ข่าวสารจากผู้นำภาคเอเชีย (กรกฎาคม 2024)

เวลาศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และการคิดแบบซีเลสเชียล

เมื่อเราตั้งใจแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าเป็นประจำโดยใช้เวลาศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์จะประทานพรเราด้วยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น ความสบายใจ สันติสุข มุมมอง และการเปิดเผย 

เอ็ลเดอร์เบนจามิน เอ็ม.ซี.ไต
เอ็ลเดอร์เบนจามิน เอ็ม.ซี.ไต ประธานภาคเอเชีย

ศาสดาพยากรณ์นีไฟสอนว่า “และข้าพเจ้า, นีไฟ, ขึ้นไปที่ภูเขาบ่อยครั้ง, และข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนพระเจ้าบ่อยครั้ง; ดังนั้นพระเจ้าทรงแสดงสิ่งสำคัญแก่ข้าพเจ้า”[1] รูปแบบการกำหนดเวลาเป็นประจำเพื่อไปยังสถานที่พิเศษเพื่อแสวงหาพระผู้เป็นเจ้า เอื้อต่อการดลใจและการเปิดเผยจากสวรรค์ ในพระคัมภีร์เราพบตัวอย่างมากมาย ได้แก่:

 • พี่ชายของเจเร็ด โมเสส โยชูวาต่างปีนขึ้นภูเขาสูงเพื่อแสวงหาพระเจ้าและรับการนำทางจากพระองค์[2]
 • อีนัสแสวงหาพระเจ้าผ่านการสวดอ้อนวอนขณะล่าสัตว์ในป่าและได้รับการอภัยบาปและคำสัญญาอันยิ่งใหญ่อื่นๆ[3]
 • โจเซฟ สมิธเข้าไปในป่าเพื่อแสวงหาปัญญาผ่านการสวดอ้อนวอนและได้รับคำแนะนำจากพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์[4]
 • พระผู้ช่วยให้รอดทรงอดอาหารในแดนทุรกันดารเป็นเวลา 40 วันเพื่อเตรียมปฏิบัติศาสนกิจและรับความเข้มแข็งทางวิญญาณ[5]

 

ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุด ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนว่า “เวลาในพระวิหารจะช่วยท่าน คิดแบบซีเลสเชียล และให้ท่านเห็นภาพว่าแท้จริงแล้วท่านเป็นใคร ท่านจะเป็นใครได้ และชีวิตแบบใดที่ท่านมีได้ตลอดกาล การนมัสการในพระวิหารเป็นประจำจะยกระดับวิธีที่ท่านเห็นตนเองและเห็นว่าท่านอยู่ในแผนอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร ข้าพเจ้าสัญญาท่านเรื่องนี้”[6]

 

พรที่สัญญาไว้ของวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นเป็นผลจากการที่เราเต็มใจอุทิศเวลาศักดิ์สิทธิ์และอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำเพื่อส่งเสริมการคิดแบบซีเลสเชียล


“เมื่อใดก็ตามที่เกิดความวุ่นวายใดๆ ในชีวิต สถานที่ปลอดภัยที่สุด ทางวิญญาณ ก็คือการดำเนินชีวิตภายในพันธสัญญาพระวิหารของท่าน!”

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

เวลาศักดิ์สิทธิ์

หากเราดูรายงานการใช้เวลาในแต่ละวันของเรา มันจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของเรา? เมื่อทบทวนการใช้เวลาส่วนตัวแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจำเป็นต้องปรับกิจวัตรประจำวันและตั้งใจจองเวลาทำสิ่งต่างๆ ที่จะช่วยให้ข้าพเจ้าใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น การปรับเปลี่ยนเหล่านี้รวมถึงการวางแผนเวลาเข้าพระวิหารเป็นประจำ ปกป้องบางช่วงเวลาของวันสำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวทุกวัน เราทุกคนควรกันชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ของการประชุมศีลระลึกในแต่ละสัปดาห์ไว้ด้วยความระมัดระวัง เมื่อเราจองเวลาไว้ล่วงหน้า มันจะง่ายขึ้นสำหรับเราที่จะไม่เสียเวลาให้กับเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญน้อยกว่า

 

เวลาใดเป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่าน และจะเก็บรักษาและปกป้องช่วงเวลาเหล่านั้นได้อย่างไร?

