ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย (กันยายน 2023)

ความสำคัญของการมีใบรับรองพระวิหาร

เราสามารถแสดงให้พระเจ้าทรงเห็นว่าเรารักพระองค์ด้วยการมีคุณสมบัติคู่ควรแก่การมีและถือใบรับรองพระวิหาร

เอ็ลเดสตีเฟน ชี คอง ไล
เอ็ลเดสตีเฟน ชี คอง ไล แห่งสาวกเจ็ดสิบ

หลายครั้งที่เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟเล่าให้สมาชิกศาสนจักรฟังว่ามีสองสิ่งที่ท่านพกติดตัวเสมอในกระเป๋า: ใบรับรองพระวิหารและจุลสาร “เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน”  (“ของสองสิ่งที่ประธานอุคท์ดอร์ฟพกติดตัวเสมอ,” LDS Living, Dec 16, 2007)  ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เราควรมีใบรับรองพระวิหารอยู่ในกระเป๋า กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ หรือที่ไหนสักแห่งที่เราจะหาพบได้ง่ายหรือไม่?

เหตุใดจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่เราควรมีใบรับรองพระวิหารที่ใช้ได้?  ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์อธิบายว่า “เป็นความปรารถนาอย่างสุดซึ้งจากใจข้าพเจ้าที่จะให้สมาชิกศาสนจักรทุกคนมีค่าควรที่จะเข้าพระวิหาร จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าหากสมาชิกผู้ใหญ่ทุกคนจะมีค่าควร—และถือ—ใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบัน (Howard W. Hunter, “Exceeding Great and Precious Promises,” Ensign, Nov 1994, 8) เราสามารถแสดงให้พระเจ้าทรงเห็นว่าเรารักพระองค์ด้วยการมีคุณสมบัติคู่ควรแก่การมีและถือใบรับรองพระวิหาร

นอกจากนี้ พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราเป็นภาพสะท้อนพระบริสุทธิคุณและความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมของเรา  พระองค์ทรงบริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระวิหารของพระองค์ก็เช่นกัน และการมีค่าควรสำหรับใบรับรองพระวิหารแสดงให้พระเจ้าทรงเห็นว่าเรากำลังพยายามดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์  เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์สอนว่า “ใบรับรองพระวิหารของท่านสะท้อนเจตนาในส่วนลึกทางวิญญาณว่าท่านกำลังพยายามดำเนินชีวิตตามกฎของพระเจ้าและรักสิ่งที่พระองค์ทรงรัก อาทิ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนโยน ความแน่วแน่ จิตกุศล ความกล้าหาญ ความเห็นใจ การให้อภัย และการเชื่อฟัง และท่านผูกมัดตนต่อมาตรฐานเหล่านั้นเมื่อท่านเซ็นชื่อในเอกสารศักดิ์สิทธิ์นั้น  ใบรับรองพระวิหารของท่านเปิดประตูสวรรค์ให้ท่านและคนอื่นๆ ได้รับพิธีและศาสนพิธีที่มีความสำคัญนิรันดร์” (โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์, “ได้รับการรับรองให้เข้าเฝ้าพระเจ้า” เลียโฮนา, พ.ย. 2020, 23)
 


“ใบรับรองพระวิหารของท่านสะท้อนเจตนาในส่วนลึกทางวิญญาณว่าท่านกำลังพยายามดำเนินชีวิตตามกฎของพระเจ้าและรักสิ่งที่พระองค์ทรงรัก อาทิ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนโยน ความแน่วแน่ จิตกุศล ความกล้าหาญ ความเห็นใจ การให้อภัย และการเชื่อฟัง และท่านผูกมัดตนต่อมาตรฐานเหล่านั้นเมื่อท่านเซ็นชื่อในเอกสารศักดิ์สิทธิ์นั้น ใบรับรองพระวิหารของท่านเปิดประตูสวรรค์ให้ท่านและคนอื่นๆ ได้รับพิธีและศาสนพิธีที่มีความสำคัญนิรันดร์”

โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์

ตั้งแต่ท่านเป็นประธานศาสนจักร ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเน้นความสำคัญของการสร้างพระวิหาร การมีค่าควรสำหรับพระวิหาร และการนมัสการพระวิหารในทุกการประชุมใหญ่สามัญ  ท่านพูดถึงพระดำริและพระประสงค์ของพระอาจารย์ของเราพระเยซูคริสต์  ขอให้พวกเราหยุดการมีเจตคติที่ไม่จริงจังจนละเลยเรื่องที่พระเจ้าทรงวิงวอนอย่างต่อเนื่องให้เรามีค่าควรสำหรับพระวิหาร

ประธานเนลสันแนะนำเราว่า “พระวิหารเป็นศูนย์กลางของการเสริมสร้างศรัทธาและความทรหดทางวิญญาณของเราเพราะพระผู้ช่วยให้รอดและหลักคำสอนของพระองค์เป็นหัวใจของพระวิหาร ทุกอย่างที่สอนในพระวิหารผ่านการสอนและผ่านพระวิญญาณจะเพิ่มความเข้าใจของเราเรื่องพระเยซูคริสต์ ศาสนพิธีที่จำเป็นของพระองค์ผูกมัดเรากับพระองค์ผ่านพันธสัญญาฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเมื่อเรารักษาพันธสัญญา พระองค์ย่อมประสาทพรเราด้วยเดชานุภาพ ที่เยียวยาและเสริมความเข้มแข็ง ของพระองค์  โอ้ เราจะต้องการเดชานุภาพของพระองค์มากเพียงใดในวันข้างหน้า” (รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “พระวิหารและรากฐานทางวิญญาณของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2021, 93-94)
 

ความสำคัญของการมีใบรับรองพระวิหาร

จะเป็นอย่างไรถ้าท่านรู้สึกว่าไม่มีค่าควรสำหรับใบรับรองพระวิหาร?  จงขอพบอธิการหรือประธานสาขาของท่านทันที แล้วถ้าท่านรู้สึกว่าการมีใบรับรองพระวิหารไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนล่ะ?  จงสวดอ้อนวอนอย่างจริงจังต่อพระบิดาบนสวรรค์ของท่านเพื่อจุดประกายความคิดและใจท่านให้มีความปรารถนาที่จะไปพระวิหารและจงขอพบอธิการหรือประธานสาขาของท่านทันที  หลังพบผู้นำฐานะปุโรหิตของท่าน แม้ผลจะออกมาว่าท่านไม่มีคุณสมบัติสำหรับใบรับรองพระวิหาร จงอย่าสิ้นหวัง  จงชื่นชมยินดีที่ท่านได้เริ่มต้นใหม่ขณะมุ่งไปสู่การกลับใจ โดยได้รับการนำทางไปสู่การเดินบนเส้นทางพันธสัญญาอีกครั้ง

ประธานเนลสันแนะนำต่อไปว่า “ความมีค่าควรส่วนบุคคลในการเข้าพระนิเวศน์ของพระเจ้าเรียกร้องการเตรียม
ทางวิญญาณส่วนบุคคลมากทีเดียว แต่ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า ทุกอย่างเป็นไปได้ …งานขั้นเตรียมนี้
นำมาซึ่งพรสุดคณานับในชีวิตนี้และพรสุดหยั่งถึงในชีวิตหน้า รวมถึงการดำรงอยู่ต่อไปของหน่วยครอบครัวชั่วนิรันดร์ ‘ในสภาพแห่งความสุขอันไม่รู้จบ’” (โมไซยาห์ 2:41; รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “คำปราศรัยปิดการประชุม,” เลียโฮนา, พ.ย. 2019, 121-122)


หากไม่มีใบรับรองพระวิหาร ก็จะได้แต่เพียงชื่นชมกับโครงสร้างอันสวยงามของพระวิหารจากภายนอกเท่านั้นไม่อาจเข้าใจแผนอันสูงส่งแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรค์  เมื่อเราอยู่ภายในพระวิหารของพระเจ้า เราจะรู้สึกได้ถึงรัศมีภาพ ความรัก สันติสุข เดชานุภาพ และการประทับอยู่ของพระองค์  ในพระวิหารเราสามารถขอพรจากคำสัญญาที่ทรงทำไว้กับสานุศิษย์ของพระองค์ “เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย” (ยอห์น 14:27)  นั่นคือพรที่เราพึงประสบและเหนือกว่าความมั่งคั่งใดๆ ทางโลก

พระผู้ช่วยให้รอดทรงกวักพระหัตถ์เรียกเราแต่ละคนให้เข้าสู่พระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  พระดำรัสวิงวอนของพระองค์ที่มีต่อเราเสมอคือ วันนี้ ฉับพลัน ทันที และเดี๋ยวนี้  จงมีค่าควรและถือใบรับรองพระวิหาร จากนั้นมาสู่พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และขอรับพรนิรันดร์ของท่าน  ขอให้เรายอมรับพระดำรัสเชิญของพระองค์ให้วิ่งตรงไปหาพระองค์ด้วยความรีบเร่งและยินดี