ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย (ธันวาคม 2023)

ให้แสงของท่านฉายส่อง

เราจะไม่หลงทางในความมืด และเราจะมีแสงสว่างแห่งชีวิตนิรันดร์ได้หากเราติดตามพระผู้ช่วยให้รอดและชูแสงสว่างไว้

เอ็ลเดอร์มิน ซู วาง
เอ็ลเดอร์มิน ซู วาง แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ข้าพเจ้าเติบโตที่ไต้หวัน ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะประสบกับภาวะตื่นตระหนกทางวัฒนธรรมเมื่อไปเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ ประสบการณ์สำคัญเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมแรกที่ข้าพเจ้าอยู่ในเมืองเล็กๆ ทางตะวันตกตอนกลางของสหรัฐ ที่นี่สงบและมีความสุขมากในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ผู้คนแสดงความเมตตาและความเอื้ออาทรต่อทุกคนรวมถึงคนแปลกหน้าด้วย ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนต่างชาติ และข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงความรักเหมือนพระคริสต์ที่ไหลเวียนอยู่ในชุมชนท้องถิ่น นั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยประสบมาก่อน ต่อมาข้าพเจ้าตระหนักว่านี่เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่พบในมัทธิว 5:16 “พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์”

แม้ว่าข้าพเจ้าจะชอบสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นในเทศกาลคริสต์มาสมาก แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่รู้ข้อพระคัมภีร์ “การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” (กิจการ 20:35) หรือตามที่พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงชี้ให้เห็นในยอห์น 8:12 “เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” ช่างเป็นการประกาศที่ทรงพลังอย่างยิ่งว่าเราจะไม่หลงทางในความมืด และเราจะมีแสงสว่างแห่งชีวิตนิรันดร์ได้หากเราติดตามพระผู้ช่วยให้รอดและชูแสงสว่างของพระองค์ พระเยซูทรงชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนเมื่อพระองค์ทรงสอนชาวนีไฟใน 3 นีไฟ 18:24 


“ฉะนั้น, จงชูแสงสว่างของเจ้าขึ้นเพื่อมันจะส่องโลก ดูเถิดเราเป็นแสงสว่างซึ่งเจ้าจะชูขึ้น”

3 นีไฟ 18:24

ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับข้าพเจ้าที่จะจดจำแสงสว่างที่แท้จริง ไม่ต้องพูดถึงวิธีปล่อยให้แสงสว่างนั้นฉายส่องออกมา ข้าพเจ้าใช้เวลาหลายปีในการเรียนรู้จากภรรยา ผู้สอนศาสนา และสมาชิกที่ซื่อสัตย์หลายคนขณะเฝ้าดูความอดทน ความรัก และแบบอย่างที่ดีของพวกเขา ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะสวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์ ถ่อมตน ให้อภัย และไม่พึ่งอำนาจทางโลก ในที่สุดข้าพเจ้าก็รับบัพติศมาและเข้าสู่เส้นทางพันธสัญญา

เป็นเรื่องท้าทายเสมอที่จะชูแสงสว่างนั้นไว้ให้ส่องเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรา โชคดีที่พันธสัญญาของเราเข้มแข็งขึ้นได้ทุกสัปดาห์เมื่อเรารับส่วนศีลระลึก ในยอห์น 6:53 พระเยซูทรงให้เหล่าสาวกทราบอย่างชัดเจน “เราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าท่านไม่ได้กินเนื้อและไม่ได้ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ก็จะไม่มีชีวิตในตัวท่าน” เราได้รับพรอันยิ่งใหญ่ของการขจัดความมืดออกจากชีวิตเราและดำเนินชีวิตที่สดใสยิ่งขึ้นโดยต่อพันธสัญญาเหล่านี้ทุกสัปดาห์ เราใช้พระนามของพระเยซูและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ในชีวิตประจำวันเพื่อส่องแสงของพระคริสต์

เรายังมีสิทธิพิเศษที่จะได้รับการเปิดเผยที่ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตได้รับด้วย ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2019 ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนว่า “เราสามารถทำได้ดีขึ้นและดีขึ้น” หากเราทำตามคำแนะนำของท่าน เราจะกลับใจ และมันจะ “เปลี่ยนความคิด ความรู้ วิญญาณของเรา—แม้วิธีที่เราหายใจ” (รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เราสามารถทำได้ดีขึ้นและเป็นคนดีขึ้น,” เลียโฮนา, เมษายน 2019) หากเราทำเช่นนี้ เราจะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นและมีสีพระพักตร์ของพระองค์ นั่นย่อมจะส่องสว่างแก่คนรอบข้างเราอย่างแน่นอน

Let Your Light Shine

ตัวอย่างที่เด่นชัดของการชูแสงสว่างของพระคริสต์มีอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอนในแอลมาบทที่ 24 ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮมีศรัทธามากมายในพระเยซูคริสต์และเมื่อเผชิญหน้ากับชาวเลมันพวกเขาประกาศว่าพวกเขายอมถูกสังหารดีกว่าให้ดาบของตนเองเปื้อนเลือดศัตรูที่พวกเขาเห็นว่าเป็นพี่น้องของตน พวกเขายอมให้ตนเองถูกฆ่าแทนที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ นักรบฝ่ายศัตรูจำนวนมากรู้สึกสะเทือนใจจนพวกเขากลับใจจากสิ่งที่พวกเขาทำ และเมื่อสิ้นวัน จิตวิญญาณเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระคริสต์มากกว่าที่เสียชีวิตในสนามรบ ชาวเลมันเหล่านี้เห็นแสงสว่างที่แท้จริงและเข้าร่วมกับชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮ เหตุการณ์นั้นเปลี่ยนฉากอันมืดมัวให้กลายเป็นช่วงเวลาที่สว่างเจิดจ้าที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์

ขณะที่เราน้อมรับเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้ เราควรใช้โอกาสนี้ฉายแสงสว่างของเรา นี่ควรเป็นเป้าหมายของสานุศิษย์ทุกคนของพระเยซู เราแค่ต้องดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ แสดงความกตัญญู แบ่งปันศรัทธา แสดงความมีน้ำใจและการให้อภัย และติดตามพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อรับใช้และนำผู้คนเข้าใกล้แหล่งของแสงสว่างมากขึ้น ให้แสงสว่างของท่านฉายส่องร่วมกับพระเยซูในเทศกาลอันแสนวิเศษนี้ คนจะได้เห็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้น!