 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

พระวิหารคือพระนิเวศน์ของพระเจ้าที่เราสามารถไปแสวงหาพระองค์ได้ เราสำนึกคุณที่พระวิหารเข้าถึงได้มากขึ้นทั่วทั้งภาคเอเชีย กองทุนช่วยเหลือผู้ทำงานพระวิหารสามารถช่วยผู้เข้าพระวิหารครั้งแรกที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อเข้าร่วมการผนึกพี่น้องและบุตรธิดาครั้งต่อไปได้ด้วย หากเราไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้พระวิหาร เช่นเดียวกับไฟ เรายังสามารถหาสถานที่พิเศษที่จะอยู่ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น สถานที่เหล่านี้อาจอยู่ในบ้านของเรา [7] อาคารประชุมของเรา หรือสถานที่อื่นๆ ที่น่าคารวะและสวยงาม สถานที่โปรดแห่งหนึ่งของข้าพเจ้าคือเนินเขาหลังบ้านที่ข้าพเจ้าไปเดินเล่นขณะไตร่ตรองและฟังถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสถานที่ทางกายภาพเท่านั้น ประธานเนลสันสอนว่า “เมื่อใดก็ตามที่เกิดความวุ่นวายใดๆ ในชีวิต สถานที่ปลอดภัยที่สุด ทางวิญญาณ ก็คือการดำเนินชีวิตภายในพันธสัญญาพระวิหารของท่าน!”[8]

 

ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราสามารถใช้เวลาไตร่ตรองพันธสัญญาที่เราทำกับพระผู้เป็นเจ้า การทบทวนสิ่งที่เราเรียนรู้ในพระวิหารและอุทิศตนอีกครั้งกับคำสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้าและพรที่ทรงสัญญาไว้กับเราจะเสริมกำลังและเพิ่มพลังให้เรา การทบทวนคำถามใบรับรองพระวิหารสามารถช่วยเราประเมินจุดยืนของเรากับพระผู้เป็นเจ้าและจุดที่เราอาจต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์.[9]

 

นอกจากพะวิหารแล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้ามีที่ไหนอีก?

เวลาศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และการคิดแบบซีเลสเชียล

การคิดแบบซีเลสเชียล

เมื่อเราตั้งใจแสวงหาพระผู้เป็นเจ้าเป็นประจำโดยใช้เวลาศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์จะประทานพรเราด้วยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น ความสบายใจ สันติสุข มุมมอง และการเปิดเผย ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนและยกระดับความคิดของเราและเราจะได้รับคำตอบ กำลังใจ ความมั่นใจ และแรงบันดาลใจในการเผชิญกับความท้าทายในชีวิต มันจะให้ทิศทางและช่วยให้เราวางสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองที่ถูกต้อง ให้วิสัยทัศน์แคบน้อยลงและคิดแบบซีเลสเชียลมากขึ้น

 

เมื่อเราเอาใจใส่คำเชื้อเชิญของประธานเนลสันให้ “คิดแบบซีเลสเชียล” ขอให้เราแต่ละคนดำเนินชีวิตให้คู่ควรกับสิทธิพิเศษของความช่วยเหลือจากสวรรค์โดยตั้งใจกำหนดเวลาให้อยู่ในพระวิหารและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ เป็นประจำ โดยการไตร่ตรองและดำเนินชีวิตตามพันธสัญญาของเรา และโดยการทำตามความช่วยเหลือที่ได้รับจากสวรรค์ [10]

 


 1. 1 นีไฟ 18:3
 2. อีเธอร์ 3:1, โมเสส 1:1-2, อพยพ 3, อพยพ 24
 3. อีนัส 1
 4. โจเซฟ สมิธ ประวัติ 1:14-20
 5. มัทธิว 4:1
 6. รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ชื่นชมยินดีในของประทานแห่งกุญแจฐานะปุโรหิต”, เลียโฮนา พฤษภาคม 2024
 7. มัทธิว 6:6-7
 8. รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “พระวิหารรากฐานทางวิญญาณของท่าน”, เลียโฮนาพฤศจิกายน 2021
 9. คู่มือทั่วไป 26.3.3.1, 27.2
 10. รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “คิดแบบซีเลสเชียล!”, เลียโฮนา พฤศจิกายน 2023