ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย (มิถุนายน 2023)

ช่วยให้ผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่ง

ขอให้เราทุกคนเพียรพยายามเป็นสานุศิษย์จริงๆ ของพระเยซูคริสต์ ทำตามแบบอย่างความรักและการรับใช้ของพระองค์โดยช่วยให้ผู้อื่นประสบพรของการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวทางวิญญาณของเรา

เอ็ลเดอร์อลัน ซี.เค. ชึง
เอ็ลเดอร์อลัน ซี.เค. ชึง แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ท่านยังจำความรู้สึกเมื่อไปร่วมการประชุมที่โบสถ์ครั้งแรก หรือย้ายไปอยู่ละแวกใหม่ หรือเริ่มงานในบริษัทใหม่ได้ไหม? สำหรับหลายๆ คน ประสบการณ์แบบนี้ทำให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นระคนกังวล ข้าพเจ้ามีโอกาสพบกับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่กลุ่มหนึ่งหลังการประชุมใหญ่สเตคในเอเชีย ขณะที่พวกเขาเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของตน ข้าพเจ้ารู้สึกว่าถึงแม้จะตื่นเต้นแต่พวกเขารู้สึกกังวลด้วยว่าจะได้รับการยอมรับในศาสนจักรของพระเจ้าหรือไม่ ข้าพเจ้าขอแนะนำหลักธรรมหลายข้อที่จะช่วยให้เราต้อนรับผู้อื่นเข้ามาในศาสนจักรและช่วยให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

 

  1. ติดต่อช่วยเหลือ ในสเตคหนึ่งที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยมเมื่อสองสามปีก่อน ฝ่ายประธานสเตคให้คำเชื้อเชิญพิเศษกับผู้นำสเตคทุกคนที่จะไปเยี่ยมและติดต่อสมาชิกใหม่และสมาชิกที่กลับมา ทักทายและทำความรู้จักพวกเขาด้วยตนเอง การกระทำที่เรียบง่าย เช่น ทักทายผู้อื่นด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น แนะนำให้พวกเขารู้จักสมาชิกคนอื่นๆ ในที่ประชุม เสนอตัวนั่งกับพวกเขาระหว่างการประชุม หรือใช้เวลาทำความรู้จักพวกเขาและความสนใจของพวกเขาอย่างจริงใจสามารถสร้างความประทับใจอันยั่งยืน ช่วยสร้างความรู้สึกผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่งได้  เอ็ลเดอร์ซวาเรสเตือนเราว่า “[สมาชิกใหม่] ต้องการพี่น้องชายหญิงในศาสนจักรที่สนใจพวกเขาอย่างจริงใจ เพื่อนแท้และเพื่อนชั้นดีที่พวกเขาสามารถหันมาพึ่งได้เสมอ ผู้จะเดินเคียงข้างพวกเขาและจะตอบคำถามของพวกเขา” [1]

“ปฏิสัมพันธ์กันในวิธีที่สูงขึ้นและศักดิ์สิทธิ์ขึ้น”

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
  1. เคารพความหลากหลาย เราต้องยอมรับและชื่นชมภูมิหลัง วัฒนธรรม และประสบการณ์จำเพาะของผู้อื่นเสมอ เมื่อข้าพเจ้ารับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่เทกซัส ฮิวสตัน เรามีสมาชิกที่พูดภาษาจีน เวียดนาม เขมร ญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาลาวในเขต แม้จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา พวกเขาโอบกอดกันโดยเคารพความหลากหลายของกันและกันและกระทำคุณประโยชน์ต่อศาสนจักรในแบบของตน ตามที่เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์สอนว่า “เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวิสุทธิชน เราทุกคนต้องการกันและกัน และเราทุกคนกำลังทำงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน พวกเราคนใดคนหนึ่งอาจแยกตัวออกจากครอบครัววอร์ดหรือสาขาของเราตามความแตกต่าง แต่เราต้องไม่ปิดกั้นตัวเราเองหรือแยกตัวออกจากโอกาสเพราะความแตกต่างที่เราสำเหนียกในตัวเอง แต่ให้เราแบ่งปันของประทานและพรสวรรค์ของเรากับผู้อื่น นำความเจิดจ้าของความหวังและปีติมาให้พวกเขาแทน และในการทำเช่นนั้นเราจะยกวิญญาณของเราเอง” [2] ประธานเนลสันกระตุ้นเราในการประชุมใหญ่สามัญที่ผ่านมาเช่นกันให้ “ปฏิสัมพันธ์กันในวิธีที่สูงขึ้นและศักดิ์สิทธิ์ขึ้น” [3]
ช่วยให้ผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่ง
  1. อดทน นอกจากนี้ เราพึงตระหนักด้วยว่าการเดินทางฝ่ายวิญญาณของทุกคนไม่เหมือนกันและทุกคนก้าวหน้าช้าเร็วต่างกัน บางครั้งเราต้องใช้ความอดทนและสนับสนุนขณะผู้อื่นสำรวจศรัทธาและพัฒนาประจักษ์พยานของตน ข้าพเจ้าเข้าร่วมศาสนจักรตอนอายุ 19 ปี การเปลี่ยนแปลงไม่ง่ายสำหรับข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเพื่อนๆ นอกศาสนจักรของข้าพเจ้าหลายคนมักจะรวมตัวกันวันอาทิตย์ ข้าพเจ้าสำนึกคุณตลอดไปสำหรับผู้นำและสมาชิกที่มีความรักผู้อดทนพอจะช่วยให้ข้าพเจ้าค่อยๆ เข้ามาในฝูง พวกเขาไม่ตัดสิน! ในคำปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2018 เอ็ลเดอร์ซวาเรสแบ่งปันคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้สมาชิกใหม่ปรับตัวเข้ามาในศาสนจักร ท่านกล่าวว่า “เมื่อรู้เรื่องการปรับตัวและความท้าทายของเพื่อนใหม่ในการเป็นสมาชิกครอบครัวของพระผู้เป็นเจ้า เป็นพี่น้องชายหญิงของเราแล้ว เราสามารถแบ่งปันว่าเราเอาชนะความท้าทายคล้ายๆ กันในชีวิตของเราอย่างไร การทำเช่นนี้จะช่วยให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่โดดเดี่ยว และพระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรเมื่อพวกเขาใช้ศรัทธาในคำสัญญาของพระองค์”

สรุป

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เรามีหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกใหม่และสมาชิกที่กลับมา ให้รู้สึกว่าพวกเขา “ไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชน” [4] ขอให้เราทุกคนเพียรพยายามเป็นสานุศิษย์จริงๆ ของพระเยซูคริสต์ ทำตามแบบอย่างความรักและการรับใช้ของพระองค์โดยช่วยให้ผู้อื่นประสบพรของการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวทางวิญญาณของเรา เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันในศรัทธาและ “เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์” [5] เราจะสามารถเป็น “พลังมหาศาลเพื่อความดีในโลก” [6]ได้

___________________________________________________________

 

[1] ยูลิซีส ซวาเรส, “เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์,” เลียโฮนา พ.ค. 2018, 37.

[2] Robert D. Hales, “Belonging to a Ward Family,” Ensign March 1996, 16. 

[3] รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ต้องการผู้สร้างสันติ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2023.

[4] เอเฟซัส 2:19.

[5] กาลาเทีย 3:28.

[6] ยูลิซีส สวาเรซ “เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2018, 37.