ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย (เมษายน 2024)

การสวดอ้อนวอน โอกาสในการเพิ่มพูนศรัทธาของท่าน

ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าข้าพเจ้าต้องการศรัทธาในการสวดอ้อนวอน แต่ในขณะที่ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนและประสบผลของการสวดอ้อนวอนนั้น ศรัทธาของข้าพเจ้าก็เพิ่มพูนขึ้น

เอ็ลเดอร์เคลลีย์ อาร์. จอห์นสัน
เอ็ลเดอร์เคลลีย์ อาร์. จอห์นสัน ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

อัครสาวกยุคแรกของพระเยซูคริสต์วิงวอนพระเจ้าว่า “ขอโปรดให้ความเชื่อของพวกข้าพระองค์เพิ่มมากยิ่งขึ้น” (ลูกา 17:5) คำวิงวอนจากอัครสาวกนี้เป็นรูปแบบของคำร้องขอ บางทีอาจเป็นการขอของประทานแห่งศรัทธาเพิ่มมากขึ้น แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบโดยสอนด้วยข้อความและอุปมา โดยปฏิบัติต่อคำขอของพวกเขาประหนึ่งเป็นคำถามที่ว่า “เราจะเพิ่มศรัทธาของเราได้อย่างไร” เช่นเดียวกับอัครสาวกเหล่านี้ การเพิ่มศรัทธาในพระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งในความต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในปัจจุบัน

สดุดี 78 นำเสนอบทสรุปอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับพระเมตตาที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่อิสราเอล รวมถึงการนำพวกเขาออกจากอียิปต์ ดูแลพวกเขาในแดนทุรกันดาร และให้พวกเขาได้ครอบครองแผ่นดินที่สัญญาไว้ นอกจากนี้ยังบอกเล่าเรื่องราวของกองทัพที่พร้อมจะสู้รบ แต่กลับถอยหนีในวันที่การสู้รบมาถึงเพราะพวกเขาไม่รักษาพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาปฏิเสธที่จะดำเนินตามกฎของพระองค์ และลืมสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคล้ายกันเหล่านี้ การสวดอ้อนวอนเป็นพรสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้เราแน่ใจว่าเรารักษาพันธสัญญาที่เราทำไว้กับพระผู้เป็นเจ้า ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ในกฎของพระองค์ และจดจำสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเพื่อเรา 

การสวดอ้อนวอนคือการแสดงศรัทธาที่เราแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียร ตามที่สอนไว้ในฮีบรู 11:6 เมื่อไหร่ที่เรามาหาพระผู้เป็นเจ้าด้วยการสวดอ้อนวอน เราต้องมีสองสิ่ง ประการแรก ศรัทธาว่าพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริง ประการที่สอง ศรัทธาว่าพระองค์จะประทานรางวัลแก่เราเพราะพระองค์ทรงห่วงใยและตอบคำสวดอ้อนวอนของเรา ศรัทธานี้จะนำเราไปสู่การสวดอ้อนวอนในวิธีที่นีไฟบรรยายไว้เมื่อเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้า, นีไฟ, กลับจากการพูดกับพระเจ้า” ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่านีไฟพูดกับพระเจ้า ไม่ใช่พูดถึงพระเจ้า คำอธิบายของนีไฟเกี่ยวกับการพูดกับพระเจ้าหมายถึงการสนทนาสองทาง ไม่ใช่แค่การขอพรฝ่ายเดียวซึ่งอาจเป็นวิธีการสวดอ้อนวอนในหลายๆ ครั้งของเรา
 


“สิ่งใดก็ตามที่เจ้าจะขอด้วยศรัทธา, โดยเชื่อว่าเจ้าจะได้รับในพระนามของพระคริสต์แล้ว, เจ้าจะได้รับ”

อีนัส 1:15

ดังที่อธิบายไว้ ศรัทธาและการสวดอ้อนวอนนั้นแยกออกจากกันไม่ได้ หากเรามีศรัทธาว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงดำรงอยู่และทรงประสงค์ที่จะสื่อสารกับเรา เราจะสวดอ้อนวอน เมื่อเราสวดอ้อนวอนและพูดกับพระเจ้า เราจะเติบโตในศรัทธาตามธรรมชาติขณะที่เราประสบกับความรัก ความห่วงใย และพระพรจากพระผู้เป็นเจ้า

