี้รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • พวกเขาเรียนรู้วิธีที่จะมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ที่บ้านจากบิดามารดาของพวกเขา[3]
 • ฮีลามันผู้นำของพวกเขารักและดูแลความผาสุกของพวกเขาแต่ละคนเสมือนลูกของตนเอง[4]
 • พวกเขาได้รับข้อเสนอให้ตัดสินใจเรื่องสำคัญและได้รับการสนับสนุนการเลือกของตน[5]
 • มีความเข้มแข็งอย่างยิ่งในคนกลุ่มนี้ทั้งกลุ่ม[6]
 • คนอื่นๆ ที่อยู่รอบข้างสำนึกคุณที่มีพวกเขาและพบความหวังและปิติอย่างมากจากพวกเขา[7]

“เยาวชนสุดพิเศษของข้าพเจ้า พระองค์ทรงส่งท่านมาแผ่นดินโลกในเวลานี้โดยเฉพาะ เวลาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก เพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอล ไม่มีสิ่งใด ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกเวลานี้ที่สำคัญไปกว่าเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิ่งใด ที่จะบังเกิดผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ ไม่มีสิ่งใด เลย”

รัสเซ็ลล์ เอ็ม เนลสัน

ช่วงเวลาที่กล่าวถึงเยาวชนเหล่านี้ในพระคัมภีร์มอรมอน ชาวนีไฟกำลังลดจำนวนลงอย่างน่าใจหายและถูกศัตรูของพวกเขาคือชาวเลมันโจมตีตามแนวปะทะตลอดชายแดนหลายด้านของตน  นอกจากนี้ชาวนีไฟยังประสบกับสงครามกลางเมืองที่แบ่งแยกผู้คนและทรัพยากรของพวกเขาออกจากกัน แต่ยังมีความหวังอยู่เล็กน้อยที่ชนชาตินี้จะรอดได้  อย่างไรก็ตาม ในบรรดาวิธีที่พระเจ้าทรงเลือกช่วยเหลือชาวนีไฟที่ชอบธรรมเหล่านั้นคือการส่งชายหนุ่มสองพันหกสิบคนกลุ่มนี้ไปช่วยปลดปล่อยและเป็นความหวังแก่คนเหล่านั้นที่กำลังสิ้นหวังกับการได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น

 

เช่นเดียวกับในยุคของเรา เราเผชิญหน้ากับเรื่องท้าทายที่สำคัญในชีวิตและในชุมชนที่เราอาศัย และวิธีที่สำคัญวิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราคือการส่งเยาวชนชายหญิงมาเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งแก่เราและทำให้เราสามารถมีความหวังและปีติอย่างมากในตัวพวกเขาได้  เมื่อประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันพูดกับเยาวชนของศาสนจักรและเชิญพวกเขาให้เข้าร่วมกองทัพเยาวชนของพระเจ้า ท่านกล่าวว่า “เยาวชนสุดพิเศษของข้าพเจ้า พระองค์ทรงส่งท่านมาแผ่นดินโลกในเวลานี้โดยเฉพาะ เวลาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก เพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอล ไม่มีสิ่งใด ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกเวลานี้ที่สำคัญไปกว่าเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิ่งใด ที่จะบังเกิดผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ ไม่มีสิ่งใด เลย” [8]

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน

เราแต่ละคนมีโอกาสและหน้าที่รับผิดชอบที่จะช่วยคนรุ่นใหม่ในสาขาและวอร์ดของเราให้ตระหนักถึงพันธกิจและศักยภาพจากสวรรค์ของพวกเขา  พระเจ้าทรงจัดเตรียมเครื่องมือที่ทรงพลังไว้ช่วยเรา ได้แก่:

 • จงตามเรามา สำหรับบุคคลและครอบครัว โปรแกรมเด็กและเยาวชนเพื่อช่วยให้พวกเขาเสริมสร้างศรัทธาในพระเยซูคริสต์ที่บ้าน
 • FSY และการประชุมเยาวชนอื่นๆ เซมินารี ชั้นเรียนเยาวชนหญิง โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน และกิจกรรมทางสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนเยาวชน
 • ผู้นำเยาวชนหญิง ฝ่ายอธิการ และฝ่ายประธานสาขาผู้เปี่ยมด้วยความรัก ผู้เป็นดังฮีลามันที่รักและดูแลเยาวชนแต่ละคนในหน่วยของตน
 • จุลสาร เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน: คู่มือแนะแนวการเลือก
 • หากอยู่ในวิสัยที่ทำได้ การปรับกำหนดการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้มีชั้นเรียนรวมของเยาวชนและโควรัมระหว่างหน่วยที่ใช้อาคารประชุมเดียวกันเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสประชุมกันในจำนวนที่มากขึ้น

 

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เราทำได้เป็นส่วนตัวอีกมากมาย  เราสามารถเริ่มต้นโดยเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ของเราคือพลังความเข้มแข็งและคำตอบการสวดอ้อนวอนของเรา  เรื่องนี้อาจทำให้เราพิจารณาคำถามต่อไปนี้:

 • ฉันจะทำสิ่งใดเพื่อสอนลูกให้รู้สึกถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเขา?
 • ฉันจะทำสิ่งใดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับเยาวชนในวอร์ดหรือสาขาของฉันเพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าฉันรักและเอาใจใส่พวกเขา?
 • ฉันจะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ดีและแสดงให้เห็นว่าฉันสนับสนุนพวกเขาได้อย่างไร?
 • ฉันจะช่วยให้พวกเขารู้สึกเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ต้องการ และเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างไร?

 

ทั่วภาคเอเชียเราได้รับพรจากเยาวชนชายหญิงที่ยอดเยี่ยมหลายพันคนที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อให้เรามีพลังความเข้มแข็ง ความหวัง และปีติ  ขอให้เราทำส่วนของเราเพื่อช่วยเตรียมและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่พวกเขาเพื่อจุดประสงค์และพันธกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีไว้เพื่อพวกเขา

 


อ้างอิง

1. ดู แอลมา 24: 21-23

2. ดู แอลมา 57:19-21, 26, 27, 58:39-40

3. ดู แอลมา 56: 27, 47-48

4.  ดู แอลมา 56:10, 17, 39, 55

5.  ดู แอลมา 56:44-49

6.  ดู แอลมา 56:9-10

7.  ดู แอลมา 56:17

8. รัสเซ็ลล์ เอ็ม เนลสัน, ความหวังอิสราเอล, การให้ข้อคิดทางวิญญาณสำหรับเยาวชนทั่วโลก, 3 มิถุนายน 2018