ศรัทธาของข้าพเจ้าเพิ่มขึ้นเมื่อข้าพเจ้าสัมผัสความสัมพันธ์ที่แยกออกจากกันไม่ได้ของศรัทธาและการสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้ารักคำสัญญาของพระเจ้าที่ว่า “สิ่งใดก็ตามที่เจ้าจะขอด้วยศรัทธา, โดยเชื่อว่าเจ้าจะได้รับในพระนามของพระคริสต์แล้ว, เจ้าจะได้รับ” (อีนัส 1:15)

เจส ลูกชายของเราเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติของกะโหลกศีรษะ ซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่า Sagittal Synostosis ซึ่งแตกต่างจากทารกปกติที่เกิดมาพร้อมกับกะโหลกศีรษะที่สามารถเติบโตได้ กะโหลกศีรษะของเจสถูกเชื่อมติดเข้าด้วยกันจนทำให้ศีรษะของเขาไม่สามารถเติบโตได้ ทางออกเดียวคือการผ่าตัดเมื่อเขาอายุได้สามเดือน การผ่าตัดจำเป็นต้องตัดเอากะโหลกศีรษะของเจสออกโดยมีขนาดกว้าง 2 นิ้วตั้งแต่หน้าผากไปจนถึงด้านหลังศีรษะ การผ่าตัดนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวล แต่ที่น่ากังวลพอๆ กันก็คือเจส ไม่สามารถทานอาหารได้เป็นเวลา 12 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด เราคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้สำหรับทารกอายุ 3 เดือนที่จะอดอาหารเป็นเวลา 12 ชั่วโมงโดยไม่รู้สึกไม่สบายและไม่ร้องไห้อย่างหนัก ในฐานะพ่อแม่ที่เป็นกังวล เราไม่รู้ว่าจะหันไปหาใครนอกจากพระผู้เป็นเจ้า เราสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาโดยยึดคำสัญญาในอีนัสว่าทุกสิ่งที่เราสวดอ้อนวอนขอจะได้รับ เราสวดอ้อนวอนว่าการผ่าตัดจะประสบผลสำเร็จ และขอให้เจสสงบและสบายทั้งที่ไม่ได้ทานอาหารเป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาแล้ว เรารับความปลอบโยนใจจากพระคัมภีร์ที่ว่า “จงนิ่งเสีย และรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้า” (สดุดี 46:10)
 

การสวดอ้อนวอน โอกาสในการเพิ่มพูนศรัทธาของท่าน

แม้โดยปกติเจสจะต้องตื่นสองครั้งในแต่ละคืนเพื่อดื่มนม แต่คืนนั้นเจสนอนหลับทั้งคืน เขาสงบ นิ่ง และมีความสุขตลอดเช้าแม้ว่าเราจะไม่ได้ป้อนนมเขาก็ตาม เรามาถึงโรงพยาบาลและได้รับแจ้งว่าศัลยแพทย์จะมาสายสองชั่วโมง เจสก็ยังคงสงบ นิ่ง และมีความสุขในระหว่างการรอที่นานกว่าควรอีกสองชั่วโมง ในที่สุดหลังจากไม่ได้ทานอาหารเป็นเวลา 14 ชั่วโมง โดยที่ไม่ร้องไห้หรือรู้สึกไม่สบายใดๆ เจสก็ได้รับการผ่าตัดสำเร็จ เมื่อข้าพเจ้าเห็นคำสวดอ้อนวอนของเราได้รับคำตอบ ศรัทธาส่วนตัวของข้าพเจ้าในพระผู้เป็นเจ้าก็เพิ่มขึ้น 

ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าข้าพเจ้าต้องการศรัทธาในการสวดอ้อนวอน แต่ขณะที่ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนและประสบผลของการสวดอ้อนวอนนั้น ศรัทธาของข้าพเจ้าก็เพิ่มพูนขึ้น นี่เป็นรูปแบบที่เป็นวงจรอย่างแท้จริง - เมื่อข้าพเจ้าแสดงศรัทธาด้วยการสวดอ้อนวอน ศรัทธาของข้าพเจ้าก็เพิ่มพูนขึ้นเพราะข้าพเจ้าสัมผัสถึงพระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้าจากการสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าศรัทธาของเราจะเพิ่มพูนขึ้นเมื่อเราสